ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARA EĞİTİM HAKKININ SAĞLANMASI SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
PROBLEMS ENCOUNTERED IN THE PROCESS OF ENSURING THE RIGHT TO EDUCATION TO CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS AND SOLUTION SUGGESTIONS

Author : Sevda KATITAŞ
Number of pages : 93-112

Abstract

Bu çalışmanın amacı kamu okullarında görev yapan okul müdürleri ve bu okullarda öğrenim gören özel gereksinimli çocuğa sahip velilerin özel gereksinimli öğrencilere eğitim hakkının sağlanması sürecinde karşılaştıkları sorunları ve bu sorunların çözümüne ilişkin önerilerini belirlemektir. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden olan fenomenolojik araştırma (olgubilim) kullanılmıştır. Araştırma verileri 2016-2017 öğretim yılında Ankara ilinde görev yapan 12 okul müdürü ile özel gereksinimli çocuğu ilkokulda öğrenim gören ve Ankara’da ikamet eden 12 veliden toplanmıştır. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesinden faydalanılmıştır. Veriler toplanırken okul müdürleri ve özel gereksinimli çocuğa sahip velilerle yüz yüze yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Araştırma sonucunda okul müdürleri ve velilerin, okul ve sınıflarda mevcut şartların yetersizliği, özel eğitim alan mezunu öğretmen sayısının yetersiz olması, özel eğitim sınıflarında öğrencinin özel gereksinim türü, derecesi ve sınıf düzeyi dikkate alınmadan öğrenci dağılımı yapılması ile öğretmenlerin özel eğitim alanında yeterli donanıma sahip olmamaları konularında sorunlar yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Sorunların çözümüne yönelik müdürler ve velilerin, okulların fiziksel yapı ve gerekli materyaller açısından iyileştirilmesini ve özel eğitim branşında öğretmen sayısının artırılmasını önerdikleri görülmüştür.

Keywords

Eğitim Hakkı, Kamu Okulları, Özel Gereksinimli Çocuk

Read: 1,581

Download: 511