ATEBETÜ’L-HAKĀYIK VE ABAY KUNANBAYEV’İN EDEBÎ MİRASINDA “BİLGİ”
KNOWLEDGE IN LITERARY HERITAGE OF ATABETU’L HAKAYIK AND ABAY KUNANBAYEV

Author : Ozan GÖKDEMİR -Mehtap Solak SAĞLAM
Number of pages : 203-210

Abstract

Edib Ahmed Yüknekî’nin Atebetü’l-Hakāyık adlı eserinin konusunu, genel itibariyle din ve ahlâk kuralları oluşturmaktadır. Eserde dünyanın, tanrının, insanın tanınmasının bilim yoluyla olacağı belirtilmekte ve bilginin faydası ile bilgisizliğin zararı gibi birçok konuda öğütler verilmektedir. Abay Kunanbayev, XIX. yüzyıl Kazak ve Türk dünyası edebiyatının en önemli şahsiyetlerinden biridir. Abay’ın edebî mirasında bilim ve bilgi çok önemli bir yer tutar. Abay’a göre adaletsizlik, medeniyetsizlik, kendini övme, birbirini çekememezlik, yalan, dedikodu ve tembellik gibi durumların temel kaynağı cehalettir. Bu nedenle Abay, bilginin, eğitimin ve bilimin önemini eserlerinde işlemiştir. Abay, akıl, gayret ve yüreği bir araya getirebilmenin esas marifet olduğunu ve bu üçünü de ancak bilimin bir araya getirebileceğini savunur. Çalışmada Türk Dünyası Edebiyatının iki zirve şahsiyetinin eserlerinde bilgi ve bilimin ele alınışı incelenmiştir. Farklı zaman ve sahalarda kaleme alınan eserler üzerinden Türk milletinin kültürel belleğinde yer alan akıl, bilgi ve bilim gibi kavramların önemi ortaya konulmuştur.

Keywords

Atebetü’l Hakāyık, Abay Kunanbayev, Karahanlı Türkçesi, Bilgi, Edib Ahmed Yüknekî

Read: 1,513

Download: 479