EĞİTİM MÜFETTİŞLERİNİN EĞİTİM MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIKLARI YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA YER DEĞİŞTİRME HUSUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2013-6 Issue 5
Number of pages: 15-30
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

24.06.2011 tarih ve 27974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği" ile eğitim müfettişleri için yer değiştirme hususunda değişiklik yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı, eğitim müfettişlerinin "24/06/2011 tarih ve 27974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği" ile yer değiştirme hususunda yapılan değişiklik hakkında uygulayıcılara, rotasyon uygulamasından etkilenen paydaşlara, araştırmacılara öneriler sunmak için eğitim müfettişlerinin görüşlerini ortaya koymaktır. Nitel veri toplama tekniği kullanılan ve olgu bilim deseninde yürütülen bu araştırmanın çalışma grubunu İzmir'de görevli 10 eğitim müfettişi oluşturmaktadır. Araştırmada yapı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşmelerde katılımcılara yer değiştirme yönetmeliğinin amacına, ortaya çıkardığı sonuçlara ve bu uygulamanın geliştirebilir yönlerine ilişkin önerilerini kapsayan sorular sorulmuştur. Çalışmanın sonucunda eğitim müfettişlerinin 8 yıllık rotasyon uygulamasının olumlu ve olumsuz olmak üzere bireysel ve mesleki sonuçlar doğurduğuna, siyasi amaçlar gütmekle birlikte iletişim ve emeklilik konularında da çeşitli amaçlar için uygulamanın yapıldığına ilişkin görüşleri ortaya konmuştur. Eğitim müfettişleri uygulamanın bu haliyle sorunlar taşıdığını belirtmişler ancak geliştirilmesine yönelik ücret, karara katılım, sendikalar, bölgesel teftiş, yönetmeliğin uygulanma biçimine ilişkin konularda öneriler sunmuşlardır. Araştırma sonucunda müfettişleri ilgilendirilen kararlar verilirken, müfettişlerin, müfettiş dernek ve sendikalarının görüşleri dikkate alınması gerektiği, yapılan değişikliklerin geçmişe doğru yürütülmemesi, Müfettişlere yeni görev yerlerinde oryantasyon hizmeti verilebileceği gibi öneriler sunulmuştur. <

Keywords

Abstract

"Regulation of Ministry of Education Inspectors" was published in the Official Journal of Turkey with 24.06.2011 date and 27974 so the aim of this research is to reveal out the views of education inspectors about the "Regulation of Ministry of Education Inspectors" that was published in the Official Journal of Turkey with 24.06.2011 date and 27974 number to give suggestions to the stakeholders that have been affected from this regulation, to the researchers and practioners. The study group of this qualitative research in phenemonology design is composed of 10 education inspectors. The data were collected via semi structured interview form. At the end of the research, it is revealed out that 8 year rotation application has got positive and negative in

Keywords