HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2019-Number: 77
Language : Türkçe
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 35-57
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada Hayat Bilgisi Öğretim Programı Kazanımlarının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu araştırmada Nitel araştırman yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu İstanbul ili Esenyurt ve Beylikdüzü ilçelerinde görev yapan 54 sınıf öğretmeninden oluşturulmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak uzman görüşleri alınarak araştırmacılar tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada bulgulara, içerik analizi yapılarak ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlara bakıldığında temel yaşam becerilerinin kazandırılması, sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yeterlilik, aile ve toplumun temel değerlerini kazandırma, kendini tanıma ve kişisel bakım, temel düzeyde bilimsel süreç becerilerini kazandırma gibi konularında hayat bilgisi dersinin ilkokul için gerekli olduğu görülmüştür. Kazanım sayılarının yeterli olduğu görülmüş fakat kazanımları günlük hayat ile ilişkilendirilmesinde problem yaşandığı ifade edilmiştir. Kazanımların daha işlevsel hale getirilmesi tavsiye edilmiştir. Fen ve sosyal konuların dengeli dağılmadığı saptanmış, Fen konularının yetersiz olduğu öğretmenler tarafından ifade edilmiştir. Değerleri kazandırmada öğretmenlerin daha çok grupla öğretim teknikleri ve sınıf dışı öğretim teknikleri kullandıkları tespit edilmiştir. Öğretmenlerin programın daha işlevsel ve etkili hale getirebilmesi, uygulama sorunlarının azaltılabilmesi için hizmet içi eğitim almaya gönüllü oldukları saptanmıştır. Öğretim programları hazırlanırken programların asıl uygulayıcı olan öğretmenlerin ve eğitim öğretim ile ilgilenen tüm kurum ve kuruluşların görüş ve düşüncelerinin yeterince alınması eğitimin niteliğinin artırılması adına önerilmiştir.

Keywords

Abstract

This study comprises of the opinions of the teachers on Life Study Course Curriculum. In this qualitative research, a case study was implemented. The study group of this research consisted of 54 classroom teachers who are currently in charge of in Esenyurt and Beylikdüzü Schools in İstanbul. In this research, the semi-structured interview form was used as a data collection source which was formerly based on the ideas of the experts. In this current research, the findings were obtained through the content analysis. Considering the obtained findings, it was seen that Life Study Course is necessary for gaining basic life abilities, competence on social and citizenship, saving the family and community basic values, self-knowledge, self-care, and basic level of scientific progress abilities. Though the objectives of the curriculum were seen adequate, it was noticed that the teachers have encountered the problems when they have associated the objectives with the daily life. It was advised to make the objectives more functional. According to the findings, Science and Social study subjects were not distributed in a balanced way and insufficient science topics were complained by the teachers. It was also detected that the teachers have used the group-works and out of classroom teaching techniques more. To make the curriculum more functional, it was determined that the teachers have been a volunteer to participate in in-service training. In this study, it has been suggested to taking into the consideration the ideas and opinions of the teachers who are the real implementers of the curriculums, and the institution and foundations which of them are concerning the education and training when the curriculums are designed.

Keywords


 • Baysal, Z.; Nurdan Tezcan Ö. ve Nemli, B. (2017). Hayat Bilgisi ders bütünlüğünün ve gerekliliğinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi. Dicle üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 30,476-492.

 • Binbaşıoğlu, C. (2003). Hayat bilgisi öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 • Demir, M. K. (2016). Hayat Bilgisi öğretim programının değiştirilmesi gerekçelerine dair öğretmen adayı görüşleri. International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3543. 47. 157-171.

 • ERG. (2005). Yeni öğretim programlarını inceleme ve değerlendirme raporu, Erişim tarihi: 25.04.2015.http://ilkogretimonline.org.tr/vol5say1/yenimufredat_raporu%5B1%5D.pdf

 • Gulev, D. (2008). Biyoloji öğretmen adaylarının biyoloji konularındaki kavram yanılgıları, biyoloji öğretimine yönelik öz yeterlik inançları ve tutumları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

 • Gültekin, M., ve Kılıç, Z. (2015). Hayat bilgisi dersinin sosyal bilgiler ve fen bilimleri dersleri bakımından işlevselliği incelenmesi. International Journal of Curriculum and Instructional Studies (İjocis), 4(8), 85-98.

 • Gözütok, D. (2003). Türkiye’de program geliştirme çalışmaları. Milli Eğitim Dergisi,160, 44-64.

 • Hızlı Alkan, S. (2016). Uygulanan hayat bilgisi öğretim programının yerelleşmesine yönelik ihtiyaç analizi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.

 • Kalfacı, Ö. (2017). Hayat bilgisi dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine göre incelenmesi (Ordu ili örneği).(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ordu.

 • MEB. (2009). İlköğretim 1. 2. ve 3. sınıflar hayat bilgisi dersi öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.

 • MEB. (2015). İlkokul 1. 2. ve 3. sınıflar hayat bilgisi dersi öğretim programı. Ankara: MEB

 • MEB. (2018). İlkokul 1. 2. ve 3. sınıflar hayat bilgisi dersi öğretim programı. Ankara: MEB

 • Miles, M.B., and Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.), California: Sage Publications.

 • Tay, B. ve Baş, M. (2015). 2009 ve 2015 yılı hayat bilgisi dersi öğretim programlarının karşılaştırılması. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 341-374.

 • Türkyılmaz, A. (2011). İlköğretim hayat bilgisi dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi (Balıkesir ili örneği).(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Balıkesir.

 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

 • Yılmaz, G. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulaması deneyimlerinin fen öğretimi öz yeterlik ve sınıf yönetimi inançlarına olan etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi, İzmir.

                                                                                                    
 • Article Statistics