OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANIŞLARINA YÖNELİK YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 241-250
Year-Number: 2019-Number: 76

Abstract

Öz Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin, çocukların problemli davranışları karşısında sergiledikleri yaklaşımların neler olduğunu incelemektir. Bu doğrultuda uygun veriler elde edebilmek için nitel araştırma yöntemlerinden etnogrofi modeli kullanılmıştır. Araştırma, Ankara ilinde bulunan toplam 19 anaokulunda gerçekleştirilmiş ve araştırma bulguları 95 adet gözlem kaydı düzenlenerek oluşturulmuştur. Veriler, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü üçüncü sınıf öğrencileri tarafından dört aylık bir süre içerisinde, araştırmacılar tarafından hazırlanan gözlem formu kullanılarak elde edilmiştir. Veri toplama süreci öncesinde öğrencilere test dışı ölçme teknikleri, gözlem aşamaları, gözlemin nitelikli kaydı ile ilgili bilgilendirmede bulunulmuş, ayrıca öğrencilere problem davranışlar ve bu davranışlara yaklaşımlarla ilgili ilgili temel bilgiler sunulmuştur. Elde edilen gözlemler sistematik olarak, öğretmen tutumları, iletişim engelleri ve temas iletileri olmak üzere üç ana tema üzerinden değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda öğretmenlerin istenmedik davranışlar karşısında genellikle tepkisel modeli benimsedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin iletişim engellerinden en çok uyarmak ve gözdağı vermekle ilgili sözel iletişim kurdukları, genellikle baskıcı ve otoriter tutumu benimsedikleri görülmüştür. Ayrıca öğretmenlerin verdikleri temas iletileri istenmeyen bir davranış karşısında en çok koşulsuz negatif yönde olmuştur. Bu çalışma ile öğretmenlerin eylem ve söylemlerinin okul öncesi dönemde görülen davranış problemlerine etkileri alan yazın desteği ile tartışılmış ve öğretmenlerin istenmedik davranışlar karşısında, davranışı şekillendirme ve doğru davranışın sıklığını arttırma amacıyla çeşitli stratejilerden yararlanması önerilmiştir.

Keywords

Abstract

Abstract The aim of this study is to examine the pre-school teachers' approaches to children's problematic behaviors. In order to obtain appropriate data, ethnogrofi model has been used which is one of qualitative research methods. The research was conducted in 19 kindergartens in Ankara and the results of the study were prepared with 95 observation records. The data were obtained by the third year students of Hacettepe University Department of Child Development by using observation form prepared by the researchers. Before the data collection process, the students were informed about the non-test measurement techniques, the observation stages, the qualified registration of the observation, and also the basic information about the problem behaviors and approaches to these behaviors. The observations were systematically evaluated on three main themes: teacher attitudes, communication barriers, and contact messages. As a result of the study, it was concluded that the teachers generally adopted a reactive model in the face of problem behaviors. Teachers' communication barriers to warn and intimidate the most verbal communication, often seen that oppressive and authoritarian attitude adopted. Also, the contact messages of the teachers were the most unconditional negative in the face of an undesirable behavior. In this study, the effects of teachers' actions and discourse on behavioral problems seen in pre-school period were discussed with literature support and teachers were advised to use various strategies to formulate behavior and increase the frequency of correct behavior against undesired behaviors. Key Words: Preschool teachers, teacher attitudes, behavior problems, teacher attitudes, communication barrier, temas iletileri

Keywords