PETROL EKONOMİSİNDE PETROL DIŞI İHRACAT: ÜLKELER ARASI FARKLILAŞMA NİTELİĞİ VE KARAKTERİNE İLİŞKİN DENEYSEL BİR ÇALIŞMA

Author:

Number of pages: 295-315
Year-Number: 2019- 75

Abstract

Bu makale, petrol ekonomilerindeki petrol dışı ihracatın seviyesini ve kilit faktörlerini incelemektedir. Petrol faktörünün, uzun vadede petrol dışı ihracat potansiyeli üzerindeki etkisinin petrol ekonomilerinden farklı olduğunu göstermektedir. Ülkelerin bir grubunda petrol, potansiyelin oluşumuna ve gelişmesine engel teşkil ederken, diğerlerinde hafif bir etkiye sahip, üçüncü olarak da önemli bir destek faktörü olarak hareket eder. Koşulları ve bu anların oluşumundaki ana faktörleri açıklıyoruz. Ayni zamanda, petrol faktörünün petrol dışı ihracat üzerindeki etkisinin ulusal döviz kurunun değişmesiyle diğer araştırmalarda yeterince araştırıldığını dikkate alarak, diğer ekonomik ve kurumsal faktörlere odaklandık. Makale, elektrik tüketimindeki değişiklikler, enerji sübvansiyonları, birikimli fiziki sermaye, eğitim düzeyi, özel sektör borç vermenin yanı sıra yolsuzluk ve iş ortamındaki değişikliklerle petrol gelirlerinin petrol dışı ihracat potansiyeli üzerindeki etkisinin iletiminin özelliklerini açıklamaktadır. İşte çalışmamız, ülkeye göre petrol geliri seviyesine bağlı olarak, politika yapıcılara petrol dışı ihracat potansiyelinin geliştirilmesi konusunda da önerilerde bulunuyor.

Keywords

Abstract

This paper investigates the level and key factors of non-oil exports in oil economies. We show that impact of the oil factor on non-oil export potential in long term is different by oil economies. In one group of the countries, oil acts as a hindrance to the formation and development of the potential, while in others have a mild effect and, in thirdly, as an important boost factor. We disclose the conditions and the main factors of the formation of these moments. At that time, taking into account that the impact of the oil factor on the non-oil export through the change of the national currency rate has been adequately investigated in other studies, we have focused on other economic and institutional factors. The article outlines the characteristics of the transmission of the impact of oil revenues on non-oil export potential through changes in electricity consumption, energy subsidies, accumulation physical capital, education level, private sector lending, as well as changes in corruption and business environment. Here are our study provides also recommendations for policymakers on the development of non-oil export potential, depending on the level of oil revenues by country.

Keywords