ERZİNCAN KENTİNDE KİŞİYE KARŞI İŞLENEN SUÇLARIN MEKANSAL ANALİZİ (2017)
A SPATIAL ANALYSIS OF CRIMES AGAINST THE PERSON IN THE CITY ERZINCAN (2017)

Author : Vedat KARADENİZ
Number of pages : 447-468

Abstract

İnsanlık tarihi kadar eski olan suç, nedenleri ve sonuçlarıyla toplumları etkileyen bir olgudur. Suçu ortaya çıkaran ve birbiriyle etkileşim halinde olan birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler değişik bilim dalları tarafından ele alınmakta ve suçu önlemeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu bilim dallarından biri de coğrafya olup, mekânın suç oluşumundaki rolünü açıklamaya çalışmaktadır. Kuşkusuz suç bir mekân parçası üzerinde gerçekleşmektedir. Suçun mekândaki dağılışı, diğer olaylarla bağlantıları ve sebep‐sonuç ilişkisi ve dağılışı açısından coğrafyanın inceleme alanı içerisindedir. Yerleşim merkezlerinde işlenen suçların sayısı doğrudan nüfus miktarı ile ilgilidir. Bir yerleşim biriminde nüfus ne kadar fazla ise suç işlenme olasılığı da o kadar yüksektir. Bu bakımdan barındırdığı nüfus miktarı ve kozmopolit yapısıyla kentler kır yerleşmelerine göre suç üretme kapasiteleri daha yüksek olan yerleşmelerdir. Sahip olduğu zenginlik, yabancılaşma ve zayıflayan sosyal denetim mekanizmaları kentlerde suçun işlenmesi için ideal bir ortam oluşturmaktadır. Bu yerleşmelerden biri de Erzincan kentidir. Bu çalışmada Erzincan kentinde meydana gelen suç türleri ve bu suçlar arasında en fazla görülen kişiye karşı işlenen suçlar incelenmiştir. Kişiye karşı işlenen suçların dağılımı ve bu dağılıma etki eden sosyo-mekânsal farklılıklar irdelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü 2017 yılına ait suç istatistiklerinden yararlanılmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda kişiye karşı işlenen suç türleri ile kent içi arazi kullanımı ve sosyoekonomik özellikler arasındaki bağlantılar ele alınmıştır. Suç olayları zaman mekân boyutuyla incelenerek coğrafi bakış açısıyla yorumlanmaya çalışılmıştır.

Keywords

Erzincan Kenti, Suç, Kişiye Karşı Suçlar, Suç Coğrafyası, Mekansal Analiz

Read: 831

Download: 409