TÜRKÇE DERSİNİN DENETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
TEACHERS’ VİEWS ON THE AUDİT OF TURKİSH LESSON

Author : Deniz SARIBUDAK -Salih Paşa MEMİŞOĞLU
Number of pages : 75-92

Abstract

Özet Bu aras¸tırmanın amacı, Türkçe dersinin denetimine ilişkin öğretmen görüşlerini ortaya koymak ve ders denetiminin etkili bir şekilde yapılabilmesi için öneriler geliştirmektir. Aras¸tırma, nitel aras¸tırma desenindedir ve bir durum çalıs¸masıdır. Çalıs¸ma grubu, 2018-2019 eğitim öğretim yılında, İstanbul ilinin Üsküdar ilçesindeki ortaokullarda görev yapan ve gönüllü katılım sağlayan 21 Türkçe Öğretmeninden oluşmaktadır. Verilerin toplanabilmesi için aras¸tırmacı tarafından yarı yapılandırılmış görüs¸me formu geliştirilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde, içerik çözümleme teknigˆi kullanılmıs¸tır. Katılımcıların özellikleri betimsel olarak ifade edilmiştir. Türkçe Öğretmenleri, genel denetim sürecinin kısa süreli olmasının, olumsuz bir etken olduğu görüşündedirler. Böyle bir denetimin, evrakları denetlemekten öteye geçemediğini ve öğretmenin performansının değerlendirilmediğini ifade etmişlerdir. Okul yöneticilerinin, denetleme görevini yapmak için yetersiz olduğu görüşündedirler. Denetim görevini yapan kişilerin, Türkçe alanının uzmanı olması gerektiğini vurgulamışlardır. Bununla birlikte denetim sırasında, denetimi yapan okul yöneticilerinden rehberlik alamadıklarını söylemişlerdir. Denetim sonrasında ise okul yöneticilerinin yapılan denetimle ilgili olarak kendilerine dönüt vermediğini belirtmişlerdir. Aynı zamanda bunların yapılması gerektiğini bir öneri olarak sunmuşlardır. Ayrıca denetim için okul yöneticisinin dışında, eğitim denetmenlerinin görevlendirilmesi gerektiğine vurgu yapmışlardır. Bu görevi yapacak eğitim denetmenlerinin, etik değerleri içselleştirmiş ve insani değerleri güçlü, iletişim yeterliğine sahip denetim alanında iyi yetişmiş kişiler olmaları gerektiğini önermişlerdir. Denetimi yapacak eğitim denetmenlerinin, lisansüstü eğitime sahip olmalarının önemli olduğunu söylemişlerdir ve yabancı dil bilmelerinin gerektiğini de öneri olarak eklemişlerdir.

Keywords

Okul Yöneticisi, Eğitim Denetmeni, Türkçe Dersi, Türkçe Öğretmeni

Read: 1,370

Download: 670