TÜRKİYE’DE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM İÇERİĞİNİN TEKNOPEDAGOJİK YETERLİKLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 287-293
Year-Number: 2019- 75

Abstract

Bu araştırmada, Türkiye’deki Eğitim Fakültelerinin sınıf öğretmenliği programı ders içeriklerinin teknopedagojik yeterlikler bakımından incelenmesi amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği program içeriği incelenmiştir. Araştırmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizi içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Buna göre; sınıf öğretmenliği programında teknopedagojik yeterliklerin kazandırılmasında verilen derslerin, içeriğinin ve kredi sayısının yetersiz olduğu ve öğretimsel amaçlı kullanılan teknoloji ile ilgili olarak iki binli yılların ilk çeyreğinin sonlarına doğru gelinen bu süreçte, teknopedagojik derslerin, içeriğinin ve kredi sayısının arttırılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, classroom teaching program content for the Faculty of Education in Turkey was aimed to investigate in terms of techno-pedagogical competencies. For this purpose, the content of Inonu University Faculty of Education classroom teaching program was examined. In this study, document analysis method was used. Collected data was analyzed by content analysis method. According to this; it was concluded that the number of courses, content and credits given in the teaching of techno-pedagogical competencies in the classroom teaching program was insufficient, and that the number of techno-pedagogical courses, content and credits should be increased in the first quarter of 2000s in relation to the technology used for instructional purposes.

Keywords