ERZİNCAN KENTİNDE KİŞİYE KARŞI İŞLENEN SUÇLARIN MEKANSAL ANALİZİ (2017)

Author:

Year-Number: 2020-Year: 13 - Number: 80
Number of pages: 447-468
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanlık tarihi kadar eski olan suç, nedenleri ve sonuçlarıyla toplumları etkileyen bir olgudur. Suçu ortaya çıkaran ve birbiriyle etkileşim halinde olan birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler değişik bilim dalları tarafından ele alınmakta ve suçu önlemeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu bilim dallarından biri de coğrafya olup, mekânın suç oluşumundaki rolünü açıklamaya çalışmaktadır. Kuşkusuz suç bir mekân parçası üzerinde gerçekleşmektedir. Suçun mekândaki dağılışı, diğer olaylarla bağlantıları ve sebep‐sonuç ilişkisi ve dağılışı açısından coğrafyanın inceleme alanı içerisindedir. Yerleşim merkezlerinde işlenen suçların sayısı doğrudan nüfus miktarı ile ilgilidir. Bir yerleşim biriminde nüfus ne kadar fazla ise suç işlenme olasılığı da o kadar yüksektir. Bu bakımdan barındırdığı nüfus miktarı ve kozmopolit yapısıyla kentler kır yerleşmelerine göre suç üretme kapasiteleri daha yüksek olan yerleşmelerdir. Sahip olduğu zenginlik, yabancılaşma ve zayıflayan sosyal denetim mekanizmaları kentlerde suçun işlenmesi için ideal bir ortam oluşturmaktadır. Bu yerleşmelerden biri de Erzincan kentidir. Bu çalışmada Erzincan kentinde meydana gelen suç türleri ve bu suçlar arasında en fazla görülen kişiye karşı işlenen suçlar incelenmiştir. Kişiye karşı işlenen suçların dağılımı ve bu dağılıma etki eden sosyo-mekânsal farklılıklar irdelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü 2017 yılına ait suç istatistiklerinden yararlanılmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda kişiye karşı işlenen suç türleri ile kent içi arazi kullanımı ve sosyoekonomik özellikler arasındaki bağlantılar ele alınmıştır. Suç olayları zaman mekân boyutuyla incelenerek coğrafi bakış açısıyla yorumlanmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Crime, which is as old as the history of humanity, is a phenomenon affecting societies with its causes and consequences. There are many factors that cause crime and interact with each other. These factors are handled by various disciplines and studies are being conducted to prevent crime. One of these disciplines is geography and tries to explain the role of space in crime formation. There is no doubt that crime takes place on a piece of space. The distribution of crime in space, its connections with other events and the cause-effect relationship and distribution are within the scope of geography. The number of crimes committed in the settlement centers is directly related to the population. The greater the population in a settlement, the higher the likelihood of committing a crime. In this respect, with the cosmopolitan structure and population, the cities have higher capacities to produce crime than rural settlements. Its wealth, alienation and weakening social control mechanisms provide an ideal environment for committing crime in cities. One of these settlements is the city of Erzincan. In this study, the types of crimes that occurred in the city of Erzincan and the crimes committed against the most common ones were examined. The distribution of crimes against the person and the socio-spatial differences affecting this distribution are examined. For this purpose, the crime statistics of 2017 were used. In the light of the data obtained, the relationship between the types of crimes committed against the person and urban land use and socioeconomic characteristics were discussed. Crime events were examined in terms of time and space and interpreted from a geographical point of view.

Keywords