SOSYAL SORUMLULUK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
DEVELOPING A SCALE OF SOCIAL RESPONSIBILITY: THE STUDY OF VALIDITY AND RELIABILTIY

Author : Fehmi DEMİR
Number of pages : 83-92

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ilkokul dördüncü sınıfta öğrenim gören öğrencilerin sosyal sorumluluk algılarının belirlenebilmesi için bir Sosyal Sorumluluk Ölçeği geliştirmektir. Bu kapsamda ilgili literatür taranarak taslak soru formu hazırlanmıştır. Oluşturulan taslak form, görüşleri alınmak üzere uzmanların görüşüne sunulmuştur. Uzmanların uygun görüşü ve önerileri doğrultusunda son şekli verilen maddeler Ön Uygulama Formu’na alınmıştır. “Sosyal Sorumluluk Algısı Ölçeği” ön uygulama formunda 47 soruya yer verilmiştir. Ölçek üçlü likert tipi olarak “her zaman”, “bazen” ve “hiçbir zaman” şeklinde hazırlanmıştır. Ölçeğin deneme formu, Batman il merkezinde yer alan dört farklı ilkokulda öğrenim gören 206 öğrenciye araştırmacı tarafından uygulanmıştır. Bu öğrencilerden elde edilen geçerli veriler analiz edilmiştir. Verilerin analizinde SPSS istatistik programı kullanılmıştır. Açımlayıcı faktör analizine başlamadan önce verilerin analiz yapmaya uygun olup olmadığı kontrol edilmiştir. Bu amaçla Kaiser-Meyer-Olkin örneklem uygunluğu (,743), Barlatt Testi (2166,316) ve verilerin manidarlığı (,000) verilerine bakılmıştır. Ayrıca faktörlerde yer alan soruların faktör yüklerinin en az ,30 olmasına dikkat edilmiştir. Açımlayıcı Faktör Analizi sonucunda “gayret etme” ve “kendini yönlendirme” olmak üzere toplam 32 maddeden oluşan iki boyutlu bir yapıya ulaşılmıştır. İki faktör altında toplanan soruların güvenirlik katsayısı ise ,842 olarak bulunmuştur. Geliştirilen ölçek, dördüncü sınıf düzeyindeki öğrencilerin sosyal sorumluluğunu ölçmek için geliştirilmiştir. Beşli likert kullanmak şartıyla Ortaokul düzeyindeki öğrencilerin sosyal sorumluluğunu ölçmek için de kullanılabilir.

Keywords

İlkokul, Sorumluluk, Sosyal Sorumluluk Ölçeği

Read: 1,760

Download: 676