AKILLI TAHTA KULLANIMI İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ (KONYA İLİ ÖRNEĞİ)

Author :  

Year-Number: 2019-Number: 76
Language : Türkçe
Konu : Fizik Eğitimi
Number of pages: 271-289
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma 2015-2016 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında yapılmıştır. Konya ili Karatay, Selçuklu, Meram Merkez ilçelerinde bulunan kamu ve özel liselerde görev yapan 106 fizik öğretmeniyle araştırma grubu oluşturulmuştur. Araştırmada “lise düzeyi akıllı tahta kullanımına yönelik öğretmen görüşlerini belirleme anketi” kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, akıllı tahta kullanımının, ilgi çekici ve motivasyonu artırıcı olduğu, öğretmenlerin ders anlatımı, sunumu ve hazırlığı ile ilgili birçok kolaylık sağladığı belirlenmiştir. Akıllı tahtanın projeksiyon-tahta sistemine kıyasla hem yazı tahtası hem de ekran kullanımının olması, birçok farklı yazılımla akıllı tahta üzerinde çalışma yapılabilmesi, farklı uygulama ve görsellerin aynı anda birlikte açılabilmesi, derste işlenen konuların daha sonra kullanılmak üzere veya ders tekrarı için saklanabilmesi, ders işleme anında önceden işlenmiş olan konulara veya yapılan çalışmalara geçiş yapılabilmesi gibi birçok elekronik-bilgisayar özelliği ile ders işleyen öğretmen ve dersi dinleyen bazen de aktif öğrenmeye katılan öğrenciye birçok kolaylık ve fırsat sunduğu yönünde olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Bunun yanında akıllı tahta kullanımında bazı sınırlılıkların olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

This study formed in the spring term in 2015 – 2016 academic year. The research was composed in a group with 106 Physics teachers who work at the public and private high schools in Karatay, Selçuklu and Meram central districts of Konya province. In the study, “the survey of teacher’s opinion on using interactive boards at high school level”, developed by was used. According to the results of the study, it has been observed that it facilitates perfectly with the multimedia usage of the interactive boards and teachers’ lectures in an intriguing and adjuvant motivation way and the easiness of preparation and presentation. In comparison with the projection boards, it has been confirmed that there are a number of advantages such as the interactive boards can be applied on both writing board and display unit, running different and useful software on the interactive boards, using different applications and visuals on the board simultaneously, saving the treated subjects for the next use or repetition, active learning and teaching occasions for the teachers and the students However it has been observed that there are some restrictions in utilization of the smart boards.

Keywords


 • Adıgüzel, T., Gürbulak, N. ve Sarıçayır, H. (2011). Akıllı tahtalar ve öğretim uygulamaları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8/15, 457-471.

 • Akgün, M. ve Yücekaya, G. K. (2015). Akıllı tahta kullanımına yönelik öğrenci tutumu ve öğretmen görüşlerinin incelenmesi (Ankara ili örneği), NWSA- Qualitative Studies, 10, 1-11.

 • Altınçelik, B. (2009). İlköğretim düzeyinde öğrenmede kalıcılığı ve motivasyonu sağlaması yönünden akıllı tahtaya ilişkin öğretmen görüşleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya. Altun, T., Gülay, A. ve Mazlum, P. B. S. (2018). İlk defa etkileşimli tahta kullanan öğretmenlerin algılarının incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18/2, 634- 654. Aykat, Ş. (2017). Mesleki lise öğretmenlerinin, öğrencilerinin ve idarecilerinin hizmetiçi eğitim öncesi ile sonrası akıllı tahtaya ilişkin görüşlerinin incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van. Beeland, W. D. (2002). Student engagement, visual learning and technology: Can interactive whiteboards help? Paper presented at the Annual Conference of the Association of Information Technology for Teaching Education, Dublin. Bell, M. A. (1998). Teachers' perceptions regarding the use of the ınteractive electronic whiteboard in instruction. Retrieved from http://downloads01.smarttech.com/media/sitecore/en/pdf/research_library/k12/teachers_perceptions_regarding_the_use_of_the_interactive_electronic_ Çepni, S., Ayas, A., Ekiz, D. ve Akyıldız, S. (2008). Öğretim İlke ve Yöntemleri (S. v. A. Çepni, S. Ed. 1 ed.). Trabzon: Celepler Matbaacılık, 1. Baskı, Trabzon. . Çoklar, A. N. ve Tercan, İ. (2014). Akıllı tahta kullanan öğretmenlerin akıllı tahta kullanımına yönelik görüşleri. İlköğretim Online, 13/1, 48-61. Damcott, D., Landato, J. and Marsh, C. (2000). Report on the Use of the SMART Board Interactive Whiteboard in Physical Science. Retrieved from http://downloads01.smarttech.com/media/sitecore/en/pdf/research_library/higher_education/re port_on_the_use_of_the_smart_board_interactive_whiteboard_in_physical_science.pdf Delaney, M. (2007). Lines, Curves, and Graphs. Retrieved from http://downloads01.smarttech.com/media/sitecore/en/pdf/research_library/math/using_the_sm art_board_interactive_whiteboard_to_create_a_hands on_approach_to_learning_mathematics.pdf

 • Elvers, G. (2000). The digital whiteboard as a notes-taking aid Retrieved from www.smarterkids.org.

 • Erduran, A. ve Tataroğlu, B. (2009, Mayıs). Eğitimde akıllı tahta kullanımına ilişkin fen ve matematik öğretmen görüşlerinin karşılaştırılması. 9th International Educational Technology Conference (IETC2009), Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Turkey.

 • Eren, Y. (2018). Öğretmenlerin etkileşimli tahta kullanımı ile ilgili görüşleri. Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi- Internatıonal Journal Of Leadership Training, 2/2/, 31-39.

 • Ermiş, U. F. (2012). Fen ve teknoloji dersinde etkileşimli tahta kullanımının akademik başarı ve öğrenci motivasyonuna etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ankara.

 • Ersoy, F. (2013). Teknolojinin tarihçesi ve eğitimde kullanımı (Sever,R. Koçoğlu, E., Ed.). Ankara: Pegem.

 • Fendt, W. (2004). Java Applets on Physics. http:// www.walter-fendt.de/ph11/index.htm den alınmıştır (2004, March 29)

 • Gill, T.G. (2007). Using the tablet PC for instruction. Decision Sciences Journal of Innovative Education, 5/1, 183-190.

 • Gülcü, İ. (2014, 05-07 Şubat). Etkileşimli tahta kullanımının avantajları ve dezavantajlarına yönelik öğretmen görüşleri. Akademik Bilişim’14 - XVI. Akademik Bilişim Konferansı, Mersin.

 • Gündoğdu, T. (2014). Bir öğretme-öğrenme aracı olarak akıllı tahta. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6/392-401.

 • Güzel, H. ve Oral, İ, (2011). Fizik Öğretmen Adaylarının Profilleri ile Fizik Dersi Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 31/115-137.

 • Güzel, H. ve Oral, İ. (2017). Mühendis Adaylarının Akademik Öz-Yeterlik Algıları İle Fizik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. JASS International Journal of Social Science, 58/ 19-30.

 • Güzel, H. ve Oral, İ. (2018). Investigation of human values effect on high school students’ physics achievements. Journal of Human Sciences, 15/4, 2417-2425.

 • Güzel, H., Oral, İ. ve Yıldırım, A., (2009). Lise II Fizik Ders Kitabının Fizik Öğretmenleri Tarafından Değerlendirilmesi, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 27/ 133-142.

 • Güzel, H., Özdöl, M. F. ve Oral, İ. (2010). Öğretmen Profillerinin Öğrenci Motivasyonuna Etkisi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24 / 241-253.

 • Karaca, A. (2017). Fatih projesinde V-Sınıf uygulamalarının öğretmen taraflı değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi ), Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

 • Karakuş, İ. ve Karakuş, S. (2017). Akıllı tahta kullanımına yönelik ortaöğretim öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi. Türkiye Eğitim Bilimleri Dergisi, 4/2, 1-37.

 • Karasar, N. (2004). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 • Kayaduman, H., Sarıkaya, M. ve Seferoğlu, S. S. (2011, 02-04 Şubat). Eğitimde fatih projesinin öğretmenlerin yeterlilik durumları açısından incelenmesi. Akademik Bilişim'11-XIII. Akademik Bilişim Konferansı, Malatya.

 • Kızılkaya, M. F. (2018). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin etkileşimli (akıllı) tahta kullanım becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzincan.

 • Kiselev, S. and Yanovsky-Kiselev, T. (2004, April 09). Interactive Physics and Math with Java. http://www.physics.uoguelph.ca/applets/Intro_physics/kiselev/den alınmıştır.

 • Koçak, Ö. (2013). Fatih Projesi kapsamında lcd panel etkileşimli tahta uygulamalarına yönelik öğretmen tutumları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,

 • Koğu, T. (2018). Etkileşimli tahta kullanımına yönelik bilişim teknolojileri rehber öğretmen görüşleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

 • Milli Eğitim Bakanlığı *MEB+ (2012a). Fatih projesi. Retrieved from http://fatihprojesi.meb.gov.tr/.../ fatih_Projesi_Tablet_PC_Beklenti_Kagidi.pdf

 • Milli Eğitim Bakanlığı *MEB+ (2012b). http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/icerikincele.php?id=6, Erişim Tarihi: 12.01.2017.

 • Milli Eğitim Bakanlığı *MEB+ (2018). Fen bilimleri dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). T. C. Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara.

 • Oral, İ. ve Güzel, H. (2018). Investigation the effect of teachers’ misbehaviors on physics success. Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR), 5/30, 4169-4176.

 • Oral, İ. ve Doğan, O. (2010). Ortaöğretimde Çoklu Zekâ Kuramının Elektrik Konularını Öğrenme Sürecine Etkisinin Araştırılması, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (23):159171.

 • Özkan, B. (2001). Yapılandırmacı öğrenme ortamlarında özgün etkinlik ve materyal kullanımının etkililiği (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • Polat, S. ve Özcan, A. (2014). Akıllı tahta kullanımıyla ilgili sınıf öğretmenlerinin görüşleri Kastamonu Eğitim Dergisi, 22/2, 439-455.

 • Sezer, B. (2011). İlköğretim Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Rollerine İlişkin Yeterlikleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara

 • Şengel, E., Özden, Y. ve Geban, Ö. (2002). Bilgisayar benzetişimli deneylerin lise öğrencilerinin yer değiştirme ve hız kavramlarını anlamadaki etkisi. V.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Cilt 2, (pp.1424-1429), Ankara, Türkiye: ODTÜ

 • Tosuntaş, Ş. B. (2017). Öğretmenlerin etkileşimli tahta kullanımına etki eden faktörler ve öğretmen performansına etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

 • Türel, Y. K. ve Demirli, C. (2010). Instructional interactive white board materials: Designers’ perspectives. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 9, 1437-1442.

 • Yıldızhan, Y. H. (2013). Temel eğitimde akıllı tahtanın matematik başarısına etkisi. Middle Eastern ve African Journal of Educational Research, 5/ 110-121.

 • Yılmaz, M. (2007). Sınıf öğretmeni yetiştirmede teknoloji eğitimi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27/1, 155- 167.

                                                                                                    
 • Article Statistics