OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ İÇİN KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARINA YÖNELİK GELİŞTİRİLEN PİLOT HİZMET-İÇİ EĞİTİMİN ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 17-33
Year-Number: 2019- 75

Abstract

Özel ihtiyaçları olan çocuklar, kaynaştırma eğitimi yoluyla okul öncesi eğitim sürecine katılmaya teşvik edilmelidir. Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin görüş ve önerilerini alarak kaynaştırma uygulamaları için bir pilot hizmet içi eğitim programı geliştirmek ve programın öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine yönelik etkinliği ve tutumları üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırma verileri, ihtiyaç analizi formu, bilgi formu, kaynaştırma öğretmen yeterlilik ölçeği, kaynaştırmaya ilişkin tutum ölçeği, açık uçlu sorular formu ve odak grup görüşme formu ile toplanmıştır. Nicel veriler, aritmetik ortalama, ilişkili gruplarda t testi ile analiz edilirken nitel verilerden açık uçlu sorulara verilen cevaplar içerik analizi ile odak grup görüşmesinden elde edilen cevaplar ise öğretmen görüşlerini olduğu gibi yansıtmak amacıyla toplandığı şekilde sunulmuştur. Sonuç olarak, hizmet içi eğitim, öğretmenlerin etkinlik ve tutumlarının aritmetik ortalamalarında bir artış sağlamıştır. Ayrıca, eğitime katılan öğretmenler olumlu görüşlerini ifade etmişlerdir.

Keywords

Abstract

Children with special needs should be encouraged to be involved in pre-school education process through inclusive education. The aim of this research is to develop a pilot in-service training program for inclusive practices by taking the opinions and suggestions of pre-school teachers and examine the effect of the program on teachers' efficacy and attitudes towards inclusive education. 15 pre-school teachers participated in the study on a voluntary basis. A mixed method with exploratory sequential design was used in the research. The research data were collected with the needs analysis form, the information form, the teacher efficacy for inclusion scale, the attitude scale for inclusion, the open-ended questions form and the focus group interview form. The quantitative data were analyzed by arithmetic mean and paired t-test. The answers to the open-ended questions were presented with content analysis and the responses obtained from the focus group interview were given as they were in order to exactly reflect the views of the teachers in the qualitative data. In conclusion, in-service training, has provided an increase in the arithmetic mean of efficacy and attitude of teachers. Moreover, the teachers participating in the training expressed their positive opinions.

Keywords