ÖZGECİ SUÇ KORKUSU ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Author:

Number of pages: 65-80
Year-Number: 2019- 75

Abstract

Bu çalışmayla, annelerin çocuklarına ilişkin algıladıkları özgeci suç korkusunu değerlendirmede kullanılabilecek bir ölçme aracının geliştirmesi amaçlanmıştır. Ölçeğin geçerlilik ve çapraz geçerlilik çalışması için 195 ve 185 kişiden oluşan iki ayrı çalışma grubunda açımlayıcı faktör analizi (AFA)yapılmıştır. Daha sonra ölçeğin çapraz geçerliliğini test etmek için her iki açımlayıcı faktör analizinden elde edilen faktör yükleri arasında Tucker’ın uyuşum katsayısı hesaplanmış ve katsayı .99 olarak bulunmuştur. Ardından her iki çalışma grubundan elde edilen veriler için güvenirlik katsayıları hesaplanmış 193 kişilik ilk çalışma grubunda ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı.94 olarak, 185 kişilik ikinci çalışma grubunda ise .92 olarak bulunmuştur. Ayrıca ölçeğin yapılan ön test ve son test(test-tekrar test) değerleri arasında çok güçlü ilişkilerin bulunmuş olması da ölçeğin güvenirliği yönünde diğer bir kanıt bulgu olarak değerlendirilmiştir. Ölçeğin madde-toplam korelasyonuna dayalı madde analizleri sonuçlarına göre 18 maddelik tek boyutlu 5’li likert tipi nihai bir ölçek elde edilmiştir. Ölçek maddelerin puanlanması; tamamen katılıyorum = 1 puandan, kesinlikle katılmıyorum = 5 puan arasında değişmektedir. Suç korkusu puanı her bir maddeye verilen cevabın sayısal olarak toplanması ile elde edilmektedir. Buna göre ölçekte suç korkusu puanı azaldıkça suç korkusu artmaktadır. Bu haliyle geliştirilen ’’Özgeci Suç Korkusu Ölçeği’’nin annelerin çocuklarına ilişkin algıladıkları suç korkusunun değerlendirilmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek olarak kullanılabileceği düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to develop a measurement tool that can be used to evaluate the altruistic fear of crime of mothers toward their children. For the validity and cross validation of the scale, exploratory factor analysis (EFA) was performed in two separate study groups consisting of 195 and 185 people. In order to test the cross validity of the scale, Tucker's coefficient of coefficient between factor loadings obtained from both exploratory factor analysis was calculated and was found to be .99. Then, reliability coefficients were calculated for the data obtained from both study groups. The Cronbach Alpha internal consistency coefficient of the scale was found to be .94 in the first study group consisting of 193 people and was found to be .92 in the second study group consisting of 185 people. In addition, it was found that there were very strong relations between the pre-test and post-test (retest-test) values of the scale, and this situation was evaluated as another evidence for the reliability of the scale. According to the results of item-total correlation of the scale, a one-dimensional 5-point likert-type final scale was obtained with 18 items. Scoring of scale items; completely I agree = 1 point, absolutely I disagree = It ranges between 5 points. The fear of crime score is obtained by collecting the numerical response of each item. Accordingly, the fear of crime score in creases as the fear of crime decreases in scale. It is considered that the “Altruistic Fear of Crime Scale” developed in this form can be used as a valid and reliable scale that can be used to evaluate the perceived fear of crime of mothers about their children.

Keywords