AZERBAYCAN’IN TARIM SÜBVANSIYON POLİTİKASININ ANALİZİ

Author:

Number of pages: 545-562
Year-Number: 2013-6 Issue 7

Abstract

Azerbaycan'da tarım GSYİH'nın 5.5% oluşturmaktadır ancak ülkenin iş gücünün % 39 tarımda istihdam ediliyor ve bu sektör yoksulluk, köyden kente göç ve ulusal gıda güvensizliği azaltmak için önemlidir. Petrol sektörünün gelişmesi nedeniyle son on yılda etkileyici ekonomik büyüme sonucunda, Azerbaycan'da yoksulluk oranları 2002 yılındakı 46 faizden 2012 yılında 6 faize gerilemiştir. Ortalama kalori alımı 1990'larda başlangıçta azalmış, ama son yıllar önemli bir iyileşme yaptış ve şimdi nüfusun sadece 5 % yetersiz beslenen olduğu tahmin edilmektedir. Hükümet şimdi ekonomiyi çeşitlendirmek ve gıda güvenliği sağlamak için, tarım da dahil olmak üzere, petrol dışı sektörlere öncelik veriyor. Bilindiği gibi gıda güvenliği o zaman mevcuttur ki, tüm insanlar, her zaman, aktif ve sağlıklı bir yaşam için kendi beslenme ihtiyaçlarını ve gıda tercihlerini karşılayan yeterli, güvenli ve besleyici gıdaya fiziksel ve ekonomik erişim olmasıdır. Biz Gida ve Tarım Örgütü (FAO) bu yaklaşımı de görebileceğiniz gibi, ülkenin gıda güvenliği sadece yerel gıda üretimini artırmak anlamına gelmez. Buradaki ana fikir tüm nüfusu sağlığı ve güvenliği için asgari standartları karşılayan gıda erişmek imkan?n?n olmasıdır. Azerbaycan Hükümeti ise gıda güvenliği için gıda kendi kendine yeterlilik elde etmek için yerli üretimi artırmak istiyor. Bu nedenle Hükümet bitkisel ve tohum üretimi, gübre, tarım makineleri vb alanlara sübvansiyonlar veriyor. Burada amaç da temel gida ürünlerine talepi 100 faiz yerli üretim tarafından karşılmaktır. Bu makalede Azerbaycan'kı tarımsal sübvansiyonlarla ilgili uyğulanan politika ileri analiz edilir ve öneriler veriliyor.<

Keywords

Abstract

Agriculture only accounts for 5.5% of GDP but is important to reducing poverty, rural-urban migration and national food insecurity as 39 % of the country labour force is employed in agriculture. As a result of impressive economic growth in the previous decade due to the development of the oil sector, poverty rates declined from 46% in 2002 to 6% in 2012. The average calorie intake decreased initially in the 1990s, but has made significant recovery and now only 5% of the population is estimated to be undernourished. Government is now giving priority to non-oil sectors, including agriculture, to

Keywords