YAŞLILARIN SOSYALLEŞMESİNDE YENİ ARA FORMLAR

Author :  

Year-Number: 2019-Number: 77
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Bilimler
Number of pages: 301-311
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz dünyasında her alanda olduğu gibi sosyalleşme alanında da önemli değişimler yaşanmaktadır. Bunlardan biri de sosyal dayanışmanın biçiminin ve niteliğinin değişmesidir. Günümüzde yüz yüze etkileşim alanları sosyalleşmeyi ve dayanışma ihtiyacını destekleyecek biçimi ile neredeyse sadece çekirdek aile ağları ile sınırlanmıştır. Bu nedenle modern toplumlarda sosyalleşmenin yeni biçimlerini görmekteyiz. Bunların başında sosyal medya ve sanal topluluklar yer alır. Dünyadaki yaşlı nüfusun her geçen yıl biraz daha artış göstermesi yaşlılık çalışmalarını daha önemli bir disiplin haline getirmişti. Yaşlılık çalışmaları sadece yaşlıların fiziksel ve ekonomik iyilik hallerine değil aynı zamanda sosyal ve psikolojik iyilik hallerine de odaklanmaktadır. Yaşlılara yönelik çalışmaların aktif ve yerinde yaşlanmayı merkeze alarak yapılması bunun en önemli göstergelerinden biridir. Ancak buna rağmen teknolojik değişimlerin hızı ve yeni gelişmeler özellikle sosyal anlamda yaşlıların yeni duruma uyum sağlamalarını güçleştirebilmektedir. Değişen iletişim ağlarının niteliği yaşlıların dayanışma ve kabul görme ihtiyaçlarının karşılanmasında bazı güçlüklerin doğmasına yol açmıştır. Yerine geçen sanal destek ağları özellikle ülkemizde yaşlılar tarafından aktif olarak kullanılmamakta bu durum ise bazı psikolojik ihtiyaçların daha güçlü hissedilmesine yol açmaktadır. Modern toplumlarda özellikle yaşlıların sosyalleşmesine yönelik yeni formlar gerekmektedir. Sosyal danışman, psikolog ve çeşitli kurumlar bünyesinde yaşlılara yönelik destekler vardır. Bu destek ağını genişletebilmek özellikle yaşama bağlılığı ve sosyal desteği artırabilmek için önemlidir. Dünyada çeşitli biçimlerde var olan sosyal destek grupları bunun bir örneğidir. Modern toplumlardaki bahsedilen değişim alanları tüm bireyler için farklı ihtiyaçları gündeme getirmiştir. Bu ihtiyaçlar yaşa, sosyo-ekonomik düzeye ve bireysel deneyimlere göre farklılaşmaktadır. Bu gruplar kişilerin farklılıklarını ve hassasiyetlerini dikkate alarak kurgulanmıştır. Sosyal destek grupları üzerine yapılan çalışmalar hem destek grup organizasyon biçimleri hem de destek alanları yönü ile sınıflandırılmaktadır. Yaşlılık döneminde ailenin ve arkadaşların kaybedilmesi, sağlığın kötüleşmesi, hareketlilik ve gelir azalması gibi yaşlanmayla birlikte sık yaşanan durumlar, yaşlı bireylerin daha da yalnızlaşmasına yol açabilmektedir. Yalnızlaşma umutsuzluk düzeyinin de artışı anlamına gelmekte ve beraberinde fiziksel zorluklarla mücadele gücü zayıflamaktadır. Özellikle kurumlarda kalan yaşlılara yönelik daha çok dışarıdan gönüllü katılımlar teşvik edilerek düzenlenecek haftalık gruplar farklı ve yeni bir soluk olması açısından etkileşim alanları oluşturabileceği düşünülmektedir. Bu programların yaşlıların sosyalleşmesinde yeni bir form olarak tartışılabilmesi önemli görülmektedir.

Keywords

Abstract

Important changes are taking place in the field of socialization in today's world, as in every field. One of these is the change in the form and nature of social solidarity. Today, face-to-face interaction areas are restricted almost exclusively to core family networks, with the form to support socialization and the need for solidarity. This is why we are witnessing new forms of socialization in modern societies. These include social media and virtual communities. The fact that the elderly population in the world has been increasing day by day has made old age studies a more important discipline. Old age studies focus not only on the physical and economic well-being of the elderly, but also on their social and psychological well-being. It is one of the most important indicators that old age studies are being carried out centering the active and on-site ageing. However, despite this, the pace of technological changes and new developments can make it difficult for the elderly, especially in social terms, to adapt to the new situation. The nature of the changing communication networks has led to difficulties in meeting the solidarity and acceptance needs of the elderly. The substituent virtual support networks are not actively used by the elderly, especially in our country, and this situation leads to a stronger feeling of some psychological needs. Modern societies require new forms of socialization, especially for the elderly. There are social counsellors, psychologists and support for the elderly within various institutions. Expanding this support network is especially important for increasing commitment to life and social support. Social support groups that exist in various forms around the world are a concrete example in this sense. The mentioned areas of change in modern societies have raised different needs for all individuals. These needs differ according to age, socio-economic level and individual experiences. These groups are organized by taking into account the differences and sensitivities of the individuals. Studies on social support groups are classified by both support group organizational forms and support areas. Common conditions experienced with aging, such as loss of family and friends in old age, worsening of health, decreased mobility and income, may cause older individuals to become lonelier. Loneliness also means an increase in the level of despair, and with it, the power to deal with physical difficulties is weakened. It is anticipated that the weekly groups, which will be organized by encouraging more voluntary participation from outside, especially for the elderly who remain in institutions, may create areas of interaction in order to create a different and new breath. It is important that these programs be discussed as a new form of socialization of the elderly.

Keywords


 • Arun, Ö. (2008). Yaşlı bireyin Türkiye serüveni: Kaliteli yaşlanma imkânı üzerine senaryolar. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(4), 313-330.

 • Arun Ö.- A. Çakıroğlu-Çevik (2013), ‚Quality of life in an ageing society A comparative analysis of age cohortsin Turkey‛, Z Gerontol Geriat 2013, 46: 734–739.

 • Arun, Ö (2014), ‚‘Que Vadis’ Türkiye? 2050’ye Doğru Yaşlanan Türkiye’yi Bekleyen Riskler‛, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı: 32: 1-12.

 • Atila Demir, S. (2017), ‚Göç ve Yerinde Yaşlan (ama)ma‛, The Migration Conference 2017 Seçilmiş Bildiriler Kitabı, Transnational Press London.

 • Atila Demir, S. (2018), ‚Sakarya’daki yaşlı Suriyelilerin göç deneyimleri ve sorunları‛, Göç Dergisi, 5(2) Ekim 2018, 205-218.

 • Cook, J. A., Heller, T., & Pickett-Schenk, S. A. (1999), The effect of support group participation on caregiver burden among parents of adult offspring with severe mental illness. Family Relations: An Interdisciplinary Journal of Applied Family Studies, 48(4), 405-410.

 • Fobair, P. (1997) ‚Cancer Support Groups and Group Therapies: Part Ii. Process, Organizational, Leadership, and Patient Issues‛. Journal of Psychosocial Oncology, 15(3-4), 123-147.

 • GEBAM, Yaşlılıkta Kaliteli Yaşam, http://www.gebam.hacettepe.edu.tr/yaslilikta_kaliteli_yasam_son.pdf, 20.08.2019.

 • Genç, Y- Dalkılıç, P. (2013), ‚Yaşlıların Sosyal Dışlanma Sendromu Ve Toplumsal Beklentileri‛, International Journal of Social Science Volume 6 Issue 4, Erişim: 10.09.2019, p. 461-482.

 • Güler Z. D. Özsel, N. Güler (2015), ‚Arafta Kalan Yaşlılar: Kırdan-Kente Göç’ün Yaşlılara Etkisi‛, Sosyoloji Konferansları No: 52 (2015-2) / 685-713.

 • Güngör Baran, A.(2008), ‚Yaşlılıkta sosyalizasyon ve yaşam kalitesi‛, Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, Erişim: 03.09.2019, 2008 (2): 86-97.

 • Kalınkara, V. – Sarı, İ. (2019), ‚Yaşlılarda sosyal ağ kullanımı ve yalnızlık ilişkisinin belirlenmesi‛ 8 Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi (YSAD) Elderly Issues Research Journal (EIRJ) 12(1), Erişim: 03.09.2019, 8-19.

 • Kurtoğlu, S-Koç, A. (2019), ‚Dünya’da Yaşlılara Sunulan Hizmet Örnekleri‛, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, Erişim: 10.09.2019, file:///C:/Users/sau/Downloads/117-715-1PB.pdf, 2019, 4(2), 122-131.

 • Lai, D. WL (2004), ‚Impact of Culture on Depressive Symptoms of Elderly Chinese Immigrants‛, http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/070674370404901205, Can J Psychiatry, Vol 49 /12, Erişim: 02.08.2017, pp: 820-827.

 • Polat, Ü- Bayrak Kahraman B. (2013), ‚Yaşlı Bireylerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Algılanan Sosyal Destek Arasındaki İlişki‛ Fırat Tıp Derg/Firat Med J 2013, Erişim: 19.09.2019, http://www.firattipdergisi.com/text.php3?id=855, 18(4): 213-218

 • Seedsman, A. Terence (2014), ‚Yaşlı Göçmenler: Değişim, Dönüşüm, Kayıp ve Keder Üzerine Yaklaşımlar‛, Küreselleşme ve Yaşlılık Eleştirel Gerontolojiye Giriş, Der: Nilüfer KorkmazSuzan Yazıcı, Ütopya, 233-264.

 • Şentürk, M- Ceylan, H (2015), İstanbul’da Yaşlanmak İstanbul’da Yaşlıların Mevcut Durumu Araştırması, Açılık Kitap, İstanbul.

 • Torres, S. (2001), ‚Understandings of successful ageing in the context of migration: the case of Iranian immigrants in Sweden‛, Ageing and Society, 21, 2001, Cambridge University Press, pp. 333355.

 • Tufan, İ (2016), ‚Yaşlılıkta Kaliteli Yaşam‛, http://edebiyat.akdeniz.edu.tr/wp- content/uploads/2016/09/gerontoloji-ve-etik.pdf, Erişim: 20.04.2017, pp. 1-15.

 • TUIK, İstatistiklerle Yaşlılar 2015-2016-2018, Haber bülteni, Erişim;15.10.2019.

 • Tuncay, T. (2010), Kanserle Başetmede Destek Grupları, Toplum ve Sosyal Hizmet, C:21-1, ss: 59-71.

 • United Nations Report 2015, World Population Ageing, New York, http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WPA2015_Repor t.pdf

 • Ünalan, P.C. (1999), ‚Aktif Yaşlanma: Bilişsel ve Sosyal Boyut‛, Turkish Family Physician, cilt:3/1, Erişim: 17.09.2019, http://turkishfamilyphysician.com/makaleler/derleme/aktif-yaslanmabilissel-ve-sosyal-boyut/, 13-17.

 • World Health Organization, (2017), Mental health and older adults, Access: 02.08.2017, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs381/en/.

 • Yıldız, Ayşe vd. (1998), ‚Huzurevinde ve Evde Yaşayan Yaşlıların Umutsuzluk Düzeyleri‛, I.Ulusal Evde Bakım Kongresi Kitabı, Der: Güler Cimete, Marmara Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

 • Zıjderveld, A.C. (2013), Kültür Sosyolojisi, Kültür Sosyolojisine ve Metodolojisine Giriş, Çeviren: Kadir Canatan, Açılım Kitap, İstanbul.

                                                                                                    
 • Article Statistics