MÜZE KÜMELENMESİNE KAVRAMSAL BİR YAKLAŞIM

Author :  

Year-Number: 2019-Number: 77
Language : Türkçe
Konu : Turizm
Number of pages: 283-292
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kümelenme endüstriyel alanda öne çıkmakla birlikte son yıllarda geniş bir kullanım yelpazesine ulaşmıştır. Müze kümelenmeleri müze adası, müze sahili, müze alanı, müze mili, müze semti, müze dağı vb. gibi değişik adlandırmalar ve farklı konseptler ile karşımıza çıkmaktadır. Müze kümelenmeleri farklı kıtalarda, farklı ülkelerde ve farklı şehirlerde artan bir sayıda özellikle şehirlerin turizm pazarında rekabet şanslarını artırmak için hayata geçirilmektedir. Tüm bu çalışmalar yapılırken müze kümelenmelerine sadece bir şehir turizmi açısından bakmanın eksik bir yaklaşım olacağı düşünülmektedir. Müze kümelenmeleri aynı zamanda o şehirlerde yaşayan halk için kültürel bir etkileşim ortamı da oluşturmaktadır. Giderek büyüyen özel ilgi turizminin bir türü olan şehir turizminin önemli bir öğesini oluşturan müzeler ulusal, bölgesel ve yerel bazda rekabet unsurlarından biridir ve kümelenmelerle güçlü bir unsur şeklinde pazarda konumlandırılmaktadır. Çalışmanın amacı müze kümelenmesi örneklerini saptamak, bunların durumlarını tartışmak ve alanyazın taraması sonucu elde edilen verilerin kavramsal bir değerlendirmesiyle Türkiye’de uygulanabilirlikleri konusunda bir çerçeve oluşturmaktır. Coğrafi olarak birbirine yakın ve kara bağlantısı olan müze kümelenmeleri ileride daha büyük bir konseptle ülke sınırlarını aşan bir kültürel kümelenmeye dönüşebileceği öngörülmektedir. Araştırma sonucunda, müze kümelenmelerinin başarı ile uygulandığı belirlenmiştir. Gelecekte bu kümelenmelerde anlam, içerik, işlev, tasarım, teknoloji gibi unsurların öne çıkarılarak rekabet şansının artırılacağı öngörülmektedir. Müze kümelenmeleri ile ilgili ileride yapılacak çalışmalar yerinde gerçekleştirilecek araştırmalarla ve kamu, özel sektör, Sivil Toplum Kuruluşları işbirliği ile desteklenebilir.

Keywords

Abstract

Clustering has become industrially prominent, and it has also reached a wide range of use. We see various applications under different names, such as museum island, museum coast, museum area, museum mill, museum quarter, and museum mountain, etc. The concept of museum clustering is adopted in order to increase the competitive advantage in different continents, countries, and particularly the cities in tourism market. It is believed that looking at the concept of museum clustering solely from the perspective of urban tourism would not be a definitive approach. Museum clusters also create an area of cultural interaction for the local community. Being one of the most significant aspects of urban tourism, which is a type of rapidly growing special interest tourism, museums are one of the competitive elements on a national, regional, and local basis, and through clustering, these museums are positioned as strong elements in within the market. The purpose of this study is to reveal some museum clustering examples, to discuss their current status, and to create a framework regarding their applicability in Turkey through conceptual evaluation of the data obtained through literature review. It is predicted that geographically proximate museum clusters that are connected by land may turn into an international cultural clustering through a larger and more comprehensive concept. It is predicted that the competitive advantage will increase by driving forward the elements such as meaning, content, function, design, and technology in these examples of clustering. The future studies regarding museum clustering may be supported by in-situ studies and collaborations with public and private sector and Non-Governmental Organizations.

Keywords


 • Amsterdam.info, Museum quarter in Amsterdam, Erişim tarihi: 21 Mayıs 2019, https://www.amsterdam.info/museumquarter/

 • Andersson, David Emanuel ve Andersson, Åke E. (2008). 16 Spatial clustering of culture. Handbook of Research on Cluster Theory, 1, 261.

 • Aydemir, B. ve Soydaş, M. E. (2014). Denizli İli Turizm Kümelenme Potansiyeli. Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies, 1(2), 13-26.

 • Bulu, M; Cangel, A. ve Şengüler, N. (2007). Sultanahmet Bölgesi Turizm Kümelenmesi. Melih Bulu ve İ. Hakkı Eraslan (Ed.) Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Turizm Sektörü Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar (s. 973-986) İçinde. İstanbul: URAK Yayınları.

 • Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (2019). 2014 Rota Çalışmaları, Erişim tarihi: 18 Haziran 2019, https://www.cekulvakfi.org.tr/proje/2014-rota-calismalari

 • Chu, Chi-Jung. (2014). Political Change and the National Museum in Taiwan. National Museums. New Studies From Around the World, 180-192.

 • Cooke, Phlipp N. ve Lazzeretti, Luciana (Ed.). (2008). Creative Cities, Cultural Clusters and Local Economic Development. Edward Elgar Publishing.

 • Eraslan, Hakkı, Bulu, Melih ve BAKAN, İsmail (2008). Kümelenmeler ve Inovasyona Etkisi: Türk Turizm Sektöründe Uygulamalar. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 5(3), 15-29.

 • Ergüven, Mehmet Han (15 Mart 2019). Bir Müzeden Daha Fazlası: Müze Kümelenmesi, Erişim tarihi: 21 Mart 2019, https://www.turizmgazetesi.com/article.aspx?id=87994

 • Ergüven, Mehmet Han (2017). Bir Turistik Ürün Olarak Bağ Rotaları. A. Çabuk ve T. C. Metin (Ed.) Turizmde Yeni Ufuklar (s. 42-55) İçinde. LAP LAMBERT Academic Publishing: Beau Bassin.

 • Evans, G Graeme (2009). From Cultural Quarters to Creative Clusters–Creative Spaces in the New City Economy. Stockholm: Institute of Urban History.

 • Frey, Bruno S. (1998). Superstar Museums: An Economic Analysis. Journal of Cultural Economics, 22(2-3), 113-125.

 • Fu, Yi, Kim, Sangkyun ve Zhou, Tiantian (2015). Staging the ‘Authenticity’ of Intangible Heritage from the Production Perspective: The Case of Craftsmanship Museum Cluster in Hangzhou, China. Journal of Tourism and Cultural Change, 13(4), 285-300.

 • Günaydın, Davuthan (2013). Bölgesel Kalkınma Sürecinde Kümelenmeler: TR31 İzmir Bölgesi Örneği. International Anatolia Academic Online Journal/Social Science Journal, 1(2), 11-47.

 • Janes, Robert R. (2010). The Mindful Museum. Curator: The Museum Journal, 53(3), 325-338.

 • Jianchuan Museum Cluster, Jianchuan Museum Cluster Introduction, Erişim tarihi: 20 Eylül 2019, https://www.discoversichuan.com/jianchuan-museum-cluster/

 • Kartal, Gökhan (2013). Bölgesel Kalkınmada Kümelenme: Türkiye'de Turizm Kümelenmesi (2000- 2012) (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Marın, Mehmet C. ve ERASLAN, İ. Hakkı (2007b). Turizm Sektörü Kümelenmelerinde Kamu Yönetiminin Rolü ve Önemi. Melih Bulu ve İ. Hakkı Eraslan (Ed.) Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Turizm Sektörü Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar (s. 791-799) İçinde. İstanbul: URAK Yayınları.

 • Marın, Mehmet C. ve Eraslan, İ. Hakkı (2007b). Yerel Yönetimlerin Kalkınma Çabaları ve Turizm Kümelenmelerine Katkıları. Melih Bulu ve İ. Hakkı Eraslan (Ed.) Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Turizm Sektörü Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar (s. 932-946) İçinde. İstanbul: URAK

 • Mommaas, Hans (2004). Cultural Clusters and the Post-İndustrial City: Towards the Remapping of Urban Cultural Policy. Urban Studies, 41(3), 507-532.

 • Mont des Arts Kunstberg, Der gemeinnützige Verein „Mont des Arts“, Erişim tarihi: 21 Mayıs 2019, http://www.montdesarts.com/de/Ein-Tag-auf-dem-Mont-des-Arts

 • Museumsmeile, Erişim tarihi: 20 Eylül 2018, http://www.museumsmeilebonn.de

 • MuseumsQuartier Wien, Press Information November 2018, Erişim tarihi: 20 Mayıs 2019 https://www.mqw.at/en/download/file/e2e7e2b090ccb7fc3523ea9ee1e0299598416031/

 • Nikoli , Mila (2012). City of Museums: Museum_Clusters_in_the_Contemporary_City, Erişim tarihi: 21 Ekim 2018, https://www.researchgate.net/publication/255172538_City_of_Museums_Museum_Clusters_in_ the_Contemporary_City

 • Porter, Michael E. (1998a). Clusters and the New Economics of Competition, Harvard Business Review November-December 1998, 77-90.

 • Porter, Michael E. ve Porter, Michael P. (1998b). Location, Clusters, and the "New" Microeconomics of Competition, Business Economics, (33),1, January 1998b, 7-13.

 • Siegenthaler, Regula (2002). Expo. 02-Katalysator oder nur Strohfeuer?: Eine nachhaltige Regionalentwicklung für Neuenburg. Zürih: ETH.

 • Stipo (2009). Maps of The World's Most Important Museum Clusters, Erişim tarihi: 21 Mart 2019, https://de.slideshare.net/Stipoteam/maps-of-the-worlds-most-important-museum-clusters

 • Şüyun, Faruk (10 Ekim 2014). „Kültür Yolu Değil, Âdeta Kültür Ziyafeti‚. Dünya. Erişim tarihi: 15 Haziran 2019 https://www.dunya.com/kose-yazisi/kultur-yolu-degil-adeta-kultur-ziyafeti/21589

 • Tien, Chieh-Ching (2008). The Role of Museum Clusters in the Cultural Tourism Industry. INTERCOM.

 • Tien, Chieh-Ching (2010). The Formation and Impact of Museum Clusters: Two Case Studies in Taiwan.

 • Van Aalst, Irina, ve Boogaarts, Inez (2002). From Museum to Mass Entertainment: The Evolution of the Role of Museums in Cities. European urban and regional studies, 9(3), 195-209.

 • Wikipedi, Museumplein, Erişim tarihi: 21 Mayıs 2019, https://tr.wikipedia.org/wiki/Museumplein.

                                                                                                    
 • Article Statistics