EBEVEYNLERİN ÇOCUKLUK ÇAĞI ÖRSELENME YAŞANTILARI VE ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2019-Number: 77
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : Psikoloji
Number of pages: 111-126
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Psikolojide üzerinde çokça durulan konulardan biri de çocukluk çağındaki örselenme durumlarıdır. Örselenme durumları kişilerin çocukluk evrelerinde yaşandığında, çocuklar bu yaşantıları çeşitli sebeplerle dışa vurmakta zorluk çekmektedir. Çocukluk çağında oluşan bu durumlar kişilerin ilerleyen dönemlerde psikolojilerini ve yaşamlarını önemli ölçüde etkilemektedir. Bu araştırmanın amacı; ebeveynlerin çocukluk dönemi örselenme yaşantıları ve çocuk yetiştirme tutumları arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Ayrıca araştırmada ebeveynlerin çocukluk çağı örselenme yaşantıları katılımcıların cinsiyetleri, eğitim düzeyleri, yaşı, kendi annelerinin ve babalarının tutumlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Araştırmada İstanbul’da yaşayan 18-40 yaş arası 328 ebeveyn üzerinde anket uygulanmıştır. Katılımcı ebeveynlerin tutumlarının ölçülmesi kapsamında Evren Karabulut Demir (2007) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış olan ‘Ebeveyn Tutum Ölçeği’ oluşturulmuştur. Bernstein ve arkadaşları tarafından 1994 yılında hazırlanan ‘Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları Ölçeği’ katılımcılara uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 22.0 programından yararlanarak çözümlenmiş ve parametrik testler olan bağımsız iki grup T-testi, Anova varyans testi ve Pearson Korelasyon yöntemi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; ebeveynlerin cinsiyeti, eğitim durumu, anne-baba olma yaşı ile çocukluk dönemi örselenme yaşantıları ve ebeveyn tutumunun istatiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılaştığı belirlenmiştir. Ayrıca çocukluk dönemi örselenme yaşantıları ile demokratik ebeveyn tutumu arasında negatif bir ilişki olduğu saptanmıştır. Buna karşın çocukluk dönemi örselenme yaşantıları ölçeğinin tüm boyutları ile otoriter tutum arasında pozitif bir ilişkinin olduğu saptanmıştır.

Keywords

Abstract

One of the most emphasized issues in psychology is the traumatic situations in childhood. When traumatic situations occur in childhood, children have difficulty in expressing these experiences for various reasons. These conditions that occur in childhood affect the psychology and life of the people significantly. The purpose of this research; The aim of this study is to determine the relationship between traumatic experiences of parents and child rearing attitudes. In addition, in the study, it was examined whether the traumatic experiences of the parents differed according to the gender, educational level, age, attitudes of their mothers and fathers. In this study, a questionnaire was applied to 328 parents between the ages of 18-40 in Istanbul. In order to measure the attitudes of the participating parents, Evren Karabulut Demir (2007) developed the eveyn Parent Attitude Scale uyar which was adapted to Turkish. Stein Childhood Trauma Questionnaire hazırlanan prepared by Bernstein et al. In 1994 was applied to the participants. The data obtained from the study were analyzed by using SPSS 22.0 program and two independent groups T-test, Anova variance test and Pearson Correlation method were used. According to the findings; It was determined that the gender of the parents, educational status, age of being a parent, childhood traumatic experiences and parental attitude differed statistically. In addition, there was a negative relationship between traumatic experiences of childhood and democratic parental attitude. On the other hand, it was found that there was a positive relationship between all dimensions of childhood traumatic experiences scale and authoritarian attitude.

Keywords