EĞİTİM MÜFETTİŞLERİNİN EĞİTİM MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIKLARI YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA YER DEĞİŞTİRME HUSUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 5
Language : null
Konu : null
Number of pages: 15-30
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

24.06.2011 tarih ve 27974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği" ile eğitim müfettişleri için yer değiştirme hususunda değişiklik yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı, eğitim müfettişlerinin "24/06/2011 tarih ve 27974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği" ile yer değiştirme hususunda yapılan değişiklik hakkında uygulayıcılara, rotasyon uygulamasından etkilenen paydaşlara, araştırmacılara öneriler sunmak için eğitim müfettişlerinin görüşlerini ortaya koymaktır. Nitel veri toplama tekniği kullanılan ve olgu bilim deseninde yürütülen bu araştırmanın çalışma grubunu İzmir'de görevli 10 eğitim müfettişi oluşturmaktadır. Araştırmada yapı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşmelerde katılımcılara yer değiştirme yönetmeliğinin amacına, ortaya çıkardığı sonuçlara ve bu uygulamanın geliştirebilir yönlerine ilişkin önerilerini kapsayan sorular sorulmuştur. Çalışmanın sonucunda eğitim müfettişlerinin 8 yıllık rotasyon uygulamasının olumlu ve olumsuz olmak üzere bireysel ve mesleki sonuçlar doğurduğuna, siyasi amaçlar gütmekle birlikte iletişim ve emeklilik konularında da çeşitli amaçlar için uygulamanın yapıldığına ilişkin görüşleri ortaya konmuştur. Eğitim müfettişleri uygulamanın bu haliyle sorunlar taşıdığını belirtmişler ancak geliştirilmesine yönelik ücret, karara katılım, sendikalar, bölgesel teftiş, yönetmeliğin uygulanma biçimine ilişkin konularda öneriler sunmuşlardır. Araştırma sonucunda müfettişleri ilgilendirilen kararlar verilirken, müfettişlerin, müfettiş dernek ve sendikalarının görüşleri dikkate alınması gerektiği, yapılan değişikliklerin geçmişe doğru yürütülmemesi, Müfettişlere yeni görev yerlerinde oryantasyon hizmeti verilebileceği gibi öneriler sunulmuştur. <

Keywords

Abstract

"Regulation of Ministry of Education Inspectors" was published in the Official Journal of Turkey with 24.06.2011 date and 27974 so the aim of this research is to reveal out the views of education inspectors about the "Regulation of Ministry of Education Inspectors" that was published in the Official Journal of Turkey with 24.06.2011 date and 27974 number to give suggestions to the stakeholders that have been affected from this regulation, to the researchers and practioners. The study group of this qualitative research in phenemonology design is composed of 10 education inspectors. The data were collected via semi structured interview form. At the end of the research, it is revealed out that 8 year rotation application has got positive and negative in

Keywords


 • ARABACI, İ. H. (2012). İl eğitim denetmenlerinin sorunları. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi. 1(1),1-14.

 • AYDIN, M. (1986) Çağdaş eğitim denetimi, Ankara: İM.

 • AKBABA-ALTUN, S. (2009). İlköğretim ve bakanlık müfettişlerinin denetimin birleştirilmesine yönelik görüşleri. 14-15 Mayıs 2009 tarihlerinde IV. Eğitim Yönetimi Kongresinde Denizli’de sunulmuş sözlü bildiri.

 • AKBABA-ALTUN, S., ve MEMİŞOĞLU, S.P. (2010). İlköğretim müfettişlerinin denetimin yeniden yapılandırılmasına ilişkin görüşleri. Elementary Education Online, 9(2), 643–657.

 • ARSLANTAŞ, H. İ. (2007). İlköğretim müfettişlerinin mesleki yardım ve rehberlik rollerinin öğretmen algılarına göre değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

 • BOZ, Y. (2006). İlköğretim müfettişlerinin teknoloji kullanım düzeyleri (Güneydoğu Anadolu Bölgesi örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Ankara.

 • CAMPION, M. A. (1994). Career related antecedents & outcomes of job rotation. Academy of Journal Management, 37(6), 1518-1542.

 • ÇELEBİ, G. Y., ÇELEBİ, B. ve BAYRAM, M. (2011). Okul müdürlerinin zorunlu yer değiştirmesi ile ilgili yönetici ve öğretmen görüşleri (Trabzon örneği). 16-17 Nisan 2011 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, VI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri.

 • ÇOŞGEL, M., & THOMAS, M. J. (1999). Job rotation: Cost, benefits and stylized facts. Journal of Institutional and Theoretical Economics, 155, 302-304.

 • ELMA, C., ŞENER, M. ve ÇİFTLİ, S. (2011). Okul müdürlerinin zorunlu yer değiştirme uygulaması: müfettiş, yönetici ve öğretmen görüşlerine dayalı bir değerlendirme. 8–10 Eylül 2011 Burdur, 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı’nda sunulmuş bildiri.

 • HUANG, H. J. (1999). Job rotation from the employees point of view. Research and Practice in Human Resource Managemet, 7(1), 75-81.

 • KAYA, A. (2012). Yönetici rotasyonunun olumlu ve olumsuz yönlerinin belirlenmesine ilişkin nitel bir çalışma. 24-26 Mayıs 2012 Malatya, 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri.

 • KAYIKÇI, K. (2004). Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin denetim alt sisteminin yapısal sorunlarına ilişkin algıları ve iş doyumları. Yayımlanmamış doktora tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri. Enstitüsü.

 • KAYIKÇI, K. (2005a). Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin denetim alt sisteminin yapısal sorunlarına ilişkin algıları ve iş doyumları. Ankara: Tem Sen.

 • KAYIKÇI, K. (2005b). Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin denetim sisteminin yapısal sorunlarına ilişkin algıları ve iş doyum düzeyleri Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi. 44, 507-527.

 • KAYIKÇI, K. ve ŞARLAK, S. (2013) İlköğretim okullarında denetimin etkili işleyişini zorlaştıran örgütsel engelleri. Elementary Education Online, 12(2), 461-478, 2013.

 • KAYMAZ, K. (2010). The effects of job rotation practices on motivation: a research on managers in the automotive organizations. Business and Economics Research Journal. 1(3), 69-85.

 • KURTULMUŞ, M., GÜNDAŞ, A. ve ARDIÇ, T. (2012). Zorunlu yer değişikliği uygulamasına (rotasyon) ilişkin ilköğretim yöneticilerinin görüşleri. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1): 49-57.

 • MACLEOD, D. (2008). Job rotation system. http://www.danmacleod.com/Articles /Job_Rotation.htm adresinden 20.03.2013 tarihinde alındı.

 • MEB (1982). XI.Milli Eğitim Şurası.

 • http://ttkb.meb.gov.tr/duyurular/11sura /11surakararlari.pdf adresinden 10.02.2013 tarihinde alındı.

 • MEB (1988). XII.Milli Eğitim Şurası

 • http://ttkb.meb.gov.tr/duyurular/12sura/12surakararlari. pdf adresinden 10.02.2013

 • MEB (1993) XIV.Milli Eğitim Şurası. http://ttkb.meb.gov.tr/duyurular/14sura/14surakararlari. pdf adresinden 10.02.2013 tarihinde alındı.

 • MEB ( 2009) XVII.Milli Eğitim Şurası. http://ttkb.meb.gov.tr/duyurular/17sura/17surakararlari. pdf adresinden

 • MEB,(2009). İlköğretim müfettişleri iller arası atama ve yer değiştirme kılavuzu. MEB Personel Genel Müdürlüğü, Ankara

 • NARTGÜN, Ş. Z., BAYRAKTAR, C. ve AKKULAK, H. B. (2012). Eğitim yöneticilerinin rotasyon algısı. 24–26 Mayıs 2012 Malatya, 7. Ulusal Eğitim Yönetimi

 • NURAL, E. ve ÇITAK, Ş. (2012). Ordu ilindeki resmi eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin zorunlu yer değiştirme uygulamasına ilişkin görüş ve önerileri. 24-26 Mayıs 2012 Malatya, 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri.

 • ORTEGA, J. (2001). Job rotation as a learning mechanism. Management Science, 47(10), 1361-1370.

 • ÖZDEMİR S. ve YAMAN, A. (2011). Eğitim yönetiminde rotasyon uygulamasına ilişkin okul müdürlerinin görüşlerinin değerlendirilmesi. 16-17 Nisan 2011 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, VI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi Kongresi’nde

 • RESMİ GAZETE (2011). Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.t r/eskiler/2011/06/20110624.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/20 11/06/20110624.htm adresinden 25.06.2012 tarihinde indirildi.

 • TAYMAZ, H.(1997). Eğitim sisteminde teftiş; kavramlar, ilkeler, yöntemler. Ankara: Takav Matbaası.

 • TONBUL, Y. ve SAĞIROĞLU, S. (2012). Okul müdürlerinin zorunlu yer değiştirme uygulamasına ilişkin bir araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 18(2): 313-339.

 • YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin.

 • YILMAZ, Ö. ve EŞGİ, N. (2011). İl eğitim denetmenlerinin bilgisayar kaygısı düzeyleri (Karadeniz Bölgesi Örneği) Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 4/1, 93-122.

 • YILMAZ, Ö. (2010) İlköğretim müfettişlerinin mesleki alanda teknoloji kullanımı ile bilgisayar kaygısı düzeyleri (Karadeniz bölgesi örneği).Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.

 • YILMAZ, S. ve YILMAZ, T. (2012). Okul müdürlerinin zorunlu rotasyon uygulamasına ilişkin görüşleri. 24-26 Mayıs 2012 Malatya, 7. Ulusal Eğitim Yönetimi

                                                                                                    
 • Article Statistics