İLKÖĞRETİM SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OLASILIK KAVRAMINA İLİŞKİN OLUŞTURDUKLARI METAFORLAR

Author:

Year-Number: 2018- 70
Number of pages: 1-18
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Olasılık, durumları ya da olayları tahmin etmeye yönelik eylemleri kapsar ve bireylerin geleceğe yönelik karar almasını etkiler. İnsanoğlu var olduğu dönemden itibaren rastgele olaylarla karşı karşıya kalmaktadır. Günümüzde bu olaylar hakkında fikir üretebilmek, bu olayları yorumlayabilmek ve önlem alabilmek amacıyla, olasılık kullanılmaktadır. Yetişmiş bireylerin öngörülü olmaları da, çok yönlü düşünebilmeleri ve sorunlar karşısında hızlı çözüm üretebilmeleri, olasılık konularının öğretimine verilen önemi gün geçtikçe arttırmıştır. Olasılık konusunun başarılı, etkili ve kalıcı öğretimi ise, öğrencilerin olasılık kavramını doğru bir biçimde algılamaları ve anlamlandırmaları gerektirmektedir. Zihinsel imgeler ise, öğrencilerin kavramlara yükledikleri anlamları ortaya çıkarmada yardımcıdırlar. Bu nedenle, bu araştırmada sekizinci sınıf öğrencilerinin olasılık kavramına ilişkin zihinlerinde oluşturdukları imgelerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, İstanbul ilinde bulunan bir devlet ortaokulunun sekizinci sınıflarında öğrenim görmekte olan öğrenciler ile uygulama gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, araştırmaya katılan sekizinci sınıf öğrencilerine “Olasılık…… gibidir, çünkü…..” cümlesi yöneltilmiş ve öğrencilerden olasılık kavramına ilişkin bir zihinsel imge üretmeleri ve bu imgeyi üretme nedenlerini açıklamaları istenmiştir. Elde edilen zihinsel imgeler araştırma kapsamında açıklanmış ve kategoriler halinde sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Probability covers the activities to guess the general situations and the events and effects to make decisions about the future. Individuals encounter situations randomly since existence. Today, probability are used to generate the ideas about these events, to comment on these events and to take precautions. These individuals have increased the importance of teaching probability subjects. Students should perceive and interpret the probability concept properly for the aim of teaching the probability subject successfully, effectively and permanently. Mental images could explain the meaning which students assign to the concepts. Because of that, it was aimed to determine the mental images of eighth grade students about probability concept in this research. With this aim, the application was performed with a group of eighth grade students studying in a middle school in Istanbul. “Probability is ……like, because……” sentence was directed to these students. They were asked to produce a mental image related with probability concept and to explain why they produced these images. These mental images of the students were explained and presented in categories at the end of this research.

Keywords