OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNDE DRAMATİK ETKİNLİK ARAÇLARI
CHARACTERISTICS OF DRAMATIC ACTIVITY SUPPLIES IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION

Author : Kevser ÇAĞLAR -- İlkay ULUTAŞ
Number of pages : 137-147

Abstract

Dramatik etkinlikler bir fikrin, durumun, olayın, canlının veya nesnenin sözcükler ve hareketlerle ifade etmesini içerir. Pantomim, rol oynama, dramatizasyon, hikâye tamamlama, taklidi oyun, vb. okul öncesinde yer alan dramatik etkinlikler arasındadır. Çocuklar dramatik etkinliklerle duygu, düşünce ve hareket ifadesine dayalı yaratıcılıklarını ortaya koyarlar. Yaratıcılıklarını ortaya koyarken çeşitli materyallere ihtiyaç duyarlar. Bu materyaller çoğunlukla atkı, şapka, çarşaf, eldiven vb. sıradan materyaller olmakla birlikte bazen de taç, pelerin, kuyruk, kulak, yıldız vb. özel materyaller de olabilir. Çocuklar çeşitli kostümlerle, aksesuarlarla, kuklalarla ve maskelerle yaşamın farklı yönlerini deneyimlemeye, keşfetmeye, araştırmaya ve problem çözmeye çalışırlar. Okulöncesi dönemde dramatik etkinliklerin ve bu etkinliklerde kullanılan kostüm, kukla, maske vb. materyaller ilişkin çalışmalar olumlu sonuçlar ortaya koymuştur. Yaratıcı düşünme ve hareketi destekleyen bu araçlar çocuğun ilgi ve becerilerine hitap edebilmeli, ihtiyaçlarına cevap verebilmeli, yaşına, cinsiyetine uygun, zarar vermeyen özellikte ve rahatlıkla kullanabileceği tarzda hazırlanmalıdır. Çalışmada dramatik etkinliklerin yararları ve bu etkinliklerde kullanılan kostüm, aksesuar ve kuklaların özelliklerinin açıklanması amaçlanmıştır. Çalışma doküman incelemeye dayalı nitel yöntemle yürütülmüş, literatürde yer alan dramatik etkinlikler ve dramatik oyun araçları ile ilgili bilgi ve belgeler incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda; dramatik etkinlik nedir, dramatik etkinliklerin çocuğun gelişimine olan katkıları (psikomotor, dil, zihin ve sosyal duygusal gelişimler), dramatik etkinliklerde kullanılan araçlar ve gereçler, bu araç ve gereçlerin özellikleri (amaca uygunluk, temizlik, sağlamlık, yaratıcılık, kullanışlılık vb.) ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Çalışma sonucunda dramatik etkinlik araçlarının hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin öneriler sunulmuştur.

Keywords

Dramatik Etkinlik, Dramatizasyon Araçları, Erken Çocukluk Eğitimi, Yaratıcılık, Kostüm, Aksesuar, Kukla, Maske

Read: 2,273

Download: 801