BİLİM KAMPININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE VE FENE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2019-Number: 77
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 29-34
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine ve Fene Karşı Tutumlarına olan Artvin Doğa ve Bilim Kampı'nın etkinliğini değerlendirmektir. 115B089 koduyla Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen bu proje, öğrencilere öğrenmeyi öğrenme yaklaşımı kullanarak çeşitli uygulamalı etkinlikler tasarlanmıştır. Çalışma grubu 30 ortaokul öğrencisinden oluşmaktadır. Nicel araştırma yöntemlerinden tek grup ön test-son test modeli uygulanmıştır. Veriler Bilimsel Süreç Becerileri Testi ve Fen Bilgisi ile İlgili Tutum Testi kullanılarak toplanmıştır. Deneyleri deneyerek ve gözlemleyerek yaparak ve öğrenerek öğrenmenin öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini (t (29) = - 6,31, p <.05) ve fen ile ilgili tutumlarını (t(29)=-2,99, p<.05) olumlu yönde arttırdığı tespit edilmiştir. Bu çalışmanın sonucu, bize bilim kampının öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine ve fene karşı olumlu tutum geliştirmelerine yardımcı olduklarına dair ampirik kanıtlar verdi.

Keywords

Abstract

The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of a science camp, namely Artvin Nature and Science Camp, on middle school students’ SPS and ATS. Supported by Scientific and Technological Research Council (TUBITAK) of Turkey with a code of 115B089, this camp is designed to provide students with diverse hands-on activities using learning-by-doing approach. The study group consists of 30 middle-school students. The one-group pretest-posttest design, a type of quantitative research methodology, was adopted. Data were collected using Science Process Skills Test and Test of Science Related Attitudes. It has been found that learning by doing and learning by experimenting and observing approaches contributed students’ science process skills (t(29)=- 6,31, p<.05) and science related attitudes (t(29)=-2,99, p<.05) in a positive way. The result of this study gave us empirical evidence that science camp help students to gain SPS and to develop favorable ATS.

Keywords


 • MEB (2009). PISA 2006 Projesi Ulusal Ön Rapor. MEB, EARGED.

 • BouJaoude, S. (2002). Balance of scientific literacy themes in science curricula: The case of Lebanon. International Journal of Science Education, 24(2), 139-156.

 • Can, B. (2008). İlköğretim öğrencilerinin bilimin doğası ile ilgili anlayışlarını etkileyen faktörler. (Yayınlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

 • Dillon, J. (2009). On scientific literacy and curriculum reform. International Journal of Environmental & Science Education, 4(3), 201-213.

 • Doğruöz, P. (1998). Bilimsel İşlem Becerilerini Kullanmaya Yönelik Yöntemin Öğrencilerin Akışkanların Kaldırma Kuvveti Konusunu Anlamalarına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

 • Ercan, E. B. (1996) 4. ve 5. Sınıfta Bilimsel İşlem Becerilerinin Geliştirilmesine Dair Öğretmen Algıları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

 • Fraser,B .J. (1978). Development of a test of science related attitudes. Science Education. 62. 509-515.

 • Geban, Ö., Aşkar, P. & Özkan, İ. (1992) Effects of Computer Similation and Problem Solving Approaches on High School. Journal of Educational Research. 86 (1), 5-10.

 • Harlen, W. (1999). Purposes and Procedures for Assessing Science Process Skills. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice 6(1), 129-146.

 • Lederman, J. S. (2009). Teaching scientific inquiry: Exploration, directed, guided, and open-ended levels. National Geographic, 07.

 • MEB (2006). Fen ve teknoloji dersi programı, ilköğretim 6.–8. sınıf. Ankara.

 • Rezba, R. J., Sprague, C. R., McDonnough, J. T. & Matkins, J. J. (2007). Learning and assessing science process skills. Iova: Kendall, Hunt Publishing Company.

 • Telli, S., Cakiroglu, J., & Rakici, N. (2003). Learning environment and students’ attitudes towards biology. Paper presented at the meeting of the 4th European Science Education Research Association Conference, Noordwijkerhout, The Netherlands.

 • Zembylas, M. (2002). The global, the local, and the science curriculum: A struggle for balance in Cyprus. International Journal of Science Education, 24(5), 499-520.

                                                                                                    
 • Article Statistics