OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ YETERLİK İNANÇLARI İLE ÇOKLU ZEKÂ ALANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
THE STUDY OF RELATIONSHIP BETWEEN PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES’ SELF-EFFICACY BELIEFS AND MULTIPLE INTELLIGENCE DOMAINS

Author : Ebru KAPLAN -- Zeynep KURTULMUŞ
Number of pages : 121-136

Abstract

Bu araştırmanın amacı okul öncesi öğretmen adaylarının öz yeterlik düzeyleri ile çoklu zekâ alanları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın örneklemini Giresun ve Karadeniz Teknik Üniversitesinde okul öncesi öğretmenliği bölümünde 4. sınıfa devam eden 210 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu, Armstrong (1993) tarafından geliştirilen Türkçeye çevirisi Saban (2002) tarafından yapılan Eğitimciler İçin Çoklu Zekâ Alanları Envanteri ve Tepe (2011) tarafından geliştirilen Okul Öncesi Öğretmenlerinin Tek Boyutlu Öz Yeterlik İnançları Ölçeği kullanılmıştır. Veriler SSPS paket programında analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda çoklu zekâ alanlarından görsel-uzamsal zekâ ve doğacı zekâ ile öz yeterlik inançlarının tüm alt boyutlarında pozitif yönlü, bedensel-kinestetik zekâ ile öz yeterlik inançlarının iletişim becerileri alt boyutunda ise negatif yönlü anlamlı farklılık bulunmuştur. Çoklu zekâ ile öz yeterlik inançları cinsiyet açısından incelendiğinde çoklu zekâ alanlarından sözel-dil, mantıksal-matematiksel, görsel-uzamsal ve müziksel-ritmik zekâları ile öz yeterlik inançlarının tüm alt boyutlarında kadınlar lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Çoklu zekâ ile öz yeterlik inançları üniversite açısından incelendiğinde mantıksal-matematiksel zekâ ile müziksel-ritmik zekâ alanlarında ve öz yeterlik inançlarının aile katılımı boyutunda Karadeniz Teknik Üniversitesi lehine anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur (p

Keywords

Okul öncesi öğretmenliği, öz yeterlik, çoklu zekâ, zekâ türleri, öğretmen adayı

Read: 2,201

Download: 791