EBEVEYNLERİN ÇOCUKLUK ÇAĞI ÖRSELENME YAŞANTILARI VE ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PARENTS 'CHILDHOOD ASSESSMENT AND CHILD BREEDING ATTITUDES

Author : Esra BİRLİK
Number of pages : 111-126

Abstract

Psikolojide üzerinde çokça durulan konulardan biri de çocukluk çağındaki örselenme durumlarıdır. Örselenme durumları kişilerin çocukluk evrelerinde yaşandığında, çocuklar bu yaşantıları çeşitli sebeplerle dışa vurmakta zorluk çekmektedir. Çocukluk çağında oluşan bu durumlar kişilerin ilerleyen dönemlerde psikolojilerini ve yaşamlarını önemli ölçüde etkilemektedir. Bu araştırmanın amacı; ebeveynlerin çocukluk dönemi örselenme yaşantıları ve çocuk yetiştirme tutumları arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Ayrıca araştırmada ebeveynlerin çocukluk çağı örselenme yaşantıları katılımcıların cinsiyetleri, eğitim düzeyleri, yaşı, kendi annelerinin ve babalarının tutumlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Araştırmada İstanbul’da yaşayan 18-40 yaş arası 328 ebeveyn üzerinde anket uygulanmıştır. Katılımcı ebeveynlerin tutumlarının ölçülmesi kapsamında Evren Karabulut Demir (2007) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış olan ‘Ebeveyn Tutum Ölçeği’ oluşturulmuştur. Bernstein ve arkadaşları tarafından 1994 yılında hazırlanan ‘Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları Ölçeği’ katılımcılara uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 22.0 programından yararlanarak çözümlenmiş ve parametrik testler olan bağımsız iki grup T-testi, Anova varyans testi ve Pearson Korelasyon yöntemi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; ebeveynlerin cinsiyeti, eğitim durumu, anne-baba olma yaşı ile çocukluk dönemi örselenme yaşantıları ve ebeveyn tutumunun istatiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılaştığı belirlenmiştir. Ayrıca çocukluk dönemi örselenme yaşantıları ile demokratik ebeveyn tutumu arasında negatif bir ilişki olduğu saptanmıştır. Buna karşın çocukluk dönemi örselenme yaşantıları ölçeğinin tüm boyutları ile otoriter tutum arasında pozitif bir ilişkinin olduğu saptanmıştır.

Keywords

Çocukluk Çağı Örselenmesi, Ebeveyn Tutumları, Travma, Örselenme, Psikoloji

Read: 1,087

Download: 387