TÜRKÇE DERSİNİN DENETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2019-Number: 77
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Number of pages: 75-92
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özet Bu aras¸tırmanın amacı, Türkçe dersinin denetimine ilişkin öğretmen görüşlerini ortaya koymak ve ders denetiminin etkili bir şekilde yapılabilmesi için öneriler geliştirmektir. Aras¸tırma, nitel aras¸tırma desenindedir ve bir durum çalıs¸masıdır. Çalıs¸ma grubu, 2018-2019 eğitim öğretim yılında, İstanbul ilinin Üsküdar ilçesindeki ortaokullarda görev yapan ve gönüllü katılım sağlayan 21 Türkçe Öğretmeninden oluşmaktadır. Verilerin toplanabilmesi için aras¸tırmacı tarafından yarı yapılandırılmış görüs¸me formu geliştirilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde, içerik çözümleme teknigˆi kullanılmıs¸tır. Katılımcıların özellikleri betimsel olarak ifade edilmiştir. Türkçe Öğretmenleri, genel denetim sürecinin kısa süreli olmasının, olumsuz bir etken olduğu görüşündedirler. Böyle bir denetimin, evrakları denetlemekten öteye geçemediğini ve öğretmenin performansının değerlendirilmediğini ifade etmişlerdir. Okul yöneticilerinin, denetleme görevini yapmak için yetersiz olduğu görüşündedirler. Denetim görevini yapan kişilerin, Türkçe alanının uzmanı olması gerektiğini vurgulamışlardır. Bununla birlikte denetim sırasında, denetimi yapan okul yöneticilerinden rehberlik alamadıklarını söylemişlerdir. Denetim sonrasında ise okul yöneticilerinin yapılan denetimle ilgili olarak kendilerine dönüt vermediğini belirtmişlerdir. Aynı zamanda bunların yapılması gerektiğini bir öneri olarak sunmuşlardır. Ayrıca denetim için okul yöneticisinin dışında, eğitim denetmenlerinin görevlendirilmesi gerektiğine vurgu yapmışlardır. Bu görevi yapacak eğitim denetmenlerinin, etik değerleri içselleştirmiş ve insani değerleri güçlü, iletişim yeterliğine sahip denetim alanında iyi yetişmiş kişiler olmaları gerektiğini önermişlerdir. Denetimi yapacak eğitim denetmenlerinin, lisansüstü eğitime sahip olmalarının önemli olduğunu söylemişlerdir ve yabancı dil bilmelerinin gerektiğini de öneri olarak eklemişlerdir.

Keywords

Abstract

Abstract The aim of this study is to reveal the opinions of teachers about the audit of the Turkish course and to develop suggestions for effective supervision of the course. The research is a qualitative research design and is a case study. The study group consisted of 21 Turkish teachers working in secondary schools in Üsküdar district of Istanbul province in the 2018-2019 academic year and providing voluntary participation. A semi-structured interview form was developed by the researcher to collect data. Content analysis technique was used to analyze the data. The characteristics of the participants were described descriptively. The Turkish teachers think that the short time period of the general evaluation process is a negative factor. They stated that such an audit could not go beyond auditing documents and that the teacher's performance was not evaluated. They believe that school administrators are inadequate to carry out the supervision. They emphasized that the auditors should be experts in the Turkish field. However, during the audit, they stated that they could not get guidance from the school administrators who carried out the audit. After the audit, they stated that the school administrators did not give feedback about the audit. They also proposed that these should be done. They also emphasized the need for the appointment of education inspectors outside the school administrator for audit. They suggested that the education inspectors who will perform this task should be internalized ethical values and well-educated people in the field of audit with strong human values and communication competence. They stated that it is important that the education inspectors to carry out the audit have graduate education and added that they should know a foreign language as a suggestion.

Keywords