ÖZENGEN FLÜT EĞİTİMİ KAYNAK KİTAPLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Author:

Number of pages: 495-506
Year-Number: 2019-Number: 76

Abstract

Bu araştırmada, özengen flüt eğitiminde kullanılan kaynak kitaplara ilişkin öğretmen görüşlerini saptamak ve bu doğrultuda amaca ve hedef kitlenin özelliklerine uygun uygulanabileceği düşünülen model bir kaynak kitap önerisi hazırlamak amaçlanmıştır. Araştırma bu açıdan önemli görülmektedir. Araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye’nin farklı şehirlerinde, farklı yaş gruplarından öğrencilere aktif olarak özengen flüt eğitimi vermekte olan, araştırmaya gönüllü 47 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada; çalışma grubuna, kişisel bilgiler, halen kullanılmakta olan flüt eğitimi kaynak kitaplarına ilişkin sorular ve oluşturulmak istenen kaynak kitap içeriğine ilişkin ifadeler olmak üzere üç bölümden oluşan bir görüşme yönergesi uygulanmıştır. Kişisel bilgiler istatistiksel olarak değerlendirmeye alınmamıştır. Araştırmanın sonucuna göre, öğretmenler, Türkiye’de özengen flüt eğitimine yönelik kaynak kitap eksikliğinin olduğunu ve mevcut kitapların da özengen eğitimi destekleyici nitelikte olmadığını ifade etmişlerdir. Kaynak kitap eksikliğinin özellikle yabancı menşeili çalışmalardan karşıladığını belirten katılımcıların Türk kültüründen uzak bir anlayışla flüt eğitimine devam etmeleri de dikkat çekici bir konudur. Bu amaçla, öğretmenlerin ihtiyaçlarına uygun ve Türk kültürüne uyumlu bir model kaynak kitap önerisinin nasıl olması gerektiğine ilişkin bilgiler sunulmuştur. Böylelikle oluşturulması planlanan veya oluşturulma aşamasında olan kaynak kitap çalışmalarına ışık tutması açısından önemli bir araştırma olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte bu çalışmanın özellikle özengen müzik eğitimi bağlamında yapılması, bu alanda yapılan çalışmaların sınırlı sayıda olması bakımından da önem arz etmektedir.

Keywords

Abstract

Purposes of this study were to (a) determine teachers’ considerations about sourcebooks that used in flute education and (b) propose a model sourcebook according to the characteristic of intended audience and their objective. Participants were teachers (N = 47) who were actively teaching flute lessons to students from various age groups from different cities of Turkey. In the study, teachers have implemented a three-part survey including personal information, questions about current source books being used and preferences about the content of the sourcebook to be created. Personal data were not evaluated statistically. According to the findings, teachers indicated that current sourcebooks were not suitable for amateur flute education and there was a lack of published sourcebook pertaining to amateur flute education in Turkey. It is also noteworthy that the participants, who stated that the lack of source books, especially from foreign studies, continued their flute education with a distant understanding from Turkish culture. Thus, a model sourcebook including Turkish musical pieces was proposed to meet the requirements of teachers. Thus, it is thought that it is an important research in terms of shedding light on the resource book studies that are planned to be created or are in the process of being created. However, this study is especially important in the context of careful music education, it is important in terms of the limited number of studies conducted in this area.

Keywords