İPEK YOLU KERVANSARAYLARININ TURİZME KAZANDIRILMASINA YÖNELİK BİR YAKLAŞIM: KONYA ÖRNEĞİ
AN APPROACH TO BRINGING THE SILK ROAD CARAVANSERAIS INTO TOURISM: KONYA CASE

Author : Gürkan AKDAĞ -Abdullah AKMAZ
Number of pages : 279-294

Abstract

Öz Kültür mirası varlıklar, uzun yılların birikimi olarak gelişen ve ait olduğu coğrafyaya zenginlik katan önemli unsurlar arasındadır. Anadolu coğrafyası da sahip olduğu jeopolitik konum sebebiyle tarih boyunca pek çok kültürün var olmasına olanak sağlamıştır. Bugün gelinen noktada tüm Anadolu’da tarihi ve kültürel öneme sahip pek çok değerin hala varlığını sürdürdüğünü söylemek mümkündür. Sürdürülebilir turizm iklimi yaratılması açısından tarihi ve kültürel varlıkların korunması, kullanım dengesinin sağlanması ve bu varlıkların turizme kazandırılması son derece önemlidir. Medeniyetlere başkentlik yapmış Konya ili de bu anlamda oldukça zengin bir kültürel mirasa sahiptir. Bu çalışma, kültürel bir zenginlik olarak İpek Yolu Kervansaraylarının turizme kazandırılmasına yönelik yaklaşımların neler olduğuna ve tarihi İpek Yolu açısından önemli bir güzergah olan Konya ilinin turizmde sergileyeceği gelişime odaklanmaktadır. Çalışmada, nitel araştırma yöntemi kullanılarak yarı yapılandırılmış soru formu yardımıyla toplanan veriler detaylı bir şekilde tasnif edilerek turizm gelişmesi için izlenecek stratejiler çalışma içerisinde ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Tasnif edilen veriler neticesinde Konya ilinde yer alan paydaşların İpek Yolu Turizmine bakış açılarının olumlu olduğu ve yerel yönetimlerin de turistik gelişim açısından kervansarayların turizme kazandırılmasının öneminin farkında olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Hem turizm yatırımcıları hem de turizm akademisyenlerinin İpek Yolu Turizminin önemini kavraması ve bu yönde çalışmalar içerisinde bulunması çalışma neticesinde paydaşlara yönelik gerçekleştirilen en önemli tavsiyeler arasındadır.

Keywords

Sürdürülebilirlik, Turizm, İpek Yolu Turizmi, Kervansaray, Konya

Read: 1,251

Download: 412