MEVZÛÂT KİTAPLARINDA YER ALAN ŞEHİRLERİN FAZİLETİYLE İLGİLİ UYDURMA HADİSLER - KAZVÎN ÖRNEĞİ – I

Author :  

Year-Number: 2019- 74
Language : null
Konu : Temel İslam Bilimleri- Hadis
Number of pages: 335-372
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hz. Peygamber (s.a.v)’e isnad edilen uydurma hadisler arasında bazı şehirlerin faziletiyle ilgili olanlar önemli bir yer tutar. Bu şehirlerden biri de İran’ın büyük kentlerinden biri olan Kazvin’dir. Bir süre önce İbn Mâce’nin Sünen’inde yer alan Kazvîn ile ilgili bir rivayet dikkatimizi çekmiş ve bu rivayeti isnad bakımından ele aldığımız bir makale yayınlamıştık. Bu esnada gördük ki uydurma hadislerin yer aldığı kitaplarda Kazvin’in faziletine dair çok sayıda rivayet mecuttur. Bunlar içerisinde sadece Kazvin’den bahsedenler olduğu gibi, Kazvîn’in yanısıra başka şehirlerden de bahseden rivayetlerin de mevcut olduğunu gördük. Bu şehirler arasında Askalân, İskenderiye, Cidde, Rey, Abâdân, Mekke ve Medine’yi sayabiliriz. Çalışmamızda sadece Kazvîn’den bahseden rivayetler incelenecektir. Kazvîn’in yanısıra diğer şehirlerin de zikredildiği rivayetler ise bir başka çalışmaya konu edinilecektir. Tespitlerimize göre çalışmamıza konu olan otuz rivayetten yirmi beşi senette bulunan ravilerin kusurlarından dolayı uydurma sayılmıştır. Biri senedsiz olduğu için mevzû sayılırken dört rivayet ise hakkında herhangi bir değerlendirme yapılmaksızın mevzuât eserlerine alınmıştır. Bu rivayetler Suyûtî’nin Câmiu’l-Ehâdis adlı eserinde yer alan birkaç tanesi hariç, hiçbir hadis kitabında yer almamaktadır. Dikkat çeken bir başka husus da rivayetlerin neredeyse tamamının, kendisi de bir Kazvinli olan er-Râfi‘î’nin et-Tedvîn fî Ahbâri Kazvîn adlı kitabında yer alıyor olmasıdır.

Keywords

Abstract

Among the fabricated hadiths that are related to the Prophet, those related to the virtue of some cities hold an important place. One of these cities is Qazvin, one of the major cities of Iran. Some time ago we had noticed a narration about Qazvin in Ibn Mâja’s Sunan, and we published an article which we discussed in terms of isnad. In the meantime, we saw that there are many rumors about the virtues of Qazvin in the books in which the hadiths are made. We have seen that there are not only Qazvin-related narratives, but also some mentioning other cities as well as Qazvîn. These cities include Askalân, Alexandria, Jeddah, Rey, Abadhan, Mecca and Medina. In our study, only the narrations about Qazvîn will be examined. In addition to Qazvîn, other cities are also mentioned in another study. According to our findings, twenty-five of the thirty rumors of our study were considered fabricated because of the shortcomings of the authors. One of the rumors has been considered to be unsubstantiated and four narrations have been taken into the work of the mavdhu’ boks without any evaluation. These rumors are not included in any of the hadith books except for a few of them included in Suyuti's Câmiu’l-Ahâdiths. Another remarkable point is that almost all of the narrations take place in the book of er-Râfi’i’s book at-Tadwin fi Akhbâri Qazvin, which is an Qazvinian person.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics