FERAİZ KİTABI “MU¡ÎNÜ’L ¢ASSÂMÎN”İN YAZIM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
AN EXAMINATION OF THE SPELLING FEATURES OF FERAIZ (SCIENCE OF ISLAMIC INHERITANCE) BOOK “MU¡ÎNÜ’L ¢ASSÂMÎN”

Author : Alper BAHTİYAROĞLU
Number of pages : 189-202

Abstract

El yazması metinlerin en önemli özelliklerinden biri de yazıldığı dönemin dil özellikleri hakkında bilgiler vermesidir. Uygur ve Arap Fars imlâsı olmak üzere iki farklı yazı geleneğinin etkilerinin görüldüğü Eski Anadolu Türkçesi için düzenli ve kurallı bir imlâdan söz etmenin mümkün olmadığı gibi özellikle ünlülerin yazımında önemli farklılıklar dikkati çekmektedir. Bu karışık imlâ özellikleri eserin yazıldığı dönem ve içeriğine göre aynı yüzyılda yazılan farklı eserlerde hatta aynı eserde bile görülmektedir. 16. yüzyılda yazılan ve Eski Anadolu Türkçesinden Osmanlı Türkçesine geçiş dönemi eseri olarak nitelendirebileceğimiz Mu¡µnü’l ¢assâmµn’in iki nüshası bulunmaktadır. Ele alınan her iki nüshası da aynı dönemde yazılmış diğer eserlerde olduğu gibi kendine has birtakım özellikler göstermesi ve yazıldığı dönemin dil özelliklerine dair bilgiler vermesi açısından oldukça önemlidir. Çoğunlukla eserde yer alan Türkçe sözcüklerden hareketle yazım özellikleri üzerine yapılan bu çalışmada sırasıyla eserin bir geçiş dönemi eseri olduğunu gösteren özellikler tespit edilmiş; ünlü ve ünsüzlerin başta, iç seste, sonda ne şekilde yazıldıkları ve harekelerin kullanımı üzerinde durulmuştur. Ünlü ve ünsüzlerin ne şekilde gösterildiğine dair verilen bilgilerin ardından “Bitişik/Ayrı Yazım” başlığı altında “+dUr, içün, gil, soñra, ki/kim” gibi yapıların kullanımları örneklerle gösterilmiştir. Eserde yer alan düzeltmelerin, açıklamaların ve örneklerin ne tür işaretler kullanılarak sayfanın kenarlarında veya satır aralarında gösterildiği ise çalışmanın sonunda “Düzeltmeler ve Eklemeler” başlığı altında örneklerle belirtilmiştir.

Keywords

Mu¡µnü’l ¢assâmµn, Eski Anadolu Türkçesi, Yazım Özellikleri, Harekelerin Kullanımı

Read: 1,755

Download: 738