AYAKKABI ÜRETİM MALİYETLERİNİN SÜRECE DAYALI FAALİYET TABANLI MALİYETLEME YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ,
INVESTIGATION OF FOOTWEAR PRODUCTION COSTS WITH TIME-DRIVEN ACTIVITY BASED COSTING METHOD

Author:

Number of pages : 415-429

Abstract

Küresel rekabet ortamı, teknolojik gelişmeler, üretim teknolojilerinin gelişmesi, ürün yaşam dönemlerinin kısalması vb. faktörler üretim giderlerinin yapısını değiştirmiştir. Üretim giderleri içinde direkt işçilik giderlerinin payı azalırken genel üretim giderlerini payı ve önemi artmıştır. Genel üretim giderlerinin üretim giderleri içindeki payı geleneksel üretim ortamlarında %15 iken bugün mühendislik, tasarım gibi dolaylı işçiliklerin ve amortismanların artması nedeniyle yaklaşık %60’tır. Bu duruma uyum sağlamak ve daha doğru maliyet bilgilerine ulaşmak için geliştirilen faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemi kurulması ve çalıştırılması gibi maliyetli ve zaman alıcı faktörler nedeniyle yetersiz kalmış ve çok fazla uygulama alanı bulamamıştır. Arayışlar neticesinde geleneksel faaliyet tabanlı maliyetlemenin gelişmiş bir versiyonu olan sürece dayalı faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemi geliştirilmiştir. Çalışmanın amacı, sürece dayalı faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemiyle daha doğru maliyet bilgilerine ulaşmak ve yönetimin karar alma sürecine destek olmaktır. Bu amaçla Bursa’da faaliyet gösteren bir ayakkabı üretim işletmesinde çalışmanın uygulaması gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre bir çift ayakkabının birim maliyeti geleneksel faaliyet tabanlı maliyetleme yönteminde 120 TL iken sürece dayalı faaliyet tabanlı maliyetleme yönteminde 88,46 TL’dir. Ayrıca sürece dayalı faaliyet tabanlı maliyetleme yönteminde pratik kapasitenin (172.800 dakika) tamamı değil 127.500 dakikası kullanılmıştır. Ürünlere, atıl kapasite (45.300 dakika) maliyeti değil 180.000 TL üretim maliyetinin 132.727 TL’si dağıtılmıştır. Böylece daha doğru ve gerçekçi maliyet bilgilerine ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Global competition environment, technological developments, development of production technologies, shortening of product life periods etc. factors have changed the structure of production costs. While the share of direct labor costs in production costs decreased, the share and importance of general production costs increased. The share of general production costs in production costs was 15% in traditional production environments, but today it is approximately 60% due to the increase in depreciation and indirect labor such as engineering and design The activity-based costing method, developed to adapt to this situation and to achieve more accurate cost information, has been inadequate and has not found much application due to costly and time-consuming factors such as installation and operation. As a result of the quests, time-driven activity based costing method, which is an advanced version of traditional activity based costing, has been developed. The aim of the study is to reach more accurate cost information and to support the decision making process of management by time-driven activity based costing method. For this purpose, the application of the research was carried out in a shoe manufacturing company operating in Bursa. According to the findings, unit cost of a pair of shoes is 120 TL in traditional activity based costing method while 88,46 TL in time-driven activity based costing method. Furthermore, in time-driven activity costing method, 127.500 minutes were used, not the whole of the practical capacity (172.800 minutes). 132.727 TL of the production cost of 180.000 TL was distributed to the products, not the cost of idle capacity (45.300 minutes). Thus, has been reached more accurate and realistic cost information.

Keywords