LİSE ÖĞRENCİLERİNİN FACEBOOK BAĞIMLILIKLARI VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

Author:

Number of pages: 297-307
Year-Number: 2017- 59

Abstract

Yapılan bu araştırmada lise öğrencilerinin kişilik özellikleri ile Facebook bağımlılık düzeylerinin bazı demografik değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 133 kız ve 114 erkek olmak üzere toplam 247 lise öğrencisi dâhil edilmiştir. Araştırmaya katılan lise öğrencilerinin kişilik özelliklerinin tespit edilmesinde “On-Maddeli Kişilik Ölçeği”, Facebook bağımlılık düzeylerinin tespit edilmesinde ise “Facebook Bağımlılığı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel analizlerinde SPSS 22.0 veri analiz programında Kruskal Wallis H testi, Mann Whitney U testi ve Spearman Korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonunda katılımcıların dışadönüklük, duygusal dengesizlik, deneyime açıklık, sorumluluk ve yumuşak başlılık kişilik özelliklerinin orta düzeyde olduğu, Facebook bağımlılıklarının ise düşük düzeyde olduğu tesit edilmiştir. Demografik değişkenler açısından ele alındığı zaman lise öğrencilerinin kişilik özelliklerinin cinsiyet ve cihaz kullanma sayılarına göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık gösterdiği (p<0.05), buna karşılık kişilik özelliklerinin yaş grubu ve spor yapma durumu değişkenlerine göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır (>0.05). Facebook bağımlılık düzeyine ilişkin bulgular değerlendirildiği zaman katılımcıların Facebook bağımlılık düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık gösterdiği (p<0.05), buna karşılık Facebook bağımlılık düzeyinin yaş grubu, spor yapma durumu ve cihaz kullanma sayısı değişkenlerine göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır (p>0.05). Bunun yanında lise öğrencilerinin kişilik özellikleri ile Facebook bağımlılıkları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmadığı tespit edilmiştir (p>0.05). Sonuç olarak lise öğrencilerinde demografik değişkenlerin kişilik özellikleri ve Facebook bağımlılığı üzerinde kısmen etkili olduğu, buna karşılık kişilik özelliklerinin Facebook bağımlılığı üzerinde önemli bir belirleyici olmadığı söylenebilir.

Keywords

Abstract

In this research, it is aimed to examine the Facebook addiction level of high school students according to the demographical variables together with their personality characteristics. 133 female and 114 male high school students ,247 in total, were included in this study. “10-Item Personality Scale” was used to define the personal characteristics of high school students and “Facebook Addiction Scale” was implemented in order to determine their Facebook addiction level. Mann Whitney U test, Kruskal Wallis H test and Spearman Correlation analysis were used on SPSS 22.0 for the statistical analysis of the data. At the end of the study, it is found out that extroversion, emotional imbalance, openness for experience, responsibility and amiability characteristics of the participants are at the mid-level whereas their Facebook addictions are at the low level. When taken into consideration under the light of demographical variables; it is determined that personal characteristics of the high school students demonstrate a meaningful statistical differentiation according to the gender and number of devices they use (p<0.05), but personal characteristics display no meaningful statistical differentiation in terms of age and sports activities variables (p>0.05). When the findings related with Facebook addiction are evaluated, it is observed that participants’ Facebook addiction levels show meaningful statistical differentiation in terms of gender vraiable (p<0.05), whilst not displaying any meaningful statistical differentiation according to the variables of age, sports activities and number of devices used (p>0.05). Additionally, it was observed that there was no statistical meaningful relation betweem the personal characteristics of high school students and Facebook addictions (p>0.05). Consequently, demographic variables have a partial impact on the personal characteristics and Facebook addiction of high school students, but on the other hand personal characteristics are not crucially deterministic for Facebook addiction.

Keywords