ÖĞRETMENLERİN OKUL SEÇME NEDENLERİNİ BELİRLEME ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLIK VE GÜVENIRLIK ÇALIŞMASI

Author:

Number of pages: 101-116
Year-Number: 2020-Year: 13 - Number: 80

Abstract

Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin okullar arası hareketliliklerinde, çalışmak istedikleri okulları tercih ederken, okul seçme kararlarında etkili olan faktörleri öğretmen görüşlerine göre incelemeye elverişli olan bir ölçek geliştirmektir. Bu kapsamda Öğretmenlerin Okul Seçme Nedenlerini Belirleme Ölçeği (ÖOSNBÖ) geliştirilerek, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Ölçeğin geliştirilmesi sürecinde, ilgili kavramsal çerçeve incelenerek madde havuzu oluşturulmuş ve kapsam geçerliği için uzman görüşüne başvurulmuştur. Daha sonra oluşturulan taslak ölçeğin pilot çalışması, İstanbul ilinde yer alan resmi ve özel okullarda çalışan 228 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bu aşamada veriler açımlayıcı faktör analizi (AFA) ile analiz edilmiş ve AFA sonucunda ölçeğin beş faktörlü bir ölçek olduğu tespit edilmiştir. İlk uygulama sonucuna göre ölçek tekrar düzenlenerek ikinci uygulamaya geçilmiştir. Öğretmenlerin Okul Seçme Nedenlerini Belirleme Ölçeği’nin ana uygulaması İstanbul ili evreninden tabakalı örnekleme yoluyla seçilen 256 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bu uygulamada ölçeğin geçerliği doğrulayıcı faktör analizi (DFA), güvenirliği ise Cronbach alfa katsayısı ile değerlendirilmiştir. DFA sonuçları ile pilot çalışma evresinde geliştirilmiş olan ölçeğin beş boyutlu yapısı tekrar ortaya konularak doğrulamıştır. Cronbach alfa sonuçları da geliştirilen ölçeğin güvenilir bir veri toplama aracı olduğunu ortaya çıkartmıştır. Gerek pilot çalışma ve gerekse ana uygulama bulgularına dayalı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen Öğretmenlerin Okul Seçme Nedenlerini Belirleme Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu genel sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to develop a scale that is suitable for examining the factors affecting teachers' inter-school mobility and school selection decisions. In this context, the validity and reliability studies were conducted by determining the “Scale for Determining the Reasons of Teacher's School Choices”. During the development of the scale, the related conceptual framework was examined and an item pool was created and expert opinion was applied for the content validity. The pilot study of the draft scale was then carried out with the participation of 228 teachers working in public and private schools in Istanbul. At this stage, the data was analyzed with exploratory factor analysis and it was found that the scale was a five-factor scale. Then, the main application of the scale was carried out with the participation of 256 teachers selected through stratified sampling from the universe of Istanbul. In this application, the validity of the scale was evaluated by confirmatory factor analysis and its reliability was evaluated by Cronbach's alpha coefficient. With the results of the confirmatory factor analysis, the five-dimensional structure of the Scale for Determining the Reasons for Choosing the School of Teachers, which was developed in the pilot study phase, was re-established and confirmed. Cronbach's alpha results also revealed that the developed scale was a reliable data collection tool. Based on the findings of two applications, it was concluded that the Scale for Determining the Reasons of Teacher's School Choices was a valid and reliable scale.

Keywords