DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETİM PROGRAMI, DERS KİTABI VE MERKEZÎ SINAV ÇIKMAZI

Author:

Year-Number: 2019-Number: 76
Number of pages: 291-323
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dil bilgisi, dilin işleyişine dair kurallar topluluğudur. Ana dil öğretiminde bu kuralların hangi seviyede anlatılması ise öğretim programlarıyla belirlenir ve öğretmenler bu öğretim programını dikkate alarak kuralları öğrencilerine aktarırlar. Öğretmenin dil bilgisi öğretiminde dikkate almak zorunda olduğu üç değişken vardır: öğretim programı, ders kitabı ve merkezî sınavlar. Öğretmen, öğretim programına ve öğretim programından üretilen ders kitabına hem içerik hem de konu sınırlaması bakımından uymak zorundadır. Bununla birlikte merkezî sınav sistemiyle bir okula yerleşecek öğrenciler sınavda çıkması muhtemel soruların cevaplarını öğretmenlerinden öğrenmek isteyeceklerdir. Dolayısıyla bu üç değişken birbiri ile sıkı sıkıya bağlantılıdır. Bu araştırmada öğretim programının ders kitaplarına yansıması ve bu ikili karşısında merkezî sınav sisteminin ne kadar kapsayıcı olduğunu tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırma tarama modelinde betimsel olarak hazırlanmıştır. Araştırmanın sonucunda merkezî sınavlar ile öğretim programının uyuşmadığı tespit edilmiştir. Programda yer alan dil bilgisi kazanımlarının ağırlıklı olarak (toplam 40 kazanım) işleve dönük olup analiz ve sentez aşamasında olmasına rağmen ders kitaplarındaki ve merkezî sınavlardaki yansımasının ezberci bir yaklaşım ile bilgi aşamasında olduğu görülmüştür. Dört sınıf seviyesi incelendiğinde kazanımların merkezî sınavlara en az yansıdığı seviye 7. sınıf (%30) olarak tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda merkezî sınavlarda yer alan soruların ve ders kitaplarındaki etkinliklerin öğretim programının içerik ve konu sınırlamasına uygun olması gereği önerilmiştir.

Keywords

Abstract

Grammar is a collection of rules about the functioning of language. The level of explaining these rules in the mother-tongue teaching is determined by the curriculum and the teachers transfer the rules to their students by taking this curriculum into consideration. There are three variables as to what should happen in teacher grammar teaching: the curriculum, the textbook, and the central exams. The teacher must comply with both the content and subject limitation of the curriculum and the textbook book before the curriculum. When they settle in a school with the central examination system, teachers will ask for answers to the questions that may arise in the examination. These three variables are far from each other. The aim of this study is to reflect on the teaching plan lessons and to determine how comprehensive it is in this dual planning central exam. The research was prepared descriptively in the screening model. In the center of the study, it was determined that the central examinations and the teaching staff did not match. The weight of the grammar gains in the curriculum is mostly functional (40 gains in total) and is our position in the field of analysis and synthesis. When the fourth-grade level was examined, the level where the gains were at least reflected the central examinations were made as 7th grade (30%). It was suggested that the research rooms should be suitable for the education of the questions in the central exams and activities in the textbooks and the limitation of the subjects.

Keywords