CENGİZ DAĞCI’NIN ONLAR DA İNSANDI ADLI ROMANINA EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN BİR YAKLAŞIM
A SOCIOLOGICAL APPROACH ON DAĞCI'S NOVEL THEY WERE HUMAN, TOO (ONLAR DA İNSANDI)

Author : Tolga DURSUN
Number of pages : 223-231

Abstract

Bir ulusun, devletin, topluluğun yaşadığı sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik olgu ve olaylar o ulusun bünyesindeki yazar ve şairlerde derin izler bırakmaktadır. Bu kişiler de hislerini sözlü kültür ürünleri vasıtasıyla yani; şiir, türkü, ağıt, roman, halk hikâyesi, efsane, masal, fıkra, destan ve benzeri türlerle dışa vurmaktadırlar. Türler sayesinde olgular ve hisler nesilden nesile aktarılmaktadır. Genellikle derin hislere sebep olan olayların başında savaşlar gelmektedir. Savaşlar genellikle roman türü aracılığıyla insanlığa aktarılmıştır. Türk topluluklarının tarihi de savaş, zulüm ve baskılarla geçmiştir. Rus egemenliği Türk cumhuriyetlerindeki halkları olumsuz etkilemiştir. Rus ilhakı, Azerbaycanlı şair Ahmet Cevat’a “Çırpınırdı Karadeniz” şiirini, I. Dünya savaşı, Mehmet Akif Ersoy’a “Çanakkale Şehitlerine” şiirini yazdırtmıştır. Rus istilası, Kırım halkının sesi olan Cengiz Dağcı’nın da bu esareti anlatan çok sayıda roman yazmasını sağlamıştır. Dağcı, yaşadığı zamanların bir bölümünü Alman ve Rus çatışması arasında geçirmiştir. Bu yüzden savaşın derin izlerini romanlarına en iyi bir şekilde yansıtmıştır. Dağcı, hakkında çok sayıda kitap, tez, makale, bildiri hazırlanmıştır. Yazarın hayatı, eserleri, memleketi, edebi kişiliği, romanları, romanlarındaki konular bilimsel açıdan ele alınmıştır. Buna karşılık, Dağcı’nın Onlar da İnsandı adlı romanına edebiyat sosyolojisi açısından incelenmediği görülür. Bu problemden dolayı Dağcı’nın Onlar da İnsandı adlı romanındaki “yurt sevgisi ve esaret” konuları edebiyat sosyoloji bakış açısıyla araştırılmaya ve incelenmeye uygun görülmüştür.

Keywords

Cengiz Dağcı, Kolhoz, Edebiyat Sosyolojisi, Vatan Sevgisi

Read: 1,577

Download: 503