SAĞLIK ALANINDA ÖNLİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM GÖREN VE ENGELLİLERLE ÇALIŞAN ÖĞRENCİLERİN ENGELLİLERE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

Author:

Number of pages: 395-406
Year-Number: 2020-Year: 13 - Number: 80

Abstract

Tanımlayıcı olarak planlanan bu çalışma, engellilerle çalışan öğrencilerin engellilere yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, Yozgat Bozok Üniversitesi ve Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı, Çocuk Gelişimi ve Evde Hasta Bakım Programı 2. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmaya toplam 362 öğrenci gönüllü olarak katılmış, çalışmaya katılım oranı %86,2 olarak gerçekleşmiştir. Veriler tanıtıcı bilgiler formu ve tutumları belirlemeye yönelik ‘Yetersizlikten Etkilenmiş Kişilere Yönelik Tutum Ölçeği’ (YEKYTÖ) ile toplanmıştır. Öğrencilerin YEKYTÖ’den aldıkları puan ortalaması 55.30±12.32 (kızlarda 55.580±12.271, erkeklerde 54.154±12.532) bulunmuştur. Öğrencilerin YEKYTÖ puan ortalamalarında cinsiyet, gelir durumu, ailede engelli birey varlığı ve öğrenim gördüğü programa göre fark bulunmamıştır. Ölçek puan ortalamaları ile anne öğrenim durumu ve baba öğrenim durumu arasında istatistiksel fark saptanmıştır (sırasıyla F=3.36, p=0.036; F= 3,47, p=0.032). Anne-baba öğrenim düzeyi yüksek olanlarda tutumlar daha olumlu bulunmuştur. Öğrencilerin %17,1’i engelli bireye bakım vermekten korku-tedirginlik duygusu, %15,3’ü acıma duygusu yaşadığını belirtmiştir. Öğrencilerin tutumlarının genel olarak olumlu olduğu belirlenmiş, engelli bireylerle çalışırken yaşadıkları olumsuz duygularla baş edebilmeleri için eğitim sürecinde daha yakın rehberlik ve desteğe gereksinimleri olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

This descriptive study was carried out to determine the attitudes of students working with people with disabilities towards people with disabilities. 2nd grade students studying in Yozgat Bozok University and Bartın University Health Services Vocational School Elderly Care, Child Development and Home Patient Care Program constituted the population of the study. A total of 362 students voluntarily participated in the study and the participation rate was 86.2%. The data were collected using the introductory information form and the "Attitudes toward Disabled Persons Scale” (ATDP) aimed at determining the attitudes. The mean score of the students from ATDP was found to be 55.30±12.32 (55.580±12.271 for females and 54.154±12.532 for males). There was no difference in the mean score of ATDP of the students according to gender, income, presence of disabled individuals in the family and the program they studied. A statistically significant difference was found between the mean scores of the scale and maternal educational status and paternal educational status (F=3.36, p=0.036; F= 3.47, p=0.032, respectively). Attitudes were found to be more positive in parents with higher educational level. While 17.1% of the students stated that they had the feeling of fear-uneasiness with respect to providing caring for people with disabilities, 15.3% of them stated that they had the feeling of mercy. It was determined that the attitudes of the students were generally positive, and it was concluded that they needed closer guidance and support in the education process to be able to cope with the negative emotions they had while working with people with disabilities.

Keywords