POPÜLER KÜLTÜRÜN GÖRSEL SANATLAR DERSİNE OLASI YANSIMALARI
POSSIBLE REFLECTIONS OF POPULAR CULTURE ON VISUAL ARTS LESSONS

Author : Yudum GÜNDÜZ
Number of pages : 387-401

Abstract

Popüler kültür, sanayileşme sonucunda teknolojinin gelişmesiyle birlikte özellikle kitle iletişim araçları aracılığıyla çoğunluğu etkileyen, çoğunluk tarafından en çok beğenilen ve tercih edilen kitle toplumunun kültürü olarak değerlendirilebilir. Bu kültür, televizyon ve internet gibi kitle iletişim araçlarının da etkisiyle yaş, cinsiyet, eğitim, meslek ve sosyal sınıf farkı gözetmeksizin toplumun her kesiminin, özellikle de ilköğretim çağında olan çocuklar üzerinde önemli bir güce sahiptir. “Çünkü, çocuklar popüler ürünleri satın almaya, kullanmaya ve hızlı bir biçimde tüketmeye daha isteklidirler. Örneğin, yaşlara ve ilgi alanlarına göre en çok dinlenen müzik listelerinin takip edilmesi, giyimde popüler markaların tercih edilmesi, popüler dergilerin okunması, filmlerde seyredilen popüler kahramanların giyim, aksesuar vb. eşyaların satın alınarak kullanılması onların yaşamlarında oldukça önemlidir” (Öztürk ve Bıkmaz, 2007, s.104-105). Kitle iletişim araçları, popüler kültür ürünlerinin üretilmesinde önemli bir rol oynar ve kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte, popüler kültür ürünlerinin çocukların toplumsal, siyasal ve kültürel kimliğinin oluşmasının yanı sıra, yaratıcılık becerilerinin biçimlenmesindeki etkisi de büyüktür. Bu noktada, görsel sanatlar dersi; ilköğretim dönemimdeki çocuklarının yaratıcılıklarını ve hayata bakış açılarını ortaya çıkartmak adına olan en uygun ortamlardan biri konumundadır. Bu çalışma, popüler kültür ve görsel sanatlar dersi ilişkisi incelenerek, öğrencilerin popüler kültür algısı ve popüler kültürün öğrenciler üzerindeki etkisi açığa çıkarılması vasıtasıyla büyük oranda hipotezi destekleyen alan verileri ve yapılan değerlendirmelerle sonlandırılmıştır.<

Keywords

Görsel Sanatlar Eğitimi, Popüler Kültür, İlköğretim, Kitle Kültürü, Kitle İletişim Araçları

Read: 1,135

Download: 390