LİSE ÖĞRENCİLERİNİN FACEBOOK BAĞIMLILIKLARI VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI
FACEBOOK ADDICTION OF HIGH SCHOOL STUDENTS AND COMPARISON OF THEIR PERSONAL CHARACTERISTICS IN TERMS OF THE DEMOGRAPHICAL VARIABLES

Author : Derya ALİMANOĞLU YEMİŞÇİ - -
Number of pages : 297-307

Abstract

Yapılan bu araştırmada lise öğrencilerinin kişilik özellikleri ile Facebook bağımlılık düzeylerinin bazı demografik değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 133 kız ve 114 erkek olmak üzere toplam 247 lise öğrencisi dâhil edilmiştir. Araştırmaya katılan lise öğrencilerinin kişilik özelliklerinin tespit edilmesinde “On-Maddeli Kişilik Ölçeği”, Facebook bağımlılık düzeylerinin tespit edilmesinde ise “Facebook Bağımlılığı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel analizlerinde SPSS 22.0 veri analiz programında Kruskal Wallis H testi, Mann Whitney U testi ve Spearman Korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonunda katılımcıların dışadönüklük, duygusal dengesizlik, deneyime açıklık, sorumluluk ve yumuşak başlılık kişilik özelliklerinin orta düzeyde olduğu, Facebook bağımlılıklarının ise düşük düzeyde olduğu tesit edilmiştir. Demografik değişkenler açısından ele alındığı zaman lise öğrencilerinin kişilik özelliklerinin cinsiyet ve cihaz kullanma sayılarına göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık gösterdiği (p<0.05), buna karşılık kişilik özelliklerinin yaş grubu ve spor yapma durumu değişkenlerine göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır (>0.05). Facebook bağımlılık düzeyine ilişkin bulgular değerlendirildiği zaman katılımcıların Facebook bağımlılık düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık gösterdiği (p<0.05), buna karşılık Facebook bağımlılık düzeyinin yaş grubu, spor yapma durumu ve cihaz kullanma sayısı değişkenlerine göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır (p>0.05). Bunun yanında lise öğrencilerinin kişilik özellikleri ile Facebook bağımlılıkları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmadığı tespit edilmiştir (p>0.05). Sonuç olarak lise öğrencilerinde demografik değişkenlerin kişilik özellikleri ve Facebook bağımlılığı üzerinde kısmen etkili olduğu, buna karşılık kişilik özelliklerinin Facebook bağımlılığı üzerinde önemli bir belirleyici olmadığı söylenebilir.

Keywords

Facebook Bağımlılığı, Kişilik Özellikleri, Lise Öğrencileri

Read: 1,338

Download: 533