BİLİM KAMPININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE VE FENE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
WHAT DO MIDDLE SCHOOL STUDENTS GAIN FROM A WEEK-LONG SCIENCE CAMP IN TERMS OF SCIENCE PROCESS SKILLS AND ATTITUDES TOWARD SCIENCE?

Author : Sibel AÇIŞLI -Hatice KUMANDAŞ ÖZTÜRK
Number of pages : 29-34

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine ve Fene Karşı Tutumlarına olan Artvin Doğa ve Bilim Kampı'nın etkinliğini değerlendirmektir. 115B089 koduyla Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen bu proje, öğrencilere öğrenmeyi öğrenme yaklaşımı kullanarak çeşitli uygulamalı etkinlikler tasarlanmıştır. Çalışma grubu 30 ortaokul öğrencisinden oluşmaktadır. Nicel araştırma yöntemlerinden tek grup ön test-son test modeli uygulanmıştır. Veriler Bilimsel Süreç Becerileri Testi ve Fen Bilgisi ile İlgili Tutum Testi kullanılarak toplanmıştır. Deneyleri deneyerek ve gözlemleyerek yaparak ve öğrenerek öğrenmenin öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini (t (29) = - 6,31, p <.05) ve fen ile ilgili tutumlarını (t(29)=-2,99, p<.05) olumlu yönde arttırdığı tespit edilmiştir. Bu çalışmanın sonucu, bize bilim kampının öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine ve fene karşı olumlu tutum geliştirmelerine yardımcı olduklarına dair ampirik kanıtlar verdi.

Keywords

Yaparak Öğrenme, Bilimsel Süreç Becerileri, Fene Karşı Tutum, Bilim Kampı

Read: 1,015

Download: 359