ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ERTELEME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 385-394
Year-Number: 2015- 34

Abstract

Akademik erteleme davranışı yapılması zorunlu olan işleri yapmaktan ya da sorumlulukları yerine getirmekten kaçınma davranışı olarak literatürde tanımlanmıştır. Erteleme davranışı üniversite öğrencileri arasında da oldukça sık gözlemlenen bir olgudur. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin akademik erteleme düzeylerini tespit etmek olup; cinsiyet, fakülte ve sınıf değişkenlerine göre bu davranışın görülme durumunu incelemektir. Bu araştırma tarama modelinde nicel araştırma tekniğine uygun bir şekilde planlanmıştır. Araştırmanın evrenini İstanbul’da bir devlet üniversitesinde okuyan lisans öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmada kolay ulaşılabilir örneklem yöntemi kullanılmıştır. Çalışmaya farklı fakültelerde eğitimine devam eden 305’i kadın ve 278’i erkek toplam 583 üniversite öğrencisi katılmıştır. Üniversite öğrencilerinin akademik erteleme düzeylerini belirlemek amacıyla 16 maddelik Akademik Erteleme Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde t testi, tek örneklem varyans analizi yapılmış ve Pearson korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin akademik erteleme düzeylerinin cinsiyete göre bir farklılık göstermediği anacak okudukları fakültelere ve okudukları sınıf düzeylerine göre anlamlı bir farklılık olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin akademik başarı puanları ile akademik erteleme düzeyleri arasında ise anlamlı düzeyde negatif yönde bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.<

Keywords

Abstract

Academic procrastination is defined as avoiding from completeing the required tasks or accomplishing the responsibilities in the literature. Procrastination is a phenomenon that is also observed among university students very frequently. In this concept the aims of this study is to determine the academic procrastination levels of undergraduates and analyse this behaviour according to the variables, gender, faculty and grade. This research is a descriptive study in which qualitative research techniques is applied. Undergraduate students studying in a state university in Istanbul constitute the population of this study. Convenient sampling method is used and 583 undergraduates, 305 of which is female and 278 of which is male is contributed to the study.. In order to determine the academic procrastination level of the undergraduates an Tuckman’s Academic Procrastination Scale is used. The 16-item scale is adapted into Turkish by Uzun Özer, Sackes and Tukman. During the data analysis process t-test, one-way-ANOVA and Pearson Correlation test is used. The results of the study reveals that the academic procrastination level of undegraduates does not differ significantly in terms of gender however there are significant differences between academic procrastion level of students according to grades and faculties. As an another finding of this study, there is a weak negative correlation between academic procrastination level and academic achievement (GPA) of the students.<

Keywords