ORTAOKULDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN İLETİŞİM BECERİLERİ İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN COMMUNICATION SKILLS AND ORGANIZATIONAL CYNICISM LEVELS IN THE SECONDARY SCHOOL TEACHERS'

Author : Hatice Kadıoğlı ATEŞ -- Ramazan Cem BULUT
Number of pages : 81-92

Abstract

Çalışmanın amacı; ortaokul öğretmenlerinin iletişim becerileri ile örgu¨tsel sinizm düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmada genel tarama modellerinden betimsel nitelikte ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul İli Küçükçekmece İlçesindeki resmi ortaokullarda 2017-2018 eğitim öğretim yılında görev yapan öğretmenler arasından basit seçkisiz yöntemle seçilen 301 tane öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak iletişim becerileri ölçeği-yetişkin formu ve örgütsel sinizm ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin iletişim becerileri ile örgütsel sinizm düzeyleri arasında istatistiki olarak orta düzeyde negatif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur (p

Keywords

Öğretmen, Ortaokul, İletişim Becerileri, Örgütsel Sinizm

Read: 2,318

Download: 848