ANALOJİLERLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ 5E ÖĞRENME MODELİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ
EFFECT OF 5E LEARNING MODEL ENRICHED WITH ANALOGIES ON ACADEMIC ACHIEVEMENT OF STUDENTS

Author : Hacı Mehmet ÇOBAN -Abuzer AKGÜN
Number of pages : 41-58

Abstract

Fen bilimleri öğretmenlerinin karşılaştıkları en önemli sorunlardan biri daha etkili bir öğretimin nasıl yapılacağı konusudur. Bununla birlikte, fen bilimleri öğretmenlerinin öğretim sırasında sık sık sadece ders kapsamında işlenen konulara ait kitaplarla yetindikleri ve ilave kaynak kullanımına gerek duymadıkları görülmektedir. Bu nedenle, öğretmenlerin yapılandırmacı yaklaşıma uygun etkinlikler geliştirmeleri ve bu etkinlikleri sınıf içinde düzenli bir şekilde kullanmaları hayati önemdedir. Bu araştırmanın amacı, analojilerle zenginleştirilmiş 5E öğrenme modelinin ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin elektrik enerjisi ünitesindeki akademik başarılarına olan etkisini belirlemektir. Araştırmada ön test son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim-öğretim yılının yaz döneminde Adıyaman ilinde bir devlet okulunda öğrenim gören 29’u deney, 29’u kontrol grubu olmak üzere toplam 58 ortaokul 7. Sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Uygulamalar beş hafta sürmüştür. Uygulamalar kontrol grubunda 5E öğrenme modeli ile gerçekleştirilirken, deney grubunda ise analojilerle zenginleştirilmiş 5E öğrenme modeli ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında “Elektrik Enerjisi Başarı Testi (EEBT)” ve “Öğrenci Görüşme Formu” kullanılmıştır. EEBT’den elde edilen veriler istatistiksel olarak analizi SPSS paket programı kullanılarak; öğrenci görüşme formunda yer alan sorulara verilen yanıtlar betimsel istatistiksel yöntem kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen analiz sonuçları, deney grubunda yer alan öğrencilerin kontrol grubunda yer alan öğrencilerden akademik başarı yönünden anlamlı şekilde deney grubu lehine farklılaştığını göstermiştir. Araştırmanın sonucunda analojilerle zenginleştirilmiş 5E öğrenme modelinin öğrencilerin elektrik ünitesindeki akademik başarılarında etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Fen Öğretimi, 5E Öğretim Modeli, Analoji, Akademik Başarı, Öğrenci Görüşleri

Read: 1,809

Download: 545