ÖĞRETMENLERİN DÜŞÜNME BECERİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZYETERLİK ALGISI ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
THE STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY OF TEACHERS’ SELF-EFFICACY TOWARDS TEACHING THINKING SKILLS SCALE

Author : - Yalçın DİLEKLİ - Erdoğan TEZCİ
Number of pages : 135-153

Abstract

Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin düşünme becerilerinin öğretimine yönelik özyeterlik algı düzeylerinin belirlenmesine kullanılabilecek bir ölçek geliştirmektir. Ölçek Aksaray, Balıkesir, Konya, Karaman ve Niğde illerinde görev yapan 360 kişilik bir gruba uygulanmıştır. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri sonucunda ölçeğin 20 madde 3 faktörden oluştuğu görülmüştür. Ölçeğin birinci faktöründe 8 madde yer almakta ve toplam varyansın %27.878’ini açıklamaktadır. Bu faktör altında yer alan ölçek maddeleri öğretmenlerin akademik yetkinliklerine ait özyeterlik algıları ile ilgili olduğundan bu faktör ‘Akademik Yetkinlik’ şeklinde adlandırılmıştır. Ölçeğin ikinci faktörü altında yine 8 madde yer almaktadır ve toplam varyansın %22.637’sini açıklamaktadır. Bu madde altında yer alan ölçek maddeleri düşünme becerisi öğretimi sürecinde öğretmenlerin sınıf içi uygulamaları yapmaya yönelik özyeterlik algıları ile ilgilidir. Bu sebeple bu ikinci faktör ‘Uygulama’ olarak adlandırılmıştır. Ölçekte yer alan üçüncü faktör ise 4 maddeden oluşmaktadır ve açıkladığı toplam varyans %12.259’dur. Üçüncü faktör altında yer alan ölçek maddeleri düşünme becerileri öğretiminde yapılacak etkinlikleri tasarlama ve mevcut etkinlikleri düşünme becerisi öğretimi alanına uyarlama ile ilgili faaliyetleri kapsamaktadır. Bu sebeple bu faktöre ‘Tasarlama’ adı verilmiştir. Ölçeğin Alpha güvenirlik katsayısı birinci faktör için .89 ikinci faktör için .93 ve üçüncü faktör için .74’tür. Ölçek geneline ait Alpha güvenirlik katsayısı ise .95‘dir. Gerek alt boyutlar gerekse ölçeğin geneline ilişkin elde edilen güvenirlik katsayıları güvenirlik açısından yeterli ve iyi bir düzeyi yansıttığı söylenebilir. Ölçeğin faktörleri arasında orta düzeyde bir korelasyon olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu açıdan ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğu ifade edilebilir.<

Keywords

Düşünme Becerisi Öğretimi, Özyeterlik Algısı, Sınıf Öğretmeni, Açımlayıcı Faktör Analizi, Doğrulayıcı Faktör Analizi

Read: 1,389

Download: 504