LOUVRE’DAN BAKAN KADINLAR AYDINLANMA DÖNEMİ BATI SANATINDA KADIN SANATÇILARIN VAROLUŞ SORUNSALI
WOMEN LOOKING OUT OF LOUVRE THE MATTER OF BEING FOR WOMEN ARTSISTS IN WESTERN ART OF ENLIGHTENMENT

Author : Nevin YALÇIN BELDAN
Number of pages : 313-329

Abstract

Aydınlanma Dönemi olarak adlandırılan 18. yüzyıl, birçok toplumsal ve kültürel değişimi ve gelişimi beraberinde getirmiştir. Bu yüzyıl aynı zamanda, modern güzel sanatlar sisteminin ortaya çıktığı ve bir önceki yüzyılın aksine birçok kültür kurumunun tarih sahnesinde belirdiği ve yükselişe geçtiği bir dönemdir. Sanat ve sanat kurumları açısından oldukça önem taşıyan söz konusu yüzyıl, sadece aristokrasinin değil, aynı zamanda gelişmekte olan orta sınıfın da sanat ile bağ kurmak istediği bir döneme işaret etmektedir. Aydınlanma Avrupası, tüm bu özelliklerinin yanı sıra kadın kimliğinin tanımı konusunda da çok büyük çaba sarf etmiştir. Habermas tarafından kuramsallaştırılan “kamusal alan”da belirmeye başlayan kadının, bu süreçte fikir, bilgi ve sanat üretiminde roller üstlenmeye başladığını söylemek mümkündür. Ancak, Akıl Çağı’nda kadın sanatçının görünürlüğü sorunludur, çünkü dönem koşulları dâhilinde kadının sanatla uğraşma fırsatları, daha çok erkeklerin sahip olduğu haklar sınırına girmektedir. Öyle ki, kadının, katı sosyal sözleşmelerle belirlenmiş rolleri ve hakları arasında sanatçılık çok tartışmalı bir yerde durmaktadır. Kadın sanatçının izinden giden bu makale, yöntem açısından, hem analitik hem de biyografik bir yaklaşım izlemiştir. Dönemin toplumsal yapılanması, kültür ortamı ve siyasal atmosferi gibi koşullar da göz önünde bulundurularak, sanat ve sanatçının konumunu özetleyen ve ardından kadın sanatçıların sanat dünyasında görünürlük kazanma koşullarına ve çabalarına ışık tutan bu çalışma, özellikle yüzyılın öne çıkan sanatçıları üzerinden bir değerlendirme yapmayı hedeflemiştir. Bunun için, genel anlamda bu dönemde, kadın sanatçının, sanatçı olarak var olma yolunda karşılaştığı köşe taşları ve engeller metnin zeminini oluşturmuştur. Ayrıca, döneme damgasını vuran profesyonel kadın sanatçıların sanatsal üretimleri, çalışma koşulları ve patronaj sistemiyle olan ilişkileri, bağımsız olarak değil, toplumsal faktörler de gözetilerek irdelenmiştir. Dolayısıyla, burada, ana sorunsalı oluşturan kadın sanatçıların profesyonelliğe adım atma çabaları, Louvre’ın kapılarını aralamaları ve Salon sergilerinde başarıyla boy göstermeleri, akademilerde söz sahibi olmaları ve bu süreçte karşılaştıkları açmazlar, özellikle sanat piyasasının mevcut konumu ve dönemin toplumsal cinsiyet modeli göz önünde bulundurularak ele alınmaktadır.

Keywords

Aydınlanma, Louvre, Salon Sergileri, Kadın Sanatçı, Toplumsal Cinsiyet

Read: 1,280

Download: 463