ANNELERE UYGULANAN ÇOCUKLARININ DUYGUSAL GELİŞİMİNİ DESTEKLEMEYE YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMININ ANNELERİN ÇOCUK SEVME DURUMLARINA VE AİLE İŞLEVLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
A STUDY INTO THE EFFECT OF THE EDUCATIONAL PROGRAM APPLIED TO MOTHERS TO SUPPORT THE EMOTIONAL DEVELOPMENT OF CHILDREN ON THE MOTHERS’ CASE OF LIKING THEIR CHILDREN AND THEIR FAMILY FUNCTIONS

Author : Neslihan TEKİN
Number of pages : 13-27

Abstract

Bu çalışma, annelere uygulanan Çocuklarının Duygusal Gelişimini Desteklemeye Yönelik Eğitim Programının, annelerin çocuk sevme durumlarına, aile işlevlerinden duygusal tepki verebilme, gereken ilgiyi gösterme davranışlarına ve çocuklarının duygu düzenlemelerine olan etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın deney grubunu, 48–72 aylık çocuğa sahip 21 anne ve çocukları oluştururken, kontrol grubunu da 48–72 aylık çocuğa sahip 21 anne ve çocukları oluşturmuştur. Deney grubunu oluşturan annelere 13 hafta süre ile haftada bir gün 90 dakika olmak üzere Çocuklarının Duygusal Gelişimini Desteklemeye Yönelik Eğitim Programı uygulanmıştır. Kontrol grubundaki annelere herhangi bir eğitim verilmemiştir. Verilen eğitim programının etkililiğini ölçmek amacıyla Barnett Çocuk Sevme Ölçeği, Aile Değerlendirme Ölçeği’nin Duygusal Tepki Verebilme ve Gereken İlgiyi Gösterme Alt Ölçekleri ve Duygu Düzenleme Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde, annelere uygulanan Barnett Çocuk Sevme Ölçeği, Duygusal Tepki Verebilme ve Gereken İlgiyi Gösterme alt ölçeklerinden elde edilen verilerde ANCOVA kullanılırken, çocuklardan elde edilen Duygu Düzenleme Ölçeği verileri için t Testi kullanılmıştır. Ailelerin demografik özelliklerinin analizinde frekans, yüzde ve ortalama değerleri alınmıştır. Elde edilen bulgular incelendiğinde, annelere verilen eğitim sonunda, annelerin Barnet Çocuk Sevme Ölçeği, Aile Değerlendirme Ölçeği’nin Duygusal Tepki Verebilme ve Gereken İlgiyi Gösterme alt ölçeklerinden aldığı öntest sontest puanlarına bakıldığında, deney ve kontrol grubu ortalama puanlarının anlamlı olarak farklılaştığı görülmüştür. Ayrıca eğitim programına katılan annelerin çocuklarının duygu düzenleme ölçeği puanlarındaki ortalama artışın, herhangi bir eğitim almayan annelerin çocuklarının puanlarındaki ortalama artıştan anlamlı olarak daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak annelere verilen Çocuklarının Duygusal Gelişimini Desteklemeye Yönelik Eğitim Programının, etkili olduğu görülmüştür.

Keywords

Aile Eğitimi, Çocuk Sevme, Aile İşlevleri, Duygu Düzenleme, Duygusal Gelişim

Read: 2,296

Download: 1,037