İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ ÜZERİNDEKİ BELİRLEYİCİLİĞİ: ELAZIĞ ÖRNEĞİ
DETERMINATION OF OCCUPATIONAL SAFETY CULTURE ON THE CULTURE OF PATIENT SAFETY CULTURE: THE CASE OF ELAZIG

Author : Erkan Turan DEMİREL -Gülşen GÜNDOĞDU - Eda EMÜL
Number of pages : 259-281

Abstract

Çalışan sağlığı ve güvenliği, insan kaynakları yönetimi sürecinin en önemli unsurlarından birini oluşturmaktadır. Hasta güvenliği ise kaliteli sağlık hizmeti sunumunun temel göstergelerindendir. Hem hasta güvenliği hem de çalışan sağlığı ve güvenliği, hastanelerde verimliliği de artırmaktadır. Hastanelerin bu sonuçları elde edebilmeleri için hem yöneticilerin hem de çalışanların güvenliğe öncelik vermeleri gerekmektedir. Bu konuda, tüm paydaşlarına kararlı tutum göstermesi ve sorumluluk üstlenmesi beklenmektedir. Bu çalışma, iş güvenliği kültürünün hasta güvenliği kültürü üzerinde belirleyici olduğu iddiasına görgül destek sağlamak amacıyla yürütüldü. Bu amaçla, Elazığ il merkezinde yer alan kamuya ve özel sektöre ait tüm hastanelerin çalışanları ana kütle kabul edilerek veri toplandı. Veri toplamada anket tekniğinden yararlanıldı. Anket formunda Williamson’a ait “Güvenlik Kültürü Ölçeği (27 madde)”, Sorra ve Nieva’ya ait “Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği (42 madde)” ve demografik özelliklerle ilgili sorular (6 soru) yer aldı. Ana kütlede Şubat 2018 itibarıyla toplam 3479 sağlık çalışanı yer almaktaydı. Hastanelere dağıtılan 540 anket formundan 330’u geri alınabildi ve 313 anket formu değerlendirilebildi. Araştırma sonucunda katılımcıların hem iş güvenliği kültürü algılarının (ao=3,38; ss=0,45) hem de hasta güvenliği kültürü algılarının (ao=3,09; ss=0,40) vasat düzeyde olduğu tespit edildi. İş güvenliği kültürü algısının hasta güvenliği kültürü üzerindeki belirleyici etkisinin ise pozitif yönde ve vasat olduğu belirlendi. İş güvenliği kültürünün hasta güvenliği kültürü üzerinde %25 oranında etkili olabildiği görüldü [r=0,503; r2=0,251; p<0,001].

Keywords

İş Güvenliği Kültürü, Hasta Güvenliği Kültürü, Sağlık Sektörü

Read: 843

Download: 308