MODERN ÇAĞIN AGORASI OLARAK SÖZLÜKLER: EKŞİ SÖZLÜKTEKİ CUMHUR İTTİFAKI KONUSU ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author:

Year-Number: 2019-Number: 76
Number of pages: 189-202
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Agora kavramı, Roma ve Antik Yunan kültüründe vatandaşların fikir alış verişi yaptığı mekânlar olarak değerlendirilmektedir. Agora kavramı da internet teknolojisiyle bir dönüşüm yaşamıştır. İnternet teknolojisinden önce agora, kamusal alanda sınırlı olarak izin verilen mekânlar iken; internet teknolojisinden sonra agora, dijital ortama taşınmıştır. Agora artık kamusal alan içerisinde yer alan sınırlı mekânlarla değil yeni iletişim teknolojileriyle oluşan medya içeriklerinde kendisine yer bulabilmektedir. Yeni medya içerisinde yer alan sözlükler de agora kavramının günümüzdeki karşılığı olarak ele alınabilmektedir. Çünkü modern çağın agorası olarak sözlükler. Siyasetten-ekonomiye, sanattan-spora, magazinden-sağlığa kadar gündelik hayat içerisinde yer alan her temayla ilgili düşüncelerin belirtilebilmesine ve bu fikirlerin tartışılabilmesine olanak vermektedir. Bu çalışmada “eksisozluk.com” adlı dijital sözlük sitesinde yer alan “cumhur ittifakı” temalı yorumlar analiz edilmiştir. Yapılan analizlerde “içerik çözümlemesi” yöntemi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında yorumların içeriklerine, yorumlarda değinilen temalara, yorumlarda adı geçen kurum/kuruluş isimlerine, ittifakın tanımlanma şekillerine ve yorum yapılan zaman dilimine yönelik verilere yer verilmiştir. Elde edilen bulgulara göre kullanıcılar, kurum ve kuruluş isimlerinde en çok “AKP ve MHP” kurum isimlerini kullanmıştır. Kullanıcılar, yorum içeriklerini genel olarak “ittifakla ilgili” konular üzerine inşa etmiştir. Kullanıcılar, en çok siyaset temasını yorumlarda kullanmıştır. Çalışmada elde edilen önemli bulgulardan biri de kullanıcıların genelde eleştirel bir okuma gerçekleştirmiş olmasıdır.

Keywords

Abstract

The concept of agora is considered to be the place where citizens exchange ideas in Roman and Ancient Greek culture. The concept of agora also experienced a transformation with internet technology. Before the internet technology, the agora was allowed places in the public sphere with limited access; After internet technology, the agora was moved to the digital environment. Agora is now able to find a place in the media content of new communication technologies, not limited spaces within the public sphere. The dictionaries included in the new media can be considered as the current equivalent of the agora concept. Because dictionaries as agora of modern age. It allows to express and discuss ideas about every theme in daily life from politics to economy, from art to sports, from magazine to health. In this study, “The Republican Alliance” themed reviews on the digital dictionary website named eksisozluk.com were analyzed. In the analysis, “content analysis” method was used. Within the scope of the study, the contents of the comments, the themes mentioned in the comments, the names of the institutions/organizations mentioned in the comments, the ways of defining the alliance and the data regarding the time zone of the comments were included. According to the findings, users used the most “AKP and MHP” corporate names in the names of institutions and organizations. Users have built their comment content on “alliance-related issues” in general. Users have used the most political theme in comments. One of the important findings of the study is that the users have generally performed a critical reading.

Keywords