ÇALIŞMA SAATLERİNİN İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİNE ETKİSİ: DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2019- 75
Language : null
Konu : İktisat
Number of pages: 349-359
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde ulaşılan teknolojik gelişmelerin çalışma saatlerini düşürmesi ve insanlara daha fazla boş zaman olanağı tanıması beklenmektedir. Ancak bunun kişi başı ekonomik çıktıyı olumsuz etkileyeceği düşüncesi bu beklentinin gerçekleşmesine engel teşkil etmektedir. Bu nedenle ülkeler arası çalışma saatleri ve kişi başı çıktı ilişkisinin incelenmesi gerekmektedir. Sermaye stoku, beşeri sermaye ve teknoloji seviyesi gibi faktörler haricinde, yıllık çalışma saatlerinin çalışan başına çıktı düzeylerine diğer bir deyişle işgücü verimliliğine etkisi olup olmadığını araştırmak üzere yapılan bu çalışmada, 61 ülkenin 1950-2014 arası yılık verileri kullanılarak dinamik panel analizi yapılmıştır. Tahmin sonuçlarına göre yıllık çalışma saati ve ülkedeki işgücü verimliliği arasında doğrusal olmayan bir ilişki bulunmuştur. Belli bir seviyeye kadar çalışma saati arttıkça işgücü verimliliği artarken, bu seviyenin üstündeki artışlar işgücü verimliliğini negatif yönde etkilemektedir. Bu da çalışma saatlerinin işgücü verimliliğini düşürecek kadar yüksek olduğu ülkelerde yasal düzenlemeler yoluyla çalışma saatlerini düşürmenin mümkün ve gerekli olduğunu göstermektedir.

Keywords

Abstract

Today, it is expected that the technological developments will reduce the working hours and allow more leisure time for people. However, the thought that this will negatively affect the economic output is an obstacle to the realization of this expectation. For this reason, the relationship between working hours and per capita output across countries should be examined. In this study, which was conducted to investigate whether the annual working hours affect the output per employee, in other words the labor productivity, except factors such as capital stock, human capital and technology level, a dynamic panel analysis was made using the annual data of 61 countries from 1950 to 2014. According to the estimation results, there is a non-linear relationship between the annual working hours and the labor productivity of the country. While labor productivity increases as working hours increase up to a certain level, increases above this level affect labor productivity in the negative direction. This shows that it is possible and necessary to reduce working hours through legal regulations in countries where working hours are high enough to reduce labor productivity.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics