NECMEDDİN B. SİVÂR ED-DIMEŞKÎ’NİN DİVANINDA TASAVVUFÎ UNSURLAR
MISTIC TYMES IN NECMEDDIN B. SIVAR ED-DAMESKI’S DIVAN

Author : Adnan ARSLAN - Serhat GÜLTAŞ
Number of pages : 353-361

Abstract

Hicri yedinci yüzyılda Şam’da yaşamış olan Necmettin b. Sivâr, dönemin önde gelen sufilerinden Şihabüddin Sühreverdi (ö.632/1234’nin halkasında bulunmuş, daha sonra dönemin tartışmalı isimlerinden olan Hariri’den etkilenmiş önemli bir sûfi şairdir. Tasavvufî şiirleri ile şöhrete kavuşmuş olan Sivâr’ın, hacimli bir divanı günümüze kadar ulaşmıştır. Suriye Arap Dil Enstitüsü tarafından 2009 yılında tahkiki yapılarak neşri tamamlanmıştır. Sivâr’ın bu divanı gün yüzüne tekrar çıkması ile birlikte Arap dünyasında akademik araştırmacıların dikkatini çekmiş ve kısa sürede hakkında pek çok araştırma yapılmıştır. Şair divanında çağdaşı olan ünlü sufi şair İbn Fârid’in şiirlerinde kullandığı biçime benzer bir yaklaşımla şiirler söylediği gibi içerik bakımından da onun izinden gittiği düşüncesini uyandırmaktadır. Zira Sivâr’ın şiirleri İbn Farid’in şiirlerinde göründüğü gibi yoğun bir biçimde ilahi aşk, vahdet-i vücut, vecd, istiğrak gibi konuları ele almaktadır. Hatta Sivâr’ın şiirlerinde vahdet-i vücut vurgusunun epey belirgin ve güçlü bir vurgu ile defalarca tekrarlandığı görülmektedir. Bu makale, Sivâr’ın divanını tasavvufi içeriği bakımından inceleyecektir. Tasavvufi literatürde daha ziyade öne çıkan vahdet-kesret; Allah-âlem ilişkisine daha ziyade dikkat edilmiştir. Giriş bölümünde, ülkemizde akademik çevrelerde hakkında herhangi bir çalışma olmadığını gördüğümüz sufi şair Sivâr’ın hayatı hakkında bilgi verilmiş ve Arap dünyasında yapılmış akademik çalışmalara atıfta bulunulmuştur. Daha sonra ise, şairin divanında öne çıkan tasavvufî unsurlar tasnife tabi tutulmuş ve ilgili beyitler bu tasnif çerçevesinde incelenmiştir.

Keywords

Klasik Arap Edebiyatı, Tasavvufî Şiir, Necmeddin b. Sivar

Read:692

Download: 233

Atıf Bulunamadı