PİYANODA STACCATO TEKNİĞİNİN ÖĞRETİLMESİNDE ANLAMLANDIRMA STRATEJİLERİNE YÖNELİK UYGULAMALARIN ETKİSİ
EFFECT OF APPLICATIONS ON ELABORATION STRATEGIES FOR TEACHING STACCATO TECHNIQUE IN PIANO EDUCATION

Author : Mehmet Kayhan KURTULDU -Sıla GÖNÜL
Number of pages : 19-28

Abstract

Çalışmada piyano eğitimi sürecinde öğrencilere öğretilen önemli bir teknik beceri olan staccato (kesik çalma) tekniği ele alınmıştır. Bu kapsamda tekniğin anlamlandırmaya dayalı farklı benzetimlerle öğretilmesi ile ilgili uygulamalar yapılmıştır. Uygulamaları gerçekleştirmek için biri kontrol grubu olmak üzere 4 grup oluşturulmuştur. Kontrol grubu ile klasik çalışılırken, deney gruplarının her biri ile farklı benzetimler yardımıyla anlamlandırma stratejilerinin uygulanması sağlanmıştır. Uygulamalar her bir öğrenci ile 40 dakikalık ders saatinde bireysel yapılmıştır. Deneysel uygulamalarda staccato tekniği ilk grup ile ağaçkakan benzetimi, ikinci grup ile pinpon topu benzetimi, üçüncü grup ile iğne batması benzetimi ile çalışılmıştır. Çalışma için araştırmacılar tarafından konuya ve tekniğe uygun olan bir piyano eseri yazılmış ve uygulamalarda kullanılmıştır. Her biri 5’er kişiden oluşan deney ve kontrol grupları ile yapılan çalışmalar, Kurtuldu (2010) tarafından geliştirilen puanlama anahtarı ile değerlendirilmiştir. Gruplardan elde edilen sayısal veriler istatistiksel olarak işleme tabi tutulmuş ve karşılaştırmalı ölçümler yardımıyla sonuçlar analiz edilmiştir. Karşılaştırmalı ölçümlerde doğru yönü tespit etmek için normallik varsayımı sınaması yapılmıştır. Bu uygulamada çarpıklık ve basıklık katsayıları incelenmiştir. Sonuçların normal dağılım varsayımını karşılamaması sebebiyle parametrik olmayan ölçümler tercih edilmiştir. Analizlerden elde edilen sonuçlara göre deney grupları kontrol grubuna göre farklılık göstermiştir. Deney grupları içerisinde ise ikinci deney grubunun (pinpon topu benzetimi) staccato tekniğini uygulamada daha başarılı olduğu gözlenmiştir.

Keywords

Piyano Eğitimi, Anlamlandırma, Strateji, Staccato, Teknik

Read: 1,287

Download: 370