ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MUTLAK DEĞER HAKKINDAKİ ZİHİNSEL İMGELERİ

Author:

Year-Number: 2018- 71
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : null
Number of pages: 27-48
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mutlak değer, üst düzey matematik bilgilerin temelini oluşturan bir kavramdır. Bununla birlikte, mutlak değer kavramına ilişkin olarak yapılan araştırmaların sayısı oldukça sınırlıdır. Bu nedenle, bu araştırmada ortaokul altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin mutlak değer kavramını algılamalarının incelenmesi ve bu kapsamda mutlak değer kavramına yönelik olarak zihinsel imgelerinin ortaya koyulması amaçlanmıştır. Ayrıca, araştırmaya katılan bu öğrencilerin mutlak değer kavramına ilişkin olarak ürettikleri zihinsel imgelerinin sınıf düzeylerine göre değişimi de incelenecektir. Bu amaçla, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde İstanbul ilinde bulunan bir ortaokulun altıncı, yedinci ve sekizinci sınıflarında öğrenim görmekte olup araştırmaya katılma konusunda istekli toplam 471 öğrenci ile uygulamalar yapılmıştır. Araştırma verilerine, bu uygulamalarda öğrenciler tarafından "Mutlak değer…… gibidir, çünkü..…" cümlesinin öğrenciler tarafından tamamlanması ile ulaşılmıştır. Bu araştırma kapsamında elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi aracılığı ile analiz edilmiştir. Bu aşamada, öncelikle öğrencilerin geliştirdikleri zihinsel imgeler sınıf düzeylerine göre belirlenmiş ve kategorilere ayrılmıştır. Çalışmanın sonucunda, araştırmaya katılan ortaokul altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin mutlak değer kavramına yönelik olarak ürettikleri farklı ve geçerli zihinsel imgeleri raporlanmıştır. Bu kapsamda, öğrenciler tarafından üretilen bu zihinsel imgeler ortak özelliklerine göre 7 farklı kategori altında toplanmış ve değerlendirilmiştir. Ayrıca, bu öğrencilerin mutlak değer kavramı için ürettikleri metaforların sınıf düzeylerine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği de bu araştırma kapsamında ortaya koyulmuştur.

Keywords

Abstract

Absolute value is a concept that forms the basis of the further mathematics knowledge. In the meantime, the number of the research about the concept of absolute value is quite limited. In this research, it was aimed to examine the perceptions and determine the metaphors of middle school students about the absolute value. Besides, it was examined the changing of these mental images about absolute value according to grades of the students. With this aim, this research was carried out with a total of 471 middle school seventh and eighth grade students who were studying at a middle school from Istanbul in the spring semester of 2017-2018 academic year. Research data was obtained as a result of the completion of the sentence which is "Absolute value is like......, because.......". In the analysis of the obtained data, descriptive analysis method was used. At this stage, these mental images were determined as grade levels and categorized. In conclusion, the valid and different mental images of middle school students about absolute value were reported in this research. Within this context, these mental images about the absolute value of the students were classified and evaluated in different seven categories. Additionally, it was indicated that these students' mental images were differentiated according to grades in this research.

Keywords