ORTAOKULDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN İLETİŞİM BECERİLERİ İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author :  

Year-Number: 2019- 75
Language : null
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 81-92
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın amacı; ortaokul öğretmenlerinin iletişim becerileri ile örgu¨tsel sinizm düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmada genel tarama modellerinden betimsel nitelikte ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul İli Küçükçekmece İlçesindeki resmi ortaokullarda 2017-2018 eğitim öğretim yılında görev yapan öğretmenler arasından basit seçkisiz yöntemle seçilen 301 tane öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak iletişim becerileri ölçeği-yetişkin formu ve örgütsel sinizm ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin iletişim becerileri ile örgütsel sinizm düzeyleri arasında istatistiki olarak orta düzeyde negatif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur (p

Keywords

Abstract

Purpose of the study; This course aims to investigate the relationship between the communication skills of secondary school teachers and the levels of organizational cynicism. A descriptive survey was used in the general survey model. The study group of the study consisted of 301 teachers who were chosen by simple random method among the teachers working in the 2017-2018 academic year at the official secondary schools in Küçükçekmece, İstanbul. Communication skills scale-adult form and organizational cynicism scale were used as data collection tools. In the study, it was found that there was a statistically significant negative correlation between the communication skills and organizational cynicism levels of the teachers working in secondary schools (p

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics