SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ BECERİLERİN 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABINDA YER ALAN ETKİNLİKLER KAPSAMINDA İNCELENMESİ
EXAMINATION OF THE SKILLS IN THE CURRICULUM FOR SOCIAL STUDIES COURSE WITHIN THE SCOPE OF THE ACTIVITIES INCLUDED IN THE 7th GRADE SOCIAL STUDIES COURSE BOOK

Author : Nevzat GÜMÜŞ -Canan AKYOL - Görkem AVCI - Özdemir DİKİCİGİL
Number of pages : 219-229

Abstract

Bu araştırmanın amacı sosyal bilgiler dersi öğretim programındaki beceriler ile 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabındaki etkinliklerin uyumunun incelenmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verileri sosyal bilgiler dersi öğretim programı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edilen 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabından toplanmıştır. Nitel araştırma yöntemi çerçevesinde doküman incelemesiyle yürütülen bu çalışmada veri toplama araçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan sosyal bilgiler dersi öğretim programı (2018a) ile 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı (MEB, 2018b) olarak belirlenmiştir. Veri toplama araçları, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örneklemeye göre seçilmiştir. Veriler betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Bulgularda, ders kitabındaki her bir etkinlik, öğrenme alanları kapsamında incelenerek, her biri beceri ve alt boyutları karşılayacak şekilde ayrıntılı olarak verilmiş ve sonuçlar belirtilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, sosyal bilgiler öğretim programında yer alan becerilerin 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabındaki etkinliklere yansımasının dengesiz olduğu, hatta bazı beceri ve alt boyutlara ilişkin etkinliklerin ise hiç yer almadığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, ders kitabındaki her bir öğrenme alanında, öğretim programında kazandırılması amaçlanan becerilere uygun ve dengeli dağılım gözetilerek etkinliklere yer verilmesi gerektiği önerilmektedir. Ayrıca öğretim programında, becerilere yönelik açıklamalara, alt boyutlara yer verilebilir ve araştırma, ders kitaplarındaki uygulama bölümleri için daha geniş kapsamlı incelenebilir.

Keywords

Sosyal Bilgiler, Beceri, Beceri Öğretimi, Ders Kitabı, Etkinlik

Read: 1,127

Download: 432