ÇALIŞMA SAATLERİNİN İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİNE ETKİSİ: DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ
THE EFFECT OF WORKİNG HOURS ON LABOR PRODUCTIVITY: DYNAMIC PANEL DATA ANALYSIS

Author : Hakan ACET -- Zeynep KARAÇOR - Emel MİRZA - Sevilay KONYA
Number of pages : 349-359

Abstract

Günümüzde ulaşılan teknolojik gelişmelerin çalışma saatlerini düşürmesi ve insanlara daha fazla boş zaman olanağı tanıması beklenmektedir. Ancak bunun kişi başı ekonomik çıktıyı olumsuz etkileyeceği düşüncesi bu beklentinin gerçekleşmesine engel teşkil etmektedir. Bu nedenle ülkeler arası çalışma saatleri ve kişi başı çıktı ilişkisinin incelenmesi gerekmektedir. Sermaye stoku, beşeri sermaye ve teknoloji seviyesi gibi faktörler haricinde, yıllık çalışma saatlerinin çalışan başına çıktı düzeylerine diğer bir deyişle işgücü verimliliğine etkisi olup olmadığını araştırmak üzere yapılan bu çalışmada, 61 ülkenin 1950-2014 arası yılık verileri kullanılarak dinamik panel analizi yapılmıştır. Tahmin sonuçlarına göre yıllık çalışma saati ve ülkedeki işgücü verimliliği arasında doğrusal olmayan bir ilişki bulunmuştur. Belli bir seviyeye kadar çalışma saati arttıkça işgücü verimliliği artarken, bu seviyenin üstündeki artışlar işgücü verimliliğini negatif yönde etkilemektedir. Bu da çalışma saatlerinin işgücü verimliliğini düşürecek kadar yüksek olduğu ülkelerde yasal düzenlemeler yoluyla çalışma saatlerini düşürmenin mümkün ve gerekli olduğunu göstermektedir.

Keywords

İşgücü Verimliliği, Çalışma Saatleri, Dinamik, Panel, Ülke

Read: 1,874

Download: 745