OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNDE DRAMATİK ETKİNLİK ARAÇLARI

Author:

Number of pages: 137-147
Year-Number: 2019- 75

Abstract

Dramatik etkinlikler bir fikrin, durumun, olayın, canlının veya nesnenin sözcükler ve hareketlerle ifade etmesini içerir. Pantomim, rol oynama, dramatizasyon, hikâye tamamlama, taklidi oyun, vb. okul öncesinde yer alan dramatik etkinlikler arasındadır. Çocuklar dramatik etkinliklerle duygu, düşünce ve hareket ifadesine dayalı yaratıcılıklarını ortaya koyarlar. Yaratıcılıklarını ortaya koyarken çeşitli materyallere ihtiyaç duyarlar. Bu materyaller çoğunlukla atkı, şapka, çarşaf, eldiven vb. sıradan materyaller olmakla birlikte bazen de taç, pelerin, kuyruk, kulak, yıldız vb. özel materyaller de olabilir. Çocuklar çeşitli kostümlerle, aksesuarlarla, kuklalarla ve maskelerle yaşamın farklı yönlerini deneyimlemeye, keşfetmeye, araştırmaya ve problem çözmeye çalışırlar. Okulöncesi dönemde dramatik etkinliklerin ve bu etkinliklerde kullanılan kostüm, kukla, maske vb. materyaller ilişkin çalışmalar olumlu sonuçlar ortaya koymuştur. Yaratıcı düşünme ve hareketi destekleyen bu araçlar çocuğun ilgi ve becerilerine hitap edebilmeli, ihtiyaçlarına cevap verebilmeli, yaşına, cinsiyetine uygun, zarar vermeyen özellikte ve rahatlıkla kullanabileceği tarzda hazırlanmalıdır. Çalışmada dramatik etkinliklerin yararları ve bu etkinliklerde kullanılan kostüm, aksesuar ve kuklaların özelliklerinin açıklanması amaçlanmıştır. Çalışma doküman incelemeye dayalı nitel yöntemle yürütülmüş, literatürde yer alan dramatik etkinlikler ve dramatik oyun araçları ile ilgili bilgi ve belgeler incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda; dramatik etkinlik nedir, dramatik etkinliklerin çocuğun gelişimine olan katkıları (psikomotor, dil, zihin ve sosyal duygusal gelişimler), dramatik etkinliklerde kullanılan araçlar ve gereçler, bu araç ve gereçlerin özellikleri (amaca uygunluk, temizlik, sağlamlık, yaratıcılık, kullanışlılık vb.) ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Çalışma sonucunda dramatik etkinlik araçlarının hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Dramatic activities involve the expression of an idea, situation, event, creature, or object by words and gestures. Pantomime, role playing, dramatization, story completion, imitation, etc. are examples of dramatic activities in the early childhood education. Children display creativity based on expression of emotion, thought and movement through dramatic activities. They need a variety of materials to demonstrate their creativity. Some of these materials are ordinary materials such as scarves, hats, sheets, gloves etc., but some of them are special materials such as crown, cape, tail, ear, star etc. Children try to experience, explore, research and solve different aspects of life with various costumes, accessories, puppets and masks. These tools should be able to appeal to the child's interests and skills to support creative thinking and movement, must be able to respond to their needs of age and sex. It can be prepared in a manner that does not harm the property and use easily. The aim of the study is to explain the benefits of dramatic activities and the characteristics of costumes, accessories and puppets used in these activities. This study was carried out with the qualitative method based on the examination of the documents. The information and documents related to the dramatic activities and the dramatic play tools in the literature were examined. As a result of this investigation titles were created as What is dramatic activity?, contributions of the dramatic activities to development of the child (cognitive, psychomotor and social emotional development), the tools and materials used in the dramatic activities, the characteristics of these materials and tools (suitability of the aim, cleanliness, reliability, creativity, usability, etc.). At the end of the study, suggestions about preparation and application of dramatic activity supplies were presented.

Keywords