MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN SÜREKLİ OPTİMAL PERFORMANS DUYGU DURUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2019-Number: 76
Yayımlanma Tarihi: 2019-10-14 00:23:21.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik Eğitimi
Number of pages: 339-363
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilincin akışı, çeşitli sosyal ve kültürel bağlamlarda anlaşılan ve deneyimlenebilen, nesiller arası ve kültürlerarası olarak kabul edilebilecek evrensel bir deneyimdir. Akış deneyimi, bir eylem veya aktivite ile yakından ilgilidir ve nispeten kısa bir süreye sahiptir. Oluşması için, birkaç elemanın aynı anda mevcut ve aktif olması gerekir. Bunlar: zorluklar ve beceriler arasındaki denge, içsel motivasyon, açık hedefler, kendi kaderini tayin etme, görev üzerinde yoğunlaşma, anında geri bildirim, bilinçli kontrol eksikliği, zamanın değişimini algılama (daha hızlı veya yavaş), kaygı eksikliği, can sıkıntısı olmaması ve olumlu bir duygusal durumdur. Bu araştırmada, mesleki müzik eğitimi alan öğrencilerin, sürekli optimal performans duygu durumları farklı değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırma, tarama modelinde olup, veri toplama aracı olarak, “Kişisel Bilgi Formu” ile “Durumluk ve Sürekli Optimal Performans Duygu Durum Ölçeği-2” kullanılmıştır. Ölçekler, 589 konservatuvar ve eğitim fakültesi müzik eğitimi öğrencisine uygulanmıştır. Elde edilen bulgularda, cinsiyet, bireysel çalgı türü, mezun olunan lise türü, çalgı çalma ve çalgı çalışma süresi, bireysel çalgı başarı puanı, konser performansının mesleki müzik eğitimi alan öğrencilerin sürekli optimal performans duygu durumlarını doğrudan etkilediği sonucuna varılmıştır. Müzik alanında sürekli optimal performans duygu durumunun diğer değişkenlerle ilgisinin ilk kez araştırıldığı bu tez çalışması ile öğrencilerin sürekli optimal performans duygu durum düzeylerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir farklılık saptanmıştır.

Keywords

Abstract

The flow of consciousness is a universal experience, which can be understood and experienced in various social and cultural contexts and can be considered to be trans-generational and trans-cultural. The flow experience is closely related to an action or activity, and has a relatively short duration. In order to occur, several elements need to be simultaneously present and active. These are: balance between challenges and skills, intrinsic motivation, clear goals, self-determination, concentration on the task, immediate feedback, lack of conscious control, altered perception of time (faster or slower), absence of anxiety, absence of boredom, and a positive affective state. In this research, permanent optimal performance emotional state of students who get professional musical education is analyzed in terms of different variables. The research is in survey model and as data collection tools “Personal Information Form” and “State and Permanent Optimal Performance Emotional State Scale-2” are used. Scales are applied to 589 conservatory and department of music education students. In the collected data, it is found that gender, educational status of the family, type of graduated high-school, playing the instrument and the duration of playing, personal instrument success grades and concert performances directly affect the level of self-perceptions of students who get professional musical education towards instruments. In this thesis study which is the first one to analyze the relation of permanent optimal performance emotional state with other variables, it is stated that there is a positive and significant difference in students’ permanent optimal performance emotional state levels.

Keywords


 • Altıntaş, A. (2010). Sporcuların hedef yönelimleri, algılanan güdüsel iklimleri ve algılanan fiziksel yeterliklerinin cinsiyete ve deneyim düzeyine göre karşılaştırılması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Aşçı, F. H., Çağlar, E., Eklund R. C., Altıntaş. A. ve Jackson. S. (2007). Durumluk ve sürekli optimal performans duygu durum-2 ölçekleri’nin uyarlama çalışması. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 18(4), 182-196.

 • Baydağ, C., & Alpagut U. (2016). Müzik Eğitimi Bölümü ve Konservatuar Öğrencilerinin Sahne/Performans Kaygısı Açısından Karşılaştırılması, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9/44, 857 – 864.

 • Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: the psychology of optimal experience. New York: HarperCollins.

 • Çetinkalp, O. C. (2011). Optimal performans duygu durumu ve fiziksel benlik algısı: dansçılar üzerine bir çalışma (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

 • Güdek B. ve Çiçek V. (2017). Mesleki Müzik Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Müzik Performans Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi, The Journal of Academic Social Science Studies, 58, Ağustos / 2017, 10.9761/JASSS7143

 • Jackson, S. A. (1996). Toward a conceptual understanding of the flow experience in elite athletes. Research Quarterly for Exercise and Sport, 67(1), 76-90.

 • Jackson, S. A. ve Eklund, R. C. (2002). Assessing flow in physical activity: The flow state scale-2 and dispositional flow scale-2. Journal of Sport and Exercise Psychology, 24, 133-150.

 • Jawlik, A. A. (2016). Statistics from a to z. New Jersey: John Wiley ve Sons, Inc.

 • Karasar, N. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemi (Kavramlar ve İlkeler Teknikler). (27.Baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık.

 • Moneta, G. B. (2004). The flow experience across cultures. Journal of Happiness Studies, 5, 115-121.

                                                                                                    
 • Article Statistics