JOHN STANLEY VOLUNTERİLERİNİN PİYANO EĞİTİMİ REPERTUVARINDAKİ YERİ VE ÖNEMİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2019-Number: 76
Yayımlanma Tarihi: 2019-10-25 21:20:40.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik Eğitimi
Number of pages: 473-493
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

John Stanley, İngiltere barok dönem bestecilerinden biridir. Küçük yaşta talihsiz bir kaza sonucu görme yetisini kaybeden Stanley, müzik eğitimine küçük yaşta başlamış ve döneminin yetenekli organistlerinden biri olmuştur. Hemen hemen her türde eserler üreten bu yetenekli bestecinin en bilinen besteleri organ için yazmış olduğu volunterilerdir. Volunteri, İngiltere barok dönem bestecileri tarafından bulunmuş, genellikle iki bölümlü yazılan eserlere verilen isimdir. Stanley’in volunterileri, içerisinde kusursuz kontrpuan içeren, melodileriyle kulağa hoş gelen, teknik anlamda barok dönem tekniklerini içeren ve barok stil özelliklerini kusursuzca içeren bir yapıya sahiptir. Ancak yapılan araştırmalar sonucunda John Stanley ve eserleri Türkiye’de tanınmadığı tespit edilmiştir. Bu araştırma, John Stanley volunterilerinin piyano eğitiminde barok stil tekniklerini kazandırması açısından kullanılabilirliğini incelemek ve piyano eğitimi repertuarına var olan fakat bilinmeyen yeni eserler kazandırmak amacıyla yapılmıştır. Ayrıca araştırmaya temel olan John Stanley volunterilerinin piyano eğitiminde kullanılması, piyano eğitiminde kullanılan barok dönem repertuarının çeşitlilik kazanmasının ve öğrencilerin farklı stil ve karakterde barok dönem eserlerini çalmasının, öğrencilerin piyano eğitimine bakış açılarının olumlu yönde etki edeceği düşünüldüğünden ve Stanley ve volunterilerinin Türkiye’de hiç incelenmemiş olmasından dolayı besteci ve eserlerini tanıtmak açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Araştırmada Stanley’in tanınma durumları ve eserlerinin piyano eğitimi için uygunluğunu belirlemek için betimsel yöntemler, öğrencilerin bu eserleri yorumlama düzeylerini belirlemek ve eserlere karşı algılarını ölçebilmek için ise deneysel yöntemler kullanılmıştır. Araştırmada üç farklı ölçme aracı kullanılmıştır. Eser değerlendirme formu Stanley’in eserlerindeki teknik ve müzikalite kazanımları değerlendirmek üzere öğretim elemanlarına uygulanmış ve sonuçlar Ki Kare testi ile çözümlenmiştir. Deneysel süreçte öğrencilerin çalma düzeylerini belirlemek için hazırlanan gözlem formları, araştırmacı ve ek gözlemciler tarafından puanlanarak aritmetik ortalamaları alınarak çözümlenmiştir. Son olarak öğrencilerin uygulama öncesi ve sonrasında güçlük düzey algıları ölçülmüş ve Mann Whitney U testi ile çözümlenmiştir. Araştırmada, geliştirilen ve etkililiği araştırılan John Stanley volunterilerinin piyano eğitimi sürecinde kullanılabilirliği ve öğretim elemanlarının repertuvarlarında bulundurmalarının gerekliliği sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

John Stanley is one of the England baroque composers. Result of an accident at a young age to lose sight Stanley, musical education began at a young age and period has been one of the talented organists. Producing works in almost every type of this talented composer's best-known compositions are voluntary which was written for the organ. Voluntary was found by England baroque composers, usually is the name given to works written in two parts. Volunteri of Stanley, containing in perfect counterpoint, dulcet melodies, in a technical sense and which includes baroque art baroque style properties has a structure containing perfectly. However, as a result of the research works of John Stanley and has been found to be recognized in Turkey. This research studied piano in the baroque style of John Stanley voluntary from the standpoint of techniques to examine the availability and existing repertoire of piano instruction, but has been made to provide new and unknown works. Furthermore, the research underlying the John Stanley voluntary the piano use them in training, piano training used in the baroque repertoire the diversity of the winning students and different style and character baroque works play, students studying the piano perspectives positive effect will feel and Stanley and voluntary in Turkey ever examined that was not due to introduce the composer and his works are thought to be important. In the study of the piano works of Stanley recognition of the situation and to determine eligibility for training descriptive methods to determine the level of students to interpret these works and works against the perception of the experimental methods are used to measure. In the study, three different measurement tool is used. Stanley's work evaluation form to assess achievements in the technical and musicality applied to the teaching staff and the results were analyzed by Chi-square test. Experimental process allows students to determine their level of play prepared observation forms, and additional observers scored by the researchers were resolved by taking the arithmetic mean. Finally, the levels of difficulty in students’ perceptions before and after treatment were measured and were analyzed by Mann Whitney U test. In the study, developed and researched the effectiveness of John Stanley voluntary availability and in the process of studying the piano repertoire of teaching staff have concluded the necessity.

Keywords