MODERN DÖNEMDE DÜALİST VE ÖZDEKÇİ ZİHİN YAKLAŞIMLARI

Author :  

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 91
Yayımlanma Tarihi: 2022-10-12 23:51:40.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Bilimler Felsefe
Number of pages: 493-500
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geleneksel zihin felsefesi alanı çalışmaları, Antikçağ’daki ve Ortaçağ’daki ruh yaklaşımlarında temellendirilebilir. Modern dönemde “ruh” kavramının yerini “zihin” kavramı almıştır. Bu değişimde en önemli rolü Descartes ve insanın doğası ile ilgili olarak ortaya attığı düalite fikri üstlenmiştir. Descartes’ın ruh ve beden düalitesi savı, zihin felsefesindeki bir sorunun varlığını netleştirmiştir. Öte yandan, bazı modern dönem filozoflarının Descartes’dan farklı olarak özdekçi bir yaklaşım öne sürdükleri görülmüştür. Modern felsefenin kurucusu olarak kabul edilen Descartes, felsefede Ortaçağın Tanrı merkezli tartışmaların yerini akla yönelik soruşturmalara bırakmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Descartes’ın insanın doğasına şüphe ile yaklaşımı, zihin felsefesinde önemli bir problemi doğurmuştur. Descartes, şüphecilik olarak adlandırılan sorgulama yönteminde, her şeyden şüphe edebileceğini ama insanın zihninden şüphe edilemeyeceğini iddia etmiştir. İnsanın zihninden süphe etmesi bir anlamda kendi varlığından şüphe etmesi demektir. Özdekçi yaklaşıma bakıldığında zihnin doğasını indirgemeci bir yaklaşım ile ele aldıkları görülmektedir. Bu çerçevede zihinsel olan fiziksel olana indirgenmiştir ve var olanın sadece madde, enerji veya boşluk olduğu iddia edilmiştir. Zihinsel olanı ifade etmek için kullanılan terimler incelendiğinde ise fiziksel olana ulaşılacaktır. Bu çalışma, zihin felsefesinde modern dönemde ruhtan zihne geçişi, Descartes’ın ruh ve beden kavramlarını nasıl ele aldığı ve bu düaliteye özdekçi filozofların karşı çıkışı derinlemesine incelenecektir. Bu sayede modern dönemde zihin kavramına yönelik iki karşıt yaklaşımın savları açımlanacaktır.     

Keywords

Abstract

The studies in the field of traditional philosophy of mind might be grounded on the approaches to soul in Antiquity and Medieval Period. In Modern Period, the concept of soul was replaced by the concept of “mind”. This change in the conception was mostly due to Descartes and his idea of duality. Descrates’ argument about the duality of mind and body has clarified the existence of the problem in the philosophy of mind. However, some philosophers of the Modern Period put forward materialistic approach to the problem, which is in contrast with that of Descartes. Descartes, a philosopher considered to be a founder of modern philosophy had an important role in the conversion of God centred medieval philosophical thinking to investigation based on human mind. Descartes sceptical approach towards human nature raised an important problem in the philosophy of mind. Descartes’ method of philosophical scepticism puts forward that one can doubt for evertyhing except the existence of human mind. Arguments against the existence of human mind will be one’s rejection of one’s own existence. When we consider the materialist approach we can conclude that it is that of a reductive one. In this respect, the mental was reduced to the physical and what exists is argued to be matter, energy or space. When the terms used to express the mental is analysed, one can reach the physical. The present study investigates the change from the concept of soul to the concept of mind in modern philosophy, how Descartes discusses the concepts of body and soul and how the duality was opposed by materialist philosophers. In this way, the argumants asserted by the two opposing modern approaches to the concept of mind would be revealed. 

Keywords


 • Beakley, B. ve Ludlow, P. (2006). The Philosophy of Mind, (2. Basım). Cambridge, Massachusetts, London, England: The MIT Press.

 • Cevizci, A. (2011). Felsefe Tarihi. İstanbul: Say Yayınları.

 • Descartes (2007) Meditasyonlar, (Çev.: İ. Birkan). Ankara: BilgeSu Yayıncılık.

 • Garrett, D. (2009). Descartes, Spinoza and Locke on Extended Thinking Beings. (Ed.: J. Miller). Topics in Early Modern Philosophy of Mind İçinde. Springer.

 • Günday, Ş. (2002). Zihin Felsefesi. Bursa: ASA.

 • Hacken, P. (2007). Chomskyan Linguistics and Its Competitors. London: Equinox Publishing Ltd.

 • Kutlusoy, Z. (2003). Bilişsel Bilim. (Ed.: A. Cevizci). Felsefe Ansiklopedisi, (Cilt: 2) İçinde (s. 596-612). İstanbul: Etik Yayınları.

 • Kutlusoy, Z. (2014). Özdekçi (Materyalist) Zihin Yaklaşımlarının Esin Kaynağı Olarak Aristoteles’in Ruh Anlayışı. Cogito, 0(78), 340-360.

 • Lowe, E. J. (2004). An Introduction to the Philosophy of Mind. Cambridge: Cambridge University Press.

 • Lycan, W. G. (2003). The Mind-Body Problem. (Ed.: Stephen P. Stich ve Ted A. Warfield). The Blackwell Guide to Philosophy of Mind İçinde. USA & UK: Blackwell Publishing.

 • Robinson, H. (2003). Dualism. (Ed.: Stephen P. Stich ve Ted A. Warfield). The Blackwell Guide to Philosophy of Mind İçinde (s. 85-101). USA & UK: Blackwell Publishing.

                                                                                                    
 • Article Statistics