TÜRK EDEBİYATINDA KIBRISLI TÜRK BİR ŞAİR: NEVZAT YALÇIN VE ŞİİRİ
A TURKISH CYPRIOT POET IN TURKISH LITERATURE: NEVZAT YALCIN AND HIS POETRY

Author : Hüseyin EZİLMEZ
Number of pages : 223-249

Abstract

Türk edebiyatında kendine bir yer bulan Kıbrıslı Türk şairlerden biri de Nevzat Yalçın’dır. Yalçın, Türk edebiyat tarihinde “Hisarcılar” diye anılan edebî topluluğun bir üyesi olarak, başlangıcından sonuna kadar (1950-1980) şiirleri, yazıları ve fikirleriyle Hisar ailesinin en sadık temsilcilerinden olmuştur. 1926 yılında Kıbrıs’ın Baf şehrine bağlı Poli kasabasında dünyaya gelen şair, 1945’te üniversite eğitimi için Türkiye’ye gitmiş ve bu tarihten sonra, Kıbrıs’la bağını hiçbir vakit koparmamakla birlikte, ömrünün son gününe kadar Türkiye, İngiltere ve Almanya’da yaşayarak, 31 Ekim 2012’de Köln-Almanya’da hayata gözlerini yummuştur. Nevzat Yalçın’ın sanatı mensubu olduğu Hisar dergisinin millî ve geleneksel bir edebiyattan yana olan zevk ve estetiği içinde gelişmiş olmakla beraber, şair ilk şiirlerini Kıbrıs’ta çıkan dönemin gazete ve dergilerinde yayımlamıştır. Bunlar, 1940-50 arasındaki verimleri olan, tamamen taklit yolunda yazılmış gençlik dönemi şiirleridir. Aruz ve hece ölçüsünün kullanıldığı bu şiirlerde daha çok Halk ve Divan şiiri geleneklerinin etkisi görülür. Nevzat Yalçın’ın sanatının ikinci evresi, olgunluk çağı sayılan Hisar dönemidir. Edebî varlığını büyük oranda Hisar dergisinde göstermiş olan Yalçın, bu dönem şiirlerini “A” Sokağı (1969) ile Güneş ve Adam (1977) adlarını verdiği iki şiir kitabında toplar. Bu şiirlerinde çoğunlukla aşk, özlem, doğa ve yurt sevgisi temalarını işler. Önceleri ölçü, uyak gibi biçim ögelerini önemseyen, hece ve aruz vezniyle yazan, klasik nazım şekillerini kullanan Yalçın, giderek serbest vezne ve şiire yönelir. Nevzat Yalçın’ın olgunluk çağı şiiri; duygu, düşünce ve hayalin ustaca birleştirildiği, gelenekten büyük ölçüde yararlanan, Ahmet Haşim ile Yahya Kemal’in saf şiirinden beslenmiş, Batı şiirine de açık sentez bir şiirdir. Durgunluk dönemi olarak nitelendirilebilecek Hisar sonrasındaki şiirleri ise, şairin sanatının üçüncü devresini teşkil eder. Yalçın, bu evrede kaleme aldığı şiirlerinin hiçbirini yayınlatmaz. Bunlar ancak şairin ölümünden sonra, Hatem Türk tarafından bir araya getirilerek Nevzat Yalçın Şiirler (2015) adıyla neşredilir. Şairin bu dönem ürünleri, Hisar’daki şiirlerine benzemeyen, onun ilerleyen yaşlarındaki duygu, düşünce dünyasını yansıtan ve politik içeriğe de yer veren şiirleridir. Bu makalede Nevzat Yalçın’ın şiirinin bütün evreleri ele alınarak, şiirleri yapı ve muhteva unsurları bakımından değerlendirilmeye çalışılmıştır. Yanı sıra, şairin sanatını daha iyi çözümleyebilmek adına şahsiyeti, ruhî ve sosyal portresi de ana kaynaklardan yararlanılarak ortaya konulmuştur. Böylece bu incelemenin en büyük amacını teşkil eden, Kıbrıs Türk kültür ve edebiyatının Türk edebiyatına açılmış önemli bir değeri olan Nevzat Yalçın üzerinde farkındalık sağlanmıştır.

Keywords

Nevzat Yalçın, Kıbrıs, Hisar Dergisi, Aşk Teması, Gelenek Etkisi

Read: 2,241

Download: 704