1587 NUMARALI RODOSCUK (TEKİRDAĞ) ŞER’İYYE SİCİLİNİN TANITIMI
THE INDEX AND PRESENTATION OF SER‘IYYE RECORDS OF RODOSCUK NUMBERED 1587

Author : Ayşe ÖZKAN
Number of pages : 435-446

Abstract

Osmanlı tarihi araştırmalarında arşiv vesikalarının ve bunların içinde de Şer’iyye sicillerinin önemli bir yeri vardır. Siciller içerdiği bilgiler açısından tarihçilere o yerin ekonomik, sosyal, hukuki, idari konuları hakkında yol göstermektedir. Bu çalışmada hicri 1050-51 (1640-41) yılına ait 1587 numaralı Rodoscuk-Tekirdağ sicilinin içerisindeki belge örneklerinden yola çıkılarak mahkemenin çalışma zamanları, mahkeme görevlileri, belge türleri incelenmiş ve bu sayede sayısal veriler sunulmuştur. Böylece sicilin tanıtımı yapılmış olup elde edilen bilgiler ışığında çeşitli değerlendirmelerde bulunulmuştur. Sicilde adı geçen 35 mahallenin 27’sinin Müslüman, 8’inin gayrimüslim mahalleler olduğu görülmüştür. Ayrıca 38 tane de köy isminden söz edilmektedir. Gayrimüslimler ve Müslümanlar farklı köy ve mahallelerde ikamet etmelerine rağmen davalardan anlaşıldığı üzere birbirlerinin köylerinden mülk satın almışlardır. Çalışmaya konu olan sicilde ele alınan; mali konular, kamu davaları ve ailevi meselelerin görüldüğü davalar incelenerek ele alınan dönemdeki devlet-toplum ilişkileri üzerine analizler yapılmıştır. Ele alınan kurumlar toplumun sosyal hayatını oluşturması ve ilişkilerini belirlemesi açısından önem arz etmektedir.

Keywords

Kadı, Şer‘iyye Sicili, Rodoscuk

Read: 2,082

Download: 1,016