SAĞLIK ALANINDA ÖNLİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM GÖREN VE ENGELLİLERLE ÇALIŞAN ÖĞRENCİLERİN ENGELLİLERE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF THE ATTITUDES OF STUDENTS STUDYING AT ASSOCIATE LEVEL IN THE FIELD OF HEALTH AND WORKING WITH PEOPLE WITH DISABILITIES TOWARDS PEOPLE WITH DISABILITIES

Author : Hanifi DÜLGER - Dilek YILDIRIM GÜRKAN - Betül BAŞAR KARA - Yeter KİTİŞ
Number of pages : 395-406

Abstract

Tanımlayıcı olarak planlanan bu çalışma, engellilerle çalışan öğrencilerin engellilere yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, Yozgat Bozok Üniversitesi ve Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı, Çocuk Gelişimi ve Evde Hasta Bakım Programı 2. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmaya toplam 362 öğrenci gönüllü olarak katılmış, çalışmaya katılım oranı %86,2 olarak gerçekleşmiştir. Veriler tanıtıcı bilgiler formu ve tutumları belirlemeye yönelik ‘Yetersizlikten Etkilenmiş Kişilere Yönelik Tutum Ölçeği’ (YEKYTÖ) ile toplanmıştır. Öğrencilerin YEKYTÖ’den aldıkları puan ortalaması 55.30±12.32 (kızlarda 55.580±12.271, erkeklerde 54.154±12.532) bulunmuştur. Öğrencilerin YEKYTÖ puan ortalamalarında cinsiyet, gelir durumu, ailede engelli birey varlığı ve öğrenim gördüğü programa göre fark bulunmamıştır. Ölçek puan ortalamaları ile anne öğrenim durumu ve baba öğrenim durumu arasında istatistiksel fark saptanmıştır (sırasıyla F=3.36, p=0.036; F= 3,47, p=0.032). Anne-baba öğrenim düzeyi yüksek olanlarda tutumlar daha olumlu bulunmuştur. Öğrencilerin %17,1’i engelli bireye bakım vermekten korku-tedirginlik duygusu, %15,3’ü acıma duygusu yaşadığını belirtmiştir. Öğrencilerin tutumlarının genel olarak olumlu olduğu belirlenmiş, engelli bireylerle çalışırken yaşadıkları olumsuz duygularla baş edebilmeleri için eğitim sürecinde daha yakın rehberlik ve desteğe gereksinimleri olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords

Üniversite Öğrencileri, Engellilere Yönelik Tutum, Sağlık

Read:550

Download: 208