ÖĞRETMENLERİN OKUL SEÇME NEDENLERİNİ BELİRLEME ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLIK VE GÜVENIRLIK ÇALIŞMASI
DEVELOPING A SCALE TO DETERMINE THE REASONS OF TEACHERS' SCHOOL CHOICES: VALIDITY AND RELIABILITTY STUDY

Author : Süleyman YILDIZ - Aydın BALYER
Number of pages : 101-116

Abstract

Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin okullar arası hareketliliklerinde, çalışmak istedikleri okulları tercih ederken, okul seçme kararlarında etkili olan faktörleri öğretmen görüşlerine göre incelemeye elverişli olan bir ölçek geliştirmektir. Bu kapsamda Öğretmenlerin Okul Seçme Nedenlerini Belirleme Ölçeği (ÖOSNBÖ) geliştirilerek, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Ölçeğin geliştirilmesi sürecinde, ilgili kavramsal çerçeve incelenerek madde havuzu oluşturulmuş ve kapsam geçerliği için uzman görüşüne başvurulmuştur. Daha sonra oluşturulan taslak ölçeğin pilot çalışması, İstanbul ilinde yer alan resmi ve özel okullarda çalışan 228 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bu aşamada veriler açımlayıcı faktör analizi (AFA) ile analiz edilmiş ve AFA sonucunda ölçeğin beş faktörlü bir ölçek olduğu tespit edilmiştir. İlk uygulama sonucuna göre ölçek tekrar düzenlenerek ikinci uygulamaya geçilmiştir. Öğretmenlerin Okul Seçme Nedenlerini Belirleme Ölçeği’nin ana uygulaması İstanbul ili evreninden tabakalı örnekleme yoluyla seçilen 256 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bu uygulamada ölçeğin geçerliği doğrulayıcı faktör analizi (DFA), güvenirliği ise Cronbach alfa katsayısı ile değerlendirilmiştir. DFA sonuçları ile pilot çalışma evresinde geliştirilmiş olan ölçeğin beş boyutlu yapısı tekrar ortaya konularak doğrulamıştır. Cronbach alfa sonuçları da geliştirilen ölçeğin güvenilir bir veri toplama aracı olduğunu ortaya çıkartmıştır. Gerek pilot çalışma ve gerekse ana uygulama bulgularına dayalı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen Öğretmenlerin Okul Seçme Nedenlerini Belirleme Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu genel sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Ölçek Geliştirme, Öğretmen, Okul Seçme, Okul Özellikleri

Read:762

Download: 265

Atıf Bulunamadı